Przejdź do treści strony WCAG

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ZABUDOWANEJ W SUŁKOWIE

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

 

 

 

OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

Działki zabudowanej budynkiem garażowym o pow. użytkowej 16,30 m2 w zabudowie szeregowej
w Sułkowie zlokalizowanego na działce nr 193/1 o pow. 0,0084 ha. Zapisanej w KW Nr Op1G/00021224/6.

 

Cena nieruchomości : 5.620,00 zł,

 

 

 

Wadium wynosi: 570,00 zł.

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości:

 

 

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. działka nr 193/1 stanowi obszar stanowi obszar zainwestowany- zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i usługowa.


 

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią.

 

 

 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.


Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się 19 grudnia 2012 r.

o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie -I piętro-pokój 18.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz.14.00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 13 grudnia 2012 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 

 

Burmistrz Gminy

Elżbieta Kielska


Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: MAria WOźniak
Data wytworzenia: 2012-11-21