Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 W DZIEĆMAROWIE NR BUDYNKU 83

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
 

Lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 93,50 m2 położonego na parterze budynku nr 83w Dziećmarowie zlokalizowanego na działce nr 418 o pow. 0,1600 ha. Lokal składa się z dwóch sal, kuchni , toalet, ganku i spiżarki. Do lokalu przynależy boks garażowy o powierzchni użytkowej 16,20 m2 Lokal wymaga przeprowadzenia remontu i przystosowania do użytkowania.

Cena nieruchomości : 43.069,00 zł, 

Wadium wynosi: 4.310,00 zł. 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. teren stanowiący działkę 418 zlokalizowany jest w obszarach zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod usługi publiczne istniejące i nowo projektowane, zabudowa usługowa obejmująca usługi publiczne z zakresu administracji, opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej, nauki, oświaty, kultury, sądownictwa, kultu religijnego , sportu, zdrowia i bankowości. Dopuszcza się : sieci i urządzenia infrastruktury techniczne, obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego, usługi handlu, gastronomii, zieleń i garaże oraz mieszkania wbudowane w obiekty usługowe. 

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się 6 grudnia 2012 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie -I piętro-pokój 18. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz.14.00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 30 listopada 2012 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

  

Burmistrz Gminy 

Elżbieta Kielska

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2012-11-06