Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 390-1 W DZIEĆMAROWIE

 

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

działki niezabudowanej oznaczonej nr 390/1 o łącznej pow.0,2687ha , położonej w Dziećmarowie zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021226/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

  Cena nieruchomości : 18.260,00 zł,

 

  Wadium wynosi: 1.830,00 zł.

 

  Przeznaczenie nieruchomości:

 

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. działka nr 390/1 oznaczona jest symbolem 10 DZ-MNUI, stanowi obszar do zainwestowania – teren przekształceń i uzupełnień (zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa z uzupełniającą funkcją usługową)

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości
i sposobem jej zagospodarowania.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się 20 września 2012 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie
-I piętro-pokój 18.

 

  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz.14.00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 14 września 2012 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 

Burmistrz Gminy

Elżbieta Kielska

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jarosław Chomętowski
Data wytworzenia: 24-08-2012