Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ NR 126-1 W SUŁKOWIE

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

działki niezabudowanej oznaczonej nr 126/1 o łącznej pow.0,2412ha , położonej w Sułkowie zapisanej w Księdze Wieczystej Nr 13593 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena nieruchomości : 15.400,00 zł,

Wadium wynosi: 1.540,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. działka nr 126/3 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

- obszar działki nr 126/3 zlokalizowany w granicach administracyjnych sołectwa Sułków jest terenem zainwestowanym, stanowiącym zabudowę mieszkaniową, zagrodową i usługową.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości  i sposobem jej zagospodarowania.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się 17 lipca 2012 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie -I piętro-pokój 18.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz.14.00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 21 sierpnia 2012 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Burmistrz Gminy

Elżbieta Kielska 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2012-07-25