Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ -PRZETARG NIEOGRANICZONY WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE

 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ -PRZETARG NIEOGRANICZONY WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Wymiana sieci wodociągowej w ul. Powstańców w Baborowie”

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie z dnia 15.06.2012r. w sprawie pytań do treści SIWZ dotyczącej realizacji zadania pn.: Wymiana sieci wodociągowej w ul. Powstańców w Baborowie”.  Odpowiadamy:

 

1. Treść zapytania: W odniesieniu do pkt 8,9,10 przedmiaru robót proszę o wskazanie celowości wykonywania demontażu rurociągów stalowych i żeliwnych?

W oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie stwierdzam, że czynność ta jest bezzasadna i z pewnością nie przyniesie gminie oszczędności , gdyż łączy się z tym, że należy wykonać całą magistralę projektowanej sieci, następnie próby szczelności, płukanie i chlorowanie, a dopiero potem wykonuje się przyłącza. Dodam przy tym że, w przypadku prób szczelności nie można wykonać ich wraz z przyłączami, gdyż urządzania gospodarstw domowych nie są przygotowane na takie ciśnienie. Przy proponowanych przez autora przedmiaru rozwiązaniach, inwestycja powiela swoją wartość. Ponadto, niemożliwe jest jednoczesne korzystanie i dostarczenie przez rurociąg wody do gospodarstw domowych oraz jego rozbiórka.

Odpowiedź: Zakres robót ustala inwestor

2. Treść zapytania: Czy wobec tego Gmina zobowiązuje się na swój koszt zapewnić mieszkańcom dostarczenie wody pitnej ma potrzeby mieszkalno bytowe i do obsługi gospodarstw?

Odpowiedź: ST D – 00.00.00 pkt 1.4.8 wiersz 15, 16 ,,Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców”.

3. Treść zapytania: Czy przeprowadzono badania geologiczne na trasie projektowanego odcinka wodociągu? Jeśli tak, to proszę dołączyć szkice wraz z opisami, dotyczące rodzaju gruntu – wiążących się z tym ewentualnych potrzeb jego wymiany na materiał lepiej zagęszczany, poziom wód gruntowych - wiążące się z tym zabezpieczenia i pompowanie wody.

Odpowiedź: Nie.

4. Treść zapytania: Czy inwestor przewiduje wymianę gruntu?

Odpowiedź: Pełna wymiana, warunki postawione przez zarządcę drogi.

5. Treść zapytania: Czy inwestor przewiduje pompowanie wody w przypadku pojawienia się wód gruntowych np. zastosowanie igłofiltrów?

Odpowiedź: ST D – 00.00.00 pkt 1.4.10 wiersz 4, wszystkie roboty towarzyszące nie ujęte w przedmiarze robót wykonawca winien uwzględnić sam w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie.

6. Treść zapytania: Zaokrąglenia w przedmiarze robót do dwóch miejsc po przecinku są bardzo precyzyjne, wręcz aptekarskie. Czy wobec tego Inwestor będzie dysponował tak precyzyjnym sprzętem pomiarowym i czy ta dokładność jest konieczna dla inwestycji?

Odpowiedź: ST D – 00.00.00 pkt 7.1

7. Treść zapytania: W pozycji nr 7 przedmiaru robót nie sprecyzowano długości i szerokości wykopów, tymczasem pozycja 14 przedmiaru zawiera ,,Demontaż studni betonowej w gotowym wykopie o głębokości 3m”. Czy pozycja 7 przedmiaru zawiera wykonanie tego wykopu, czy może Inwestor we własnym zakresie przygotuje wykop?

Odpowiedź: Długość wykopu jest równa powierzchni wykopu z czego wynika, że przyjęto szerokość 1m. Studnia jest położona w osi wykopu i wykop został policzony w pozycji wykopy, więc zrozumiałe jest, że przyjęto pozycję rozebrania studni w gotowym wykopie.

8. Treść zapytania: Proszę o doprecyzowanie, z czego wynikają pomiary np. jaka jest szerokość wykopów i wynikające z tego wyliczenia warstw konstrukcyjnych: rozbieranych i układanych (szerokość x wysokość x grubość = wynik np. m3).

Odpowiedź: Patrz ad 6 oraz projekt

9. Treść zapytania: Dlaczego w przedmiarze w pozycji 21, 22, 24 autor narzuca wykonawcy producenta materiałów budowlanych? Prawo polskie i Unii Europejskiej takich praktyk zabrania.

Odpowiedź: Inwestor nie narzuca, podaje jakie mają być zastosowane lub równoważne.

10. Treść zapytania: Dlaczego w poz. 31 przedmiaru robót przyjęto ,,próbę szczelności sieci wodociągowych z rur azbestowo – cementowych o średnicy nom. do 100mm”, przecież projektowany wodociąg jest z rur PEHD średnicy Ø32mm, Ø90mm i Ø160mm?

Odpowiedź: Wynagrodzenie za roboty jest ryczałtowe, więc zobowiązuje oferenta do liczenia robót wg. podanej tabeli KNR.

11. Treść zapytania: Jakie są koszty zajęcia pasa drogowego?

Odpowiedź: Pozycja. 33 przedmiaru robót, ST D – 00.00.00 pkt 1.4.4

12. Treść zapytania: W pozycji 2 i 3 przedmiaru robót założono, że łączna grubość asfaltu wynosi 8cm, podczas gdy na podstawie wykonania wizji lokalnej stwierdzono ,że asfalt miejscami nie przekracza grubości 4cm. Proszę wobec tego określić, czy pkt. 37 i 38 przedmiaru robót zakładana łączna grubość asfaltu w wysokości 12cm jest konieczna i jeśli tak, to do czego ma mieć nawiązanie taka ilość masy asfaltowej?

Odpowiedź: Warunki odtworzenia nawierzchni zgodnie z warunkami zarządcy drogi tj. Starostwo Powiatowe Głubczyce.

 

W załączeniu dołączamy pismo ze Starostwa Powiatowego w Głubczycach, z dnia 20.03.2012r.

 PDFWarunki - Starostwo Powiatowe Głubczyce.pdf