Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ORAZ ZMIANIE ZAPISÓW SIWZ!!! DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE- BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z KOMPLEKSOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 29035 - 2012 data 03.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, woj. opolskie, tel. 0774036920, fax. 077 4036928.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.

  • W ogłoszeniu jest: 1. Kierownik robót posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

  • W ogłoszeniu powinno być: 1. Kierownik budowy posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , a mianowicie :

Pkt. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

2.3.2. Tekst który należy zmienić:

  • Kierownik robót posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

2.3.2. Zastępuje się zapisem:

  • Kierownik budowy posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

 DOCSIWZ z załącznikami-ze zmianą.doc 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Szymańska
Data wytworzenia: 2012-02-13