Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości - DZIEĆMARÓW

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102,poz. 651, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości:

Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości:

 

Oznaczenie nieruchomości według Księgi Wieczystej

OP1G/00037227/2

Ewidencji gruntów (Nr działki)

418

Powierzchnia w ha

0,1600 ha

Położenie nieruchomości

Dziećmarów

Opis nieruchomości

Lokal Nr 2 o innym przeznaczeniu, po byłym przedszkolu wymagający prac adaptacyjnych w celu zmiany sposobu użytkowania o pow. użytkowej 93,50 m2.Na układ funkcjonalny lokalu składają się: kuchnia, toalety, dwie sale i ganek. Do lokalu przynależy boks garażowy o pow. 16,20 m2.

Wartość nieruchomości /cena lokalu i gruntu+ koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży/

31.000,00 zł

Forma zbycia nieruchomości

Na własność

Wadium

3 100,00 zł

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 roku poniższy teren zlokalizowany na obszarze sołectwa Dziećmarów obejmujący działkę nr 418 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

- stanowi obszar zainwestowany: tereny i obiekty usługowe, zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, pozostała część stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej i leśnej.

 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

I przetarg odbył się w dniu 5 sierpnia 2011 roku.

II przetarg odbył się w dniu 25 października 2011 roku

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 30 stycznia 2012 roku o godz. 9:30 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 3.100,00 zł. w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz.14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 17 stycznia 2012 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918. 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2011-12-30