Przejdź do treści strony WCAG

NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 245/2 O POW. 0,2233 HA POŁOŻONA W CZERWONKOWIE ZABUDOWANA BUDYNKIEM GOSPODARCZYM


 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r.  Dz. U. Nr 102,poz. 651, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości:

 

Ogłasza

 II przetarg ustny nieograniczony

 

 

W sprawie sprzedaży niżej wymienionych  nieruchomości: 

 

 

 Lp

Oznaczenie nieruchomości według

 

 

Powierzchnia

 w ha

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Wartość nieruchomości /cena gruntu+  koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży/

 

Forma zbycia nieruchomości

Wadium

 

Księgi Wieczystej

 

 

Ewidencji gruntów (Nr działki)

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

OP1G/00021231/8

 

 

 

  245/2

km. 2

 

 

 

0,2233 ha

 

 

 

 

Czerwonków

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem  gospodarczym w bardzo złym stanie technicznym

 

 

 

 

 

10.000,00 zł

 

 

 

Na własność

 

 

 

1000,00 zł

 

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie  Nr XXI-212/97 z dnia 21 lutego 1997 roku poniższy teren zlokalizowany na obszarze sołectwa  Czewronków  obejmujący działkę nr 245/2 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

 

- stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej i leśnej oraz funkcje mieszkaniową.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona  ograniczonymi prawami  rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Termin I przetargu-26.09.2011 r.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 12.12 2011 r. o godz. 9:40   w sali konferencyjnej  na    I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego  do godz.14.00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004. Termin wpłacania wadium upływa z dniem  6 grudnia  2011 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 

 

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: UM w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Stanulewicz
Data wytworzenia: 2011-11-09