Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 338/1 O POW. 0,0465 HA POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE


 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r.  Dz. U. Nr 102,poz. 651, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości:

 

 

 

Ogłasza

 

 II  przetarg ustny  ograniczony

 

 

 

 

 

W sprawie sprzedaży niżej wymienionych  nieruchomości: 

 

 Lp

Oznaczenie nieruchomości według

 

 

Powierzchnia

 w ha

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Wartość nieruchomości /cena gruntu+  koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży/

 

Forma zbycia nieruchomości

Wadium

 

Księgi Wieczystej

 

 

Ewidencji gruntów (Nr działki)

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

OP1G/00027971

 

 

 

  338/1

k.m.2

 

 

 

0,0465 ha

 

 

 

 

Sucha Psina

 

Nieruchomość niezabudowana

 

 

 

 

3 000,00 zł

 

 

 

Na własność

 

 

 

300,00 zł

 

 

 

Zgodnie ze” Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów  przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie  Nr XXI-212/97 z dnia 21 lutego 1997 roku poniższy teren zlokalizowany na obszarze sołectwa  Sucha Psina   obejmujący działkę nr  338/1  ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

 

- stanowi obszar  przewidziany do zainwestowania z przewagą  funkcji  mieszkaniowej.

 

 

 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona  ograniczonymi prawami  rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Termin I przetargu- 26.09.2011 r.

 

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu  12 grudnia 2011 r. o godz. 9:50   w sali konferencyjnej  na    I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego  do godz.14.00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004. Termin wpłacania wadium upływa z dniem  6 grudnia  2011 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: UM w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Stanulewicz
Data wytworzenia: 2011-11-09