Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 182 O POW. 0,0670 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE


O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości:

 

 

Ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

 

 

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości: 

     

Oznaczenie nieruchomości według

 

 

Powierzchnia w ha

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Wartość nieruchomości (cena gruntu + koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży + VAT)

Forma zbycia nieruchomości

Wadium

 

 

 

Księgi Wieczystej

 

 

Ewidencji gruntów (Nr działki)

 

 

 

 

1.

 

 

 

OP1G/00002838/4

 

 

 

182

 

 

 

0,0670 ha

 

   

Boguchwałów

 

 

Nieruchomość

częściowo zabudowana, budynek gospodarczy do rozbiórki

 

 

 

10.000,00 zł

 

 

Przetarg  nieograniczony

 

 

 

1.000,00zł

 

 

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej VIII-83/11 z dnia 21czerwca 2011 r. poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

Teren obejmujący działkę nr 182 zlokalizowany na terenie Sołectwa Boguchwałów zgodnie ze „Studium” stanowi „9BO-MNUI” zabudowę mieszkaniowo – usługową obejmującą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Funkcja usługowa obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, rekreacji, sportu, biura, gabinety.

 

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Termin I przetargu-07.10.2011 r.

 

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się  dnia 12 grudnia 2011 roku r. o godzinie 9.10 w sali konferencyjnej  I piętro Urzędu Miejskiego w Baborowie.

.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14°° lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 wadium w wysokości 1.000,00 zł. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 06 grudnia  2011 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 

 


 

Podmiot udostępniający: UM w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa stanulewicz
Data wytworzenia: 2011-11-09