Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN: BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZERWONKÓW OSIEDLE

Baborów: Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwonków Osiedle
Numer ogłoszenia: 251314 - 2011; data zamieszczenia: 19.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baborów , ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, woj. opolskie, tel. 0774036920, faks 077 4036928.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baborow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwonków Osiedle.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa lokalnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 10m3/d w technologii SBR wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czerwonków Osiedle)

1.1.Określenie przedmiotu zamówienia : w ramach powyższych prac przewiduje się:

 1) wycinkę drzew i krzewów,

2) prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektu,

3) rozbiórkę części istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przeznaczonej do likwidacji i przebudowy.

4) wykonanie obiektu oczyszczalni:

 a) posadowienie zbiornika oczyszczalni ścieków z wydzieloną komorą retencyjną bioreaktora oraz stabilizacji osadu ,

b) posadowienie pompowni z kratą koszową ,

 c) posadowienia komory technologicznej ,
 d) posadowienie studni kanalizacyjnych.

e) wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych,

f) wykonanie odcinków połączeń międzyobiektowych: kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej i rurociągów powietrza,

5) ułożenie przewodów (kabli) energetycznych i sterowniczych,

6) wykonanie chodników z kostki brukowej,

7) wykonanie drogi w postaci nawierzchni szutrowej uwałowanej

8) wykonanie ogrodzenia,

9) zagospodarowanie terenu, zazielenienie. Szczegółowy zakres robót precyzują: projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.11.12.20-6, 45.11.12.91-4, 45.23.24.10-9, 45.23.24.21-9, 45.23.24.23-3, 45.23.32.00-1, 45.25.21.27-4, 45.31.53.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnienie tego warunku, jeśli wykaz będzie zawierał , co najmniej dwie roboty dotyczące robót budowlanych odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości przynajmniej 13m3/d wykonane w technologii SBR) na kwotę o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł (brutto) każda z robót. W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu kursów walutowych do rozliczenia tej inwestycji w PLN albo po przeliczeniu średnim kursem NBP na dzień zakończenia inwestycji ( w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN)

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych. Warunkiem Zamawiającego jest by Wykonawca wykazał, ze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia takich osób, spełniających co najmniej następujące wymagania: 1) Kierownik robót posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. Nr 83 poz. 578])lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; 2) Kierownik robót posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. Nr 83poz. 578]) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; 3) Kierownik robót posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. Nr 83 poz. 578]) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie).

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie: a) przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu b) przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności, a także ubezpieczony z tytułu prowadzenia działalności w zakresie robót budowlanych. Spełnieniem warunku udziału w postępowaniu będzie przedstawienie polisy wraz z dowodem jej opłacenia na minimalną sumę gwarancyjną na wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż 250 000 zł; c) Przedłożenia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. Spełnieniem warunków udziału w postępowaniu jeżeli posiadania środków finansowych lub zdolność kredytowa w wysokości co najmniej 250 000,00zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika robót, przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptując nowego kierownika robót, w przypadku, gdy:

 a) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika robót w przypadkach: 1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika robót lub nie wywiązywania się kierownika robót z obowiązków wynikających z umowy,

2) jeżeli zmiana kierownika robót stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji),

b) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika robót zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku zmiany kierownika robót - nowy kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty.

2. w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót, potwierdzoną przez inspektora nadzoru, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminów przewidzianych na realizację zamówienia, o okres trwania wskazanych niekorzystnych warunków atmosferycznych.

3. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli dotrzymanie terminu pierwotnie ustalonego byłoby niemożliwe z winy Zamawiającego lub innych przyczyn niezależnych od wykonawcy. Okres przedłużenia terminu realizacji umowy będzie odpowiadał maksymalnie okresowi trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wynikłej z win Zamawiającego lub innych przyczyn niezależnych od wykonawcy

4. w przypadku zaistnienia konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminów przewidzianych na realizację niniejszego zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminów przewidzianych na realizację zamówienia, o okres niezbędny do realizacji zamówień dodatkowych;

5. jeżeli w trakcie realizacji umowy zajdzie konieczność poprawek lub zmian w dokumentacji, niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy dotyczących treści dokumentacji we wskazanym zakresie, co jest równoznaczne z dopuszczeniem zmian w zakresie realizacji robót budowlanych.

6. zmiany terminu wykonania umowy w przypadku, gdy nastąpi konieczność wykonania robót nie przewidzianych w dniu podpisania umowy, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową i czas wykonania robót nieprzewidzianych w dniu podpisania umowy będzie miał wpływ na termin wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baborow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2 48-120 Baborów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Baborowie,
ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, pokój nr 13 (sekretariat I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
Załączniki:
 

1.DOCSIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.doc (1,10MB)

2. PDFPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY.pdf (627,27KB)

3.PDF[488]11-03-01.pdf (502,82KB)

4.PDF48811-03-02.pdf (908,45KB)

5.PDF[488]11-03-03.pdf (213,65KB)

6.PDF[488]11-03-04.pdf (224,41KB)

7.PDF[488]11-03-05.pdf (87,79KB)

8.PDF[488]11-03-06.pdf (122,63KB)

9.PDF[488]11-03-07.pdf (79,31KB)

10.PDF[488]11-03-08.pdf (76,15KB)

11.PDF[488]11-03-09.pdf (188,61KB)

12.PDF[488]11-03-10.pdf (220,15KB)

13.PDF[488]11-03-11.pdf (187,78KB)

14.PDF[488]11-03-12.pdf (124,52KB)

15.PDF[488]11-03-13.pdf (83,09KB)

16.PDF[488]11-03-14_ark1.pdf (69,67KB)

17.PDF[488]11-03-14_ark2.pdf (87,56KB)

18.PDF[488]11-03-14_ark3.pdf (58,53KB)

19.PDF[488]11-03-14_ark4.pdf (63,47KB)

20.PDF[488]11-03-14_ark5.pdf (62,04KB)

21.PDF[488]11-03-14_ark6.pdf (61,89KB)

22.PDF[488]11-03-14_ark7.pdf (64,75KB)

23.PDF[488]11-03-14_ark8.pdf (49,05KB)

24.PDF[488]11-03-15.pdf (65,99KB)

25.PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.pdf (1,07MB)

26.PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf (2,17MB)
 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Juraszek
Data wytworzenia: wpisz datę 2011-08-19