Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

!!!WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ !!! dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont świetlicy wiejskiej w Rakowie


WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

 Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Remont świetlicy wiejskiej w Rakowie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 09.08.2011r. w sprawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Treść zapytania 1
 Czy wykonawcę obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe ( zapis pkt.XII.1 SIWZ czy wynagrodzenie kosztorysowe (par.7 ust.1 wzoru umowy-zał. nr.6 do SIWZ )?
 
Odpowiedź
 Wykonawcę obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe.

Zamawiający w załączeniu przedstawia poprawiony wzór umowy zał. nr 6.

 
Treść zapytania 2

Czy wykonawca może sam modyfikować podstawy i ilości z przedmiaru robót , a tym samym ująć te zmiany w kosztorysie ofertowym , czy każda taka zmiana musi być poprzedzona zapytaniem do Zamawiającego i następnie jego modyfikacją SIWZ

(pkt.XII ppkt.2 SIWZ ), tak aby można było porównać oferty ?

Odpowiedź

Wykonawca nie może sam modyfikować podstaw i ilości z przedmiaru robót. Koszty realizacji zadania opisane w pkt XII ppkt2 SIWZ ujmuje się w kosztach ogólnych.

Treść zapytania 3

Jaka ma być okładzina stopni schodów stalowych w pom.1.8 ?Z granitu (opis tech. pkt.6.2 )

czy z marmuru jak wynika z przedmiaru robót poz. 23 d.1 ?

Odpowiedź

Należy przyjąć okładzinę granitową uwzględniając przystosowanie do wymogów antypoślizgowych. Należy dokonać korekty pozycji Lp. 23 d.1.

Treść zapytania 4

W poz.103 d.2 przedmiaru robót brak podmurowania murka ogniowego o dług.12,8 m
( wynika to z rys. rzut połaci dachowej ), zatem przedmiar ten należy uzupełnić o ilość 12,8x0,5=6,40 m2.

Odpowiedź

W poz. 103 d.2 przedmiaru robót należy uwzględnić podmurowanie murka ogniowego (12,8x0,5=6,40 m2).

Treść zapytania 5

Jakie grubości murków ogn. przyjąć do wyceny , na rys. dachu są 15 i 27 cm ?
W przypadku różnych przedmiar należy rozdzielić.

Odpowiedź

Proszę uwzględnić murki ogniowe o grubościach 15cm i 27 cm i uwzględnić
w przedmiarze.

Treść zapytania 6

W części przedmiaru dotyczącej docieplenia stropodachu brak uzupełnienia tynków na nowych częściach murków ogniowych. Wg nas należy dodać nową pozycje o przedmiarze ( 37.86 = 6,40 ) x 2= 88,52 m2

Odpowiedź

Należy uwzględnić uzupełnienie tynków w nowych częściach murków ogniowych. Proszę uzupełnić przedmiar o pozycję tynki 88,52m2, umieszczając pozycję na końcu rozdziału Docieplenie stropodachu z renowacją ścian.

Treść zapytania 7

W poz. 117 d.2 przedmiaru ujęto jedynie obróbki blach. ogniomurów. Brak nowych obróbek blach. styku papa-ogniomur (chyba że należy wywinąć odp. papę ) i okapów. Czy uzupełnić przedmiar.

Odpowiedź

W poz. 117 d.2. należy uwzględnić nowe obróbki blacharskie. 

Treść zapytania 8

Jakie rynny mają być :

a) tak jak w przedmiarze poz.118 d.2 czyli fi 5 cm

b) na rys, połaci dach. są fi 18 cm , a na rys. elewacji fi 15cm

c) SST „ Docieplenie stropodachu oraz wymiana obróbek blach. ,rynien i rur spustowych „ w pkt.2.2 zapis rynny i rury spustowe z demontażu a w opisie tech. pkt. 6.7 zapis o nowych rynnach ,rurach spust. i obróbkach malowanych.

Prosimy o decyzję.

Odpowiedź

Należy uwzględnić rynny Ø 18cm stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor brązowy.

 
Treść zapytania 9

Podobnie jak dla rynien prosimy wyjaśnić średnicę i materiał rur spustowych

( na rys. dachu są fi 15cm , na rys. elewacji fi 12 cm ) lub czy maja być z demontażu.

Odpowiedź

Należy uwzględnić rury spustowe Ø 18cm stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor brązowy.

Treść zapytania 10

Dla poz. 1 d.1 – 5 d.1 i poz. 75 d.1 przedmiaru należy ująć dodatkowa poz. na załadunek, odwóz i utylizację gruzu i elem. drewnianych. Prosimy o stanowisko w tej sprawie.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt XII.2. Cena oferty musi obejmować (…) koszty wywozu
i utylizacji materiałów z rozbiórki”. Wykonawca powyższe koszty może ująć w poz. Lp. 3-4, Lp. 75, lub w nowej pozycji na końcu działu Roboty budowlano – remontowe, bądź w kosztach ogólnych.

Treść zapytania 11

W przedmiarze robót brak poz. na folię PE pod papę (opis tech. pkt. 6.7 ) .Czy dodać nową poz. o obmiarze 536,75 m2 ?

Odpowiedź

Proszę uwzględnić folię PE pod papę, dodając pozycję kosztorysową o obmiarze 356,75m2 na końcu działu Docieplenie stropodachu z renowacją ścian.

Treść zapytania 12

Brak w przedmiarze robót poz. na demontaż stolarki, Czy ująć dodatkowo ?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt XII.2. Cena oferty musi obejmować (…) koszty wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki”. Wykonawca powyższe koszty może ująć w poz. Lp. 21, Lp. 47-49, lub w nowej pozycji na końcu działu Roboty budowlano – remontowe bądź w kosztach ogólnych.

Treść zapytania 13

Czy w części pomieszczeń od strony wschodniej nie wymienia się okien ?- brak w zestawieniu.

Odpowiedź

Tak. W części pomieszczeń od strony wschodniej nie wymienia się okien.

Treść zapytania 14

Jak należy wykonać przemurowanie ściany nad oknami w sali 1.8 ? Czy tak jak
w przedmiarze z pustaków ceramicznych ? Czy jak na rys. elewacji gdzie jest zapis o

zaślepieniu skrzynka z płyty OSB z dociepleniem ? Jeżeli z pustaków to należy zmienić ilość nadproży w poz. 7d.1 na 5x( 4szt. X 1,8m ) = 36 mb. Jeżeli jak na elewacji to należy zmienić podstawę wyceny. Prosimy o decyzję.

Odpowiedź

Należy przyjąć przemurowanie ścian nad oknami jak na rysunkach elewacji. Proszę zmienić podstawę wyceny.

Treść zapytania 15

Wg. Nas należy skorygować przedmiar ścianek działowych, i tak :

a) ścianki h=2,80 m grub. 11,5 ( 12 ) cm :

[ ( 3,05 +2,55 )x 2 + 2,32 x2 ] x 2,80 – 6x 0,9 x 2.00 = 33,52 m2

b) ścianki h= 3,10 m grub. jw.

3,10 ( 1,80 + 1,11 ) + 0,9 x 2,0 = 10,82 m2

c) dodać dodatkową pozycję na ścianki grub. 6 cm w pom.nr. 1.12 i 1.14 i podać

ilość
 
Odpowiedź

Należy skorygować pozycje ścianek działowych w następujący sposób:

Lp. 8

[ ( 3,05 +2,55 )x 2 + 2,32 x2 ] x 2,80 – 6x 0,9 x 2.00 = 33,52 m2

Lp. 9.

3,10 ( 1,80 + 1,11 ) + 0,9 x 2,0 = 10,82 m2

Dodać dodatkową pozycję na ścianki grubości 6cm w pom. nr 1.12 i 1.14

Powyższą pozycję należy dodać na końcu działu Roboty budowlano – remontowe.

Treść zapytania 16

W przedmiarze robót brak montażu uchwytów w pom. WC dla niepełnosprawnych. Czy ująć to do wyceny?

Odpowiedź

W załączniku do przedmiaru robót pkt 6, Zamawiający zapisał informacje na temat uwzględnienia wyposażenia toalet dla niepełnosprawnych w niezbędne poręczę. Powyższe należy uwzględnić na końcu działu Instalacja sanitarna kanalizacyjna.

Treść zapytania 17

Należy ująć dodatkowo w przedmiarze pochwyt przy ścianie schodów w ilości 4 mb.

W poz. 167 d4.ujęto jedynie balustradę 8 mb.

Odpowiedź

W poz. Lp.167 należy uwzględnić pochwyty przy ścianie schodów w ilości 4mb.

Treść zapytania 18

Występują rozbieżności w ilości grzejników pomiędzy rys. „Rzut przyziemia-inst. c.o.”

a przedmiarem robót poz. 155 d3.- 160 d 3. I tak :

# grzejnik C 33 600/ 1600 na rys. 1 szt. a w przedmiarze 2 szt.

# „ C 11 600/600 na rys. 3 szt. a w przedmiarze 2 szt.

# „ C 11 600/500 na rys. 3 szt. a wprzedmiarze 2 szt.

# „ C 11 600/1200 na rys.1 szt. a w przedmiarze ani jednej

Prosimy o decyzję które ilości są prawidłowe ?

Odpowiedź

Proszę przyjąć ilość grzejników z rzutu przyziemia –inst. c.o.

grzejnik C 33 600/ 1600 – 1szt.
grzejnik C 11 600/600 -  3 szt
grzejnik C 11 600/500 - 3 szt.
grzejnik C 11 600/1200 -1 szt.
Treść zapytania 19

W przedmiarze robót nie ujęto ponadto dla instalacji c.o. elementów :

# izolacji cieplnej- zapis pkt. 4 opisu technicznego

# zaworów spustowych (najniższe miejsca)

# odpowietrzników automatycznych

# zatynkowania bruzd w ścianach po ułożeniu rur (patrz opis techniczny)

Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź

Proszę uwzględnić w przedmiarze robót dodatkowe pozycje zawierające elementy takie jak:

izolacje cieplną, zawór spustowy, odpowietrzniki automatyczne, jak również zatynkowanie bruzd w ścianach po ułożeniu rur. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe elementy w kosztorysie ofertowym w ostatniej pozycji działu Instalowanie centralnego ogrzewania.

 
Treść zapytania 20

Czy ewentualna wymiana naczynia wzbiorczego i rur do niego będzie robotą dodatkową ? Co sugeruje zapis pkt.4 opisu tech. Prosimy o zajęcie stanowiska bo trudno określić obecnie jego stan techniczny.

Odpowiedź

Na dzień dzisiejszy projekt nie przewiduje wymiany naczynia wzbiorczego.

Treść zapytania 21

Z rozwinięcia kan.sanit. wynika brak w przedmiarze robót rury wywiewnej fi 75/100.

Odpowiedź

Proszę uzupełnić przedmiar o pozycję rura wywiewna fi 75/100. Powyższe należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym w ostatniej pozycji działu Instalacja sanitarna
i kanalizacyjna.

Treść zapytania 22

W części przedmiaru dotyczącej instalacji wody są niejasności, i tak :

#brak w nim zakrycia bruzd po montażu rur

#brak montażu zaworów odcinających

#brak montażu zaworu bezpieczeństwa SYR typ 2115-1/2 cala o ciśnieniu otwarcia 6 bar

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Proszę uwzględnić w przedmiarze robót dodatkowe pozycje zawierające elementy takie jak:

zakrycie bruzd po montażu rur, montaż zaworów odcinających , montaż zaworu bezpieczeństwa SYR typ 2115-1/2 cala o ciśnieniu otwarcia 6 bar Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe elementy w kosztorysie ofertowym w ostatniej pozycji działu Instalacje wody.

Treść zapytania 23

Czy na płycie OSB w pom.1.10 nie będzie posadzki ? Jeżeli nie to czy należy ująć

dodatkowe malowanie.

Odpowiedź

Proszę uwzględnić ułożenie desek podłogowych 10,0m2 Powyższe należy uwzględnić
w kosztorysie ofertowym na końcu działu Roboty budowlane - remontowe

 
Treść zapytania 24

Czy ściany sali 1.8 malować farbą lateksową ( opis tech. Pkt.6.11 ) czy tak jak w przedmiarze?

Odpowiedź

Proszę uwzględnić farbę emulsyjną tak jak w przedmiarze robót.

Treść zapytania 25
 

W pozycjach przedmiaru 11-13 d.1 ujęto remont podłogi sali nr 1.8.Po wizji lokalnej nasuwają się dwa rozwiązania :

1. Zrezygnować z nowej części parkietu, dokonać przełożenia ok. 90 m2 istniejącego wybrzuszonego i klawiszującego parkietu , całość przeszlifować i pomalować.

2. Zwiększyć ilość nowego parkietu wskutek tego że wybrzuszenie jest większe do

90 m2, szlifowanie oraz malowanie całości

Prosimy o decyzję .

 
Odpowiedź

Zamawiający rezygnuje z nowej części parkietu, w zamian należy dokonać przełożenia 96m2 parkietu, całość przeszlifować i pomalować.

 Wykonawca zobowiązany jest w miejsce pozycji Lp. 11 Parkiet mozaikowy – sala 1.8, uwzględnić przełożenia parkietu 96m2, do pozycji Lp. 12 i 13 należy dodać 96m2.

Treść zapytania 26

W poz. 19 i 20 d.1 ujęto dla sali 1.8 tynk cienkowarstwowy na suficie i jego malowanie. Po wizji lokalne stwierdzamy duże nierówności tego sufitu. Prosimy wyjaśnić jak ma wyglądać jego remont i czy dokonać korekty przedmiaru wobec znacznych nierówności.

Odpowiedź

Należy przyjąć tak jak w przedmiarze robót. Proszę nie dokonywać korekty przedmiaru.

Treść zapytania 27

Do robót na ścianach i suficie sali nr 1,8 należy doliczyć rusztowanie wobec wysokości

5,70 m. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Należy uzupełnić przedmiar o rusztowanie przy wykonywaniu prac na suficie i ścianach, dodając odpowiednią pozycję po pozycji w kosztorysie ofertowym po ostatniej pozycji działu Roboty budowlano - remontowe

 
Treść zapytania 28

Do przedmiaru robót należy dodać pozycję na przeszycie pękniętej ściany na zapleczu kuchni w ilości ok. 3mb.

Odpowiedź

Proszę uwzględnić w przedmiarze pozycję na przeszycie pękniętej ściany na zapleczu kuchni w ilości 3,0mb. Powyższą pozycję należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym po ostatniej pozycji działu Roboty budowlano – remontowe.

Treść zapytania 29

W przedmiarze części elektrycznej brak pozycji na :

§         pomiar natężenia oświetlenia

§         oświetlenie i gniazd wtykowych przy umywalkach w WC

§         brak oświetlenia schodów do piwnicy

§         brak oświetlenia n. drzwiami do budynku

§         brak wykonania połączeń wyrównawczych

§         brak części elektr. podłączenia wentylatorów i przepływowych podgrzewaczy wody

Prosimy o decyzję czy uzupełnić w tym zakresie przedmiar.

Odpowiedź

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje w części elektrycznej:

1.     Pomiar natężenia oświetlenia

2.     Oświetlenie i gniazd wtykowych przy umywalkach w WC

3.     Oświetlenia schodów do piwnicy

4.     Oświetlenia n. drzwiami do budynku

5.     Wykonanie połączeń wyrównawczych

6.     Podłączenia wentylatorów i przepływowych podgrzewaczy wody

 

Powyższe pozycje należy dodać na końcu kosztorysu ofertowego.

 
 
 Załącznik:
 
 
 

 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Juraszek
Data wytworzenia: 2011-08-12