Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.: DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO FRAKCJI 0 - 31,5 I 0 - 63 MM O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 2 375,00 TON Z PRZEZNACZENIEM NA MODERNIZACJĘ DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO

 Dostawa kruszywa drogowego frakcji 0 - 31,5 i 0 - 63 mm o łącznej ilości 2 375,00 ton z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego
Numer ogłoszenia: 187919 - 2011; data zamieszczenia: 08.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baborów , ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, woj. opolskie, tel. 0774036920, faks 077 4036928.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baborow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa drogowego frakcji 0 - 31,5 i 0 - 63 mm o łącznej ilości 2 375,00 ton z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres zamówienia: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego spełniającego normę PN-EN 13242 w ilości 2 375,00 ton, uzyskanego w wyniku pokruszenia surowca skalnego (z wykluczeniem skał pochodzenia organicznego). Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Poprzez sformułowanie dostawa kruszywa należy rozumieć: sprzedaż kruszywa Zamawiającemu, jego załadunek, transport oraz rozładunek na wskazanych drogach bądź punktach na terenie Gminy Baborów. Dostawa obejmuje również ważenie kruszywa przy wykonywanym załadunku, z której to czynności będzie sporządzony stosowny dokument celem przedłożenia go Zamawiającemu. 1.2. Rodzaj i ilość kruszywa: 1.2.1. Kruszywo drogowe frakcji 0 - 31,5 w ilości 650,00 ton, 1.2.2. Kruszywo drogowe frakcji 0 - 63 w ilości 1 725,00 ton. 1.3. Uziarnienie kruszywa: Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15 musi leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65 % przechodzącej przez sito. Kruszywo musi posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające spełnienie stosownej normy, które należy dostarczyć Zamawiającemu. 1.3. Dostawa kruszywa: Dostaw kruszywa będzie wykonywana w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Baborowie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania weryfikacji tonażu dostarczanego kruszywa poprzez wyrywkową kontrolę wagi transportu na składowisku odpadów komunalnych w Baborowie, wyposażonym w wagę elektroniczną..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2, 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie zobowiązany wykonać.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie zobowiązany wykonać.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie zobowiązany wykonać.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie zobowiązany wykonać.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie zobowiązany wykonać.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartych umów w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: - w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania dostaw, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminów przewidzianych na realizację zamówienia, o okres trwania wskazanych niekorzystnych warunków atmosferycznych,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baborow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, pokój nr 13 (sekretariat I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

1. DOCSIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.doc (1,20MB)

 

Podmiot udostępniający: UM Baborow
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Krupa
Data wytworzenia: 2011-07-08