Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE II PRZETYARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DOTYCZY SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 353/1 O POW 0,1271 HA ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM, LOKALIZACJA DZIEĆMARÓW

O G Ł O S Z E N I E
 
 
 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości:

 
 
Ogłasza
 II  przetarg ustny nieograniczony
 
 

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości: 

 
 Lp
 
Oznaczenie nieruchomości według
 
 
 
Powierzchnia w ha
 
Położenie nieruchomości
Opis nieruchomości

Wartość nieruchomości (cena gruntu+ cena budynku + koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży)

Forma zbycia nieruchomości
Wadium
 
Księgi Wieczystej
 
 
Ewidencji gruntów (Nr działki)
 
1.
 
11874
 
353/1
 
0,1271
 
Dziećmarów

 Nieruchomość zagrodowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 57,92 m² z przyległym budynkiem gospodarczym oraz stodołą i kurnikiem.

 
12000,00 zł
 

Przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż na własność

 
1200,00 zł
 
 

 Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI-212/97 z dnia 21 lutego 1997 r. teren zlokalizowany na obszarze sołectwa Dziećmarów obejmujący działkę nr 353/1ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: 

  • Stanowi obszar zainwestowany w uporządkowanej zabudowie zagrodowej
 
 

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 
Termin I przetargu ogłoszony był na 29 kwietnia 2011 roku.
 

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowych nieruchomości odbędzie się 29 czerwca  2011 r. o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej  nr 5 Urzędu Miejskiego w Baborowie.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14,00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004 w wysokości  1200,00 zł. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 22 czerwca 2011 r.. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 
 
  

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2011-05-31