Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE II PRZETYARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DOTYCZY SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 826/1 O POW 0,5500 HA ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM NIECZYNEJ SZKOŁY, LOKALIZACJA: W BABOROWIE PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 2

 

O G Ł O S Z E N I E
 
 
 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r.  Dz. U. Nr 102,poz. 651, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości:

 
 
Ogłasza
 II  przetarg ustny nieograniczony
 
 

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości: 

 
 Lp
Oznaczenie nieruchomości według
 
 
Powierzchnia w ha
Położenie nieruchomości
Opis nieruchomości

Wartość nieruchomości (cena gruntu+ cena budynku + koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży)

Forma zbycia nieruchomości
Wadium
 
Księgi Wieczystej
 
 
Ewidencji gruntów (Nr działki)
 
 
 
 
1.
 
 
 
OP1G/00021222/2
 
 
 
826/1
      km.3
 
 
 
0,5500
 
 
 
Baborów
ul. Krakowska 2

Działka zabudowana budynkiem nieczynnej szkoły. Budynek trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony.
Powierzchnia użytkowa budynku 878 m2. Na układ funkcjonalny budynku składają się pomieszczenia związane z funkcją jaką pełnił budynek: klasy, korytarze, łazienki, zaplecze socjalne.

 
 
 
87.000,00 zł
 
 
 
Na własność
 
 
 
8700,00 zł
 
 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Obszar obejmujący działkę nr 826/1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/275/2002 z dnia 20 września 2002 r .ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 123 poz. 1602 z dnia 5 grudnia 2002 rokustanowi  teren z podstawowym przeznaczeniem dla usług zdrowia, zakładu opiekuńczo leczniczego. Uzupełniające przeznaczenie terenu: drobny handel związany z funkcją podstawową, zieleń towarzyszącą, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi niniejszego terenu i miasta. Czasowe miejsca postojowe dla samochodów związane wyłącznie z obsługą niniejszego terenu

 

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 

I przetarg ogłoszony był na 29 kwietnia 2011 r.

 
 

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowych nieruchomości odbędzie się  29 czerwca 2011 r. o godzinie 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie sala nr 5 na parterze budynku.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz.14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004 w wysokości 8700,00 zł. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 22 czerwca 2011 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 
 
 
 


 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2011-05-31