Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Baborowie ul. Głubczycka

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102,poz. 651, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości:

OgłaszaI przetarg ustny nieograniczony


W sprawie sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości według : 

Księgi Wieczystej: Nr KW OP1G/00021222/2 Nr KW 21407 

Ewidencji gruntów (Nr działki): 51/3 km.5 51/4, 51/8 

Powierzchnia łączna w ha : 4,7140 

Położenie nieruchomości: Baborów ul. Głubczycka 

Opis nieruchomości Nieruchomości zabudowane pozostałościami po dawnej zabudowie przemysłowej – była cegielnia

Wartość nieruchomości (cena gruntu+ koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży+ należny podatek VAT): 717.400,00 zł 

Forma zbycia nieruchomości: Na własność

Wadium : 71.740,00 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów uchwalonym przez radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr XXXIV/ 275/2002 z dnia 20 września 2002 roku ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 123 poz. 1602 z dnia 5 grudnia 2002 roku, poniższy teren zlokalizowany w Baborowie ma następujące przeznaczenie:

Działki nr 51/3, 51/4, 51/8 położone są na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem 30 BPPS, stanowi tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zakładów produkcyjnych, w szczególności związanych z przetwórstwem rolno- spożywczym, baz, składów, magazynów.

Uzupełniające przeznaczenie terenów, o których mowa obejmuje:

- istniejąca zabudowę mieszkaniową jednorodzinna,
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, niezbędne do obsługi niniejszych terenów i miasta,
- lokalizacja dróg i urządzeń komunikacji,
- lokalizacja rzemiosła uciążliwego,
- zieleń niską i wysoką urządzoną, 

Uciążliwość prowadzonej działalności inwestycyjnej nie może wykraczać poza granice przedmiotowych terenów. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nię. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowych nieruchomości odbędzie się 6 czerwca 2011 r. o godzinie 9:45 w sali konferencyjnej nr 5 na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz.14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 31 maja 2011 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2011-05-11