Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Szczyty

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r.  Dz. U. Nr 102,poz. 651, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości:

Ogłasza  I  przetarg ustny nieograniczony


W sprawie sprzedaży niżej wymienionych  nieruchomości: 
Oznaczenie nieruchomości według
Księgi Wieczystej:21230
Ewidencji gruntów (Nr działki): 92 km. 5
Powierzchnia  w ha : 0,75 00
Położenie nieruchomości: Szczyty
Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej o pow. użytkowej  317,30 m 2 z poddaszem  użytkowym oraz budynkiem gospodarczym wolnostojącym o pow. użytkowej 55,40 m2
Wartość nieruchomości (cena gruntu+  koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży): 125.000,00 zł
Forma zbycia nieruchomości :Na własność
Wadium: 12500,00 zł


Zgodnie ze” Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów  przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie  Nr XXI-212/97 z dnia 21 lutego 1997 roku poniższy teren zlokalizowany na obszarze sołectwa  Szczyty obejmujący działkę nr 92 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

- stanowi obszar zainwestowany – tereny i obiekty usługowe.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.
Nieruchomość nie jest obciążona  ograniczonymi prawami  rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowych nieruchomości odbędzie się   6 czerwca  2011 r. o godzinie  10:15 w sali konferencyjnej nr 5 na parterze budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego  do godz.14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004. Termin wpłacania wadium upływa z dniem  31 maja  2011 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2011-05-11