Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 778,779 POŁOŻONE W BABOROWIE

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości:

 

 

Ogłasza

 I  przetarg ustny nieograniczony

 

 

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości: 

 

 Lp

Oznaczenie nieruchomości według

 

 

Powierzchnia w ha

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Wartość nieruchomości (cena gruntu + koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży)

Forma zbycia nieruchomości

Wadium

 

Księgi Wieczystej

 

 

Ewidencji gruntów (Nr działki)

 

 

1.

 

OP1G/00021222/2

 

778

Km.7

 

0,2880

 

Baborów

 

 Nieruchomość niezabudowana

 

9700,00 zł

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

970,00 zł

 

2.

 

OP1G/00021222/2

 

779

Km.7

 

0,1400

 

Baborów

 

Nieruchomość niezabudowana

 

4950,00 zł

 

Przetarg ustny

nieograniczony

 

500,00 zł

 

 

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiego Nr XXI-212/97 z dnia 21 lutego 1997 r. poniższy teren zlokalizowany w Baborowie obejmujący działki 778,779 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

 

Teren obejmujący działki nr 778, 779 zgodnie ze „Studium” stanowi teren pod uprawy polowe i ogrodnicze.

 

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 

 

 

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowych nieruchomości odbędzie się 6 czerwca  2011 r. o godzinie 9.15 oraz o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie (parter-pokój nr 5).

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14,00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004  w wysokości  970,00 zł i 500,00 zł. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 31 maja 2011 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918

 

 

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: UM w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Stanulewicz
Data wytworzenia: 2011-05-04