Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NIERUCHOMOŚC NIEZABUDOWANA OZNACZONA NR 131/1 POŁOŻONA W BABOROWIE


 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości:

 

 

Ogłasza

 I  przetarg ustny ograniczony

 

 

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości: 

 

 Lp

Oznaczenie nieruchomości według

 

 

Powierzchnia w ha

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Wartość nieruchomości (cena gruntu + koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży+ należny podatek VAT)

Forma zbycia nieruchomości

Wadium

 

Księgi Wieczystej

 

 

Ewidencji gruntów (Nr działki)

 

1.

 

OP1G/00021222/2

 

131/1

 

0,0518

 

Baborów ul. Krakowska

 

 Nieruchomość niezabudowana

 

6 880,00 zł

 

Przetarg ustny ograniczony

 

690,00 zł

 

 

  •  Zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie uchwałą Nr XXXIV/275/2002 z dnia 20 września 2002 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 123 poz. 1602 z dnia 5 grudnia 2001 roku, poniższy teren zlokalizowany w Baborowie ma następujące przeznaczenie:

Działka nr 131/1 położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem 10 B(1) MWU, stanowi tereny z podstawowym przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne.

 

Uzupełniające przeznaczenie terenów, obejmuje:

1.      Zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

2.      Ulice lokalne i dojazdowe obsługujące nowoprojektowane zespoły zabudowy,

3.      Czasowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych, związane z obsługą terenów, stałe miejsca postojowe związane wyłączenie z zabudową mieszkaniową istniejącą i projektowaną na niniejszych terenach,

4.      Zieleń urządzoną-skwery, zieleńce o charakterze publicznym

5.      Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, niezbędne do obsługi niniejszych terenów i miasta.

 

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 

 

 

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowych nieruchomości odbędzie się 12 maja  2011 r. o godzinie 8.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie (parter-pokój nr 5).

 

W przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z działką będącą przedmiotem przetargu którzy wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14,00 lub na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004  w wysokości  690,00 zł. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 6 maja 2011 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: UM w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Stanulewicz
Data wytworzenia: 2011-04-13