Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA PN.:ZAKOŃCZENIE REMONTU DROGI GMINNEJ W RAKOWIE

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010r. (Dz.U.Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Zakończenie remontu drogi gminnej w Rakowiena podstawie art. 91 ust. 1 Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez:

 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Adamczyka 12, 47 – 400 Racibórz
 

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena – jedyne kryterium

 

Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. złożono dwie oferty z czego nie odrzucono żadnej. Żaden oferent nie został również wykluczony z postępowania.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena *brutto
Okres gwarancji*
Warunki płatności*
1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul.Adamczyka 12, 47 – 400 Racibórz                                                    

129 490,32 zł
36 m-cy
Zgodnie z umową
2.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe M+ Sp. z o.o.     ul. Strzelecka 13 B, 47 – 230 Kędzierzyn Koźle                       

142 145,50 zł
36 m-cy
Zgodnie z umową
 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt w kryterium ....................
Liczba pkt w kryterium ....................
Razem
1.
100,00 pkt.
 
 
100,00 pkt.
2.
91,10 pkt.
 
 
91,10 pkt.
 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Krupa
Data wytworzenia: 2011-04-12