Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DZIAŁKA NR 214 O POW. 0,1219HA POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE

O G Ł O S Z E N I E
 
 
 
 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości:

 
 
 
Ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

 
 
 

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości:  

 
 Lp
Oznaczenie nieruchomości według
 
 
Powierzchnia w ha
Położenie nieruchomości
Opis nieruchomości

Wartość nieruchomości (cena gruntu+ cena budynku + koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży+ należny podatek VAT)

Forma zbycia nieruchomości
Wadium
 
Księgi Wieczystej
 
 
Ewidencji gruntów (Nr działki)
 
 
 
1.
 
 
OP1G/00005968/5
 
 
214
 
 
0,1219
 
 
Dziećmarów
 

Nieruchomość zabudowana. Na przedmiotowej działce znajdują się ruiny zabudowań mieszkalno gospodarczych

 
10.000,00 zł
 
Przetarg ustny nieograniczony
 

1 000,00 zł

 
 

 Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI-212/97 z dnia 21 lutego 1997 r. teren zlokalizowany na obszarze sołectwa Dziećmarów obejmujący działkę nr 214 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: 

  • Teren obejmujący działkę nr 214 zgodnie ze „Studium” stanowi obszar zainwestowany – z przewagą funkcji mieszkaniowej.
 
 

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się  29 kwietnia 2011 r. o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie (I piętro-pokój 18).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego  do godz.14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004 w wysokości 1 000,00 zł. Termin wpłacania wadium upływa z dniem  22 kwietnia  2011r.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 
 
  

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2011-03-30