Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Boguchwalowie

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości:

OgłaszaI przetarg ustny nieograniczony

 

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości:

 

Oznaczenie nieruchomości według

 

 

Powierzchnia w ha

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Wartość nieruchomości (cena gruntu + koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży)

Forma zbycia nieruchomości

Wadium

 

 

 

Księgi Wieczystej

 

 

Ewidencji gruntów (Nr działki)

 

 

 

1.

 

 

21227

 

 

175/5

Km.1

 

 

0,1230

 

Boguchwałów

 

 

Nieruchomość

niezabudowana.

 

 

21.600,00 zł

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

2160,00 zł

 


 

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI-212/97 z dnia 21 lutego 1997r. teren zlokalizowany na obszarze sołectwa Boguchwałów obejmujący działkę nr 175/5 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: Teren obejmujący działkę nr 175/5 zgodnie ze „Studium” stanowi teren przewidziany do zainwestowania z przewagą funkcji mieszkaniowej.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się dnia 18 kwietnia 2011 roku r. o godzinie 9:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie (I piętro-pokój 18).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 wadium w wysokości 2160,00 zł. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 12 kwietnia 2011 r. do godz. 15 °°. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2011-03-17