Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DZIAŁKA NR 214 O POW. 0,1219HA POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE


 

O G Ł O S Z E N I E

  

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości:

 

Ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

 

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości: 

 

 Lp

Oznaczenie nieruchomości według

 

 

Powierzchnia w ha

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Wartość nieruchomości (cena gruntu+ cena budynku + koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży+ należny podatek VAT)

Forma zbycia nieruchomości

Wadium

 

Księgi Wieczystej

 

 

Ewidencji gruntów (Nr działki)

 

 

 

1.

 

 

OP1G/00005968/5

 

 

214

 

 

0,1219

 

 

Dziećmarów

 

Nieruchomość zabudowana.  Na przedmiotowej działce znajdują się ruiny zabudowań mieszkalno gospodarczych

 

15 390,00 zł

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

1 540,00 zł

 

 

 Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI-212/97 z dnia 21 lutego 1997 r. teren zlokalizowany na obszarze sołectwa Dziećmarów obejmujący działkę nr 214 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: 

  • Teren obejmujący działkę nr 214 zgodnie ze „Studium” stanowi obszar zainwestowany – z przewagą funkcji mieszkaniowej.

 

 

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowych nieruchomości odbędzie się 16 lutego 2011 r. o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie (I piętro-pokój 18).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004 wadium w wysokości 1 540,00 zł. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 10 lutego 2011r. do godz. 14°°. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: UM w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Stanulewicz
Data wytworzenia: 2011-01-17