Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DZIAŁKI NR 359 I NR 360 POŁOŻONE W BOGUCHWAŁOWIE


O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości:

 

 

Ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

 

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości: 

     

Oznaczenie nieruchomości według

 

 

Powierzchnia w ha

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Wartość nieruchomości (cena gruntu + koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży)

Forma zbycia nieruchomości

Wadium

 

 

 

Księgi Wieczystej

 

 

Ewidencji gruntów (Nr działki)

 

 

 

 

1.

 

   

     21227

 

     359

     km.1

 

 

 

0,1024

 

   

Boguchwałów

 

 

Nieruchomość niezabudowana

 

 

 

23 590,00 zł

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

 

2360,00 zł

 

2.

 

21227

 

360

    km. 1

 

 

0,0791

 

 

Boguchwałów

 

Nieruchomość niezabudowana

 

 

18 830,00 zł

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

1830,00 zł

 

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI-212/97 z dnia            21 lutego 1997r. teren zlokalizowany na obszarze sołectwa Boguchwałów obejmujący działki nr 359, 360 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

Stanowi teren przewidziany do zainwestowania z przewagą funkcji mieszkaniowej.

 

Nieruchomości nie są obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.

 

Przetarg w sprawie sprzedaży nieruchomości nr 359 odbędzie się 16 lutego 2011 r. o godzinie 9.00°° w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie (I piętro-pokój 18).

Przetarg w sprawie sprzedaży nieruchomości nr 360 odbędzie się 16 lutego 2011 r. o godzinie 9.15°° w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie (I piętro-pokój 18).

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego       w Banku Spółdzielczym w Baborowie nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 wadium. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 10 lutego 2011 r. do godz. 14 °°. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.


 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Stanulewicz
Data wytworzenia: 17-01-2011