Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DOSTAWA OPAŁU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W BABOROWIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011

Baborów: Dostawa opału do kotłowni administrowanych przez Gminny Zespół Oświaty, Kultury i Sportu w sezonie grzewczym 2010/2011
Numer ogłoszenia: 217510 - 2010; data zamieszczenia: 21.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Oświaty Kultury i Sportu , ul. Rynek 17, 48-120 Baborów, woj. opolskie, tel. 077 4036946, faks 077 4036946.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzokis-baborow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do kotłowni administrowanych przez Gminny Zespół Oświaty, Kultury i Sportu w sezonie grzewczym 2010/2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA OPAŁU DO KOTŁOWNI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BABORÓW I ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W BABOROWIE WG. ZESTAWIENIA: FLOTOKONCENTRAT - OK. 70 TON, WARTOŚĆ OPAŁOWA - OD 19.000 KJ/KG DO 23.999 KJ/KG, ZAWARTOŚĆ POPIOŁU DO 8%, ZAWARTOŚĆ SIARKI DO 0,8%; WĘGIEL GROSZEK EKO - OK 200 TON, WARTOŚĆ OPAŁOWA - OD 27.000 KJ/KG DO 27.900 KJ/KG, ZAWARTOŚĆ POPIOŁU DO 6%, ZAWARTOŚĆ SIARKI DO 0,6%; WĘGIEL ORZECH - OK. 35 TON, WARTOŚĆ OPAŁOWA - OD 130.000 KJ/KG DO 32.500 KJ/KG, ZAWARTOŚĆ POPIOŁU DO 11%, ZAWARTOŚĆ SIARKI DO 0,8%; MIAŁ WĘGLOWY - OK. 150 TON, WARTOŚĆ OPAŁOWA - OD 25.000 KJ/KG DO 26.999 KJ/KG, ZAWARTOŚĆ POPIOŁU DO 15%, ZAWARTOŚĆ SIARKI DO 0,7%;

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - WARUNKI PŁATNOŚCI - 10
 • 3 - TERMIN DOSTAWY - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gzokis-baborow.pl; www.bip.baborow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Oświaty, Kultury i Sportu, ul. Rynek 17, 48-120 Baborów pokój nr 2 na parterze.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Gminny Zespół Oświaty, Kultury i Sportu, ul. Rynek 17, 48-120 Baborów pokój nr 2 na parterze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

 

PDF1.SIWZ.pdf (68,56KB)

PDF2.PROJEKT UMOWY.pdf (83,45KB)

PDF3.zał. nr 1 do umowy.pdf (23,08KB)

PDF4.formularz ofertowy.pdf (37,72KB)

PDF5.Oświadczenie Wykonawcy.pdf (42,90KB)


 

Podmiot udostępniający: GZOKiS w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dyrektor GZOKiS
Data wytworzenia: 2010-07-21