Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz. działki nr 19/7 w Tłustomostach

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Baborów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy:

- nieruchomość gruntową położoną w Tłustomostach, oznaczoną geodezyjnie jako część działki nr 19/7 o powierzchni 19,50 m2, zapisaną w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021233/2, z przeznaczeniem pod garaż.

Czynsz dzierżawny dla części działki nr 19/7 wynosi – 20,00 zł brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia danego miesiąca.

-nieruchomość gruntową położoną w Tłustomostach, oznaczoną geodezyjnie jako część działki nr 19/7 o powierzchni 29,00 m2, zapisaną w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021233/2,z przeznaczeniem pod garaż.

Czynsz dzierżawny dla części działki nr 19/7 wynosi – 29,00 zł brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia danego miesiąca.

Według ewidencji gruntów działka nr 19/7 stanowi tereny komunikacyjne- drogi (dr).

Termin zagospodarowania nieruchomości – na czas nieoznaczony.

Zasady aktualizacji opłat – opłata z tytułu czynszu dzierżawnego może być podwyższona jeden raz w każdym roku kalendarzowym trwania umowy o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku ubiegłego, ogłaszanego w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Czynsz dzierżawny może ulec zmianie bez obowiązku jego wypowiedzenia w przypadku zmiany minimalnych stawek czynszu dzierżawnego ustalanych Zarządzaniem Burmistrza Gminy Baborów oraz zmiany stawki podatku VAT. Dokonana w ten sposób zmiana wysokości czynszu dzierżawnego nie stanowi zmiany umowy, a do jej skuteczności wystarczy pisemne poinformowanie o tym fakcie.

Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowiązuje nowa stawka czynszu.
Zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr XIX/217/21 z dnia 30 marca 2021 roku, w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów, przedmiotowa działka jest oznaczona symbolem RMM i stanowi obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem (obejmujące zabudowę wsi).

1. Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów:

  • zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,

  • produkcja i obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów:

  • zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna),

  • zabudowa mieszkaniowo – usługowa,

  • zabudowa wielorodzinna,

  • zabudowa usługowa, w tym usług publicznych, rzemieślnicza i drobnej produkcji,

  • zabudowa usługowa z zakresu turystyki, w tym agroturystyka, zabudowa zbiorowego zamieszkania,

  • obiekty magazynów, baz, składów,

  • sport i rekreacja,

  • zabudowa towarzysząca, w tym garaże, wiaty, szklarnie, tunele foliowe,

  • zabudowa obsługi komunikacji, w tym stacje paliw z zapleczem handlowo – usługowym,

  • mikroinstalacje, małe instalacje o mocy nie przekraczającej 100 kW (z wyłączeniem elektrowni wiatrowych),

  • instalacje o mocy przekraczającej 100 kW (z wyłączeniem elektrowni wiatrowych) – biogazownie (na wskazanych terenach), z zastrzeżeniem iż ich strefy ochronne mieścić się będą w ramach ww. obszarów,

  • infrastruktura techniczna, w tym gospodarowanie odpadami komunalnymi,bazy, składy;

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni, tj. do dnia 
18 lipca 2024 r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na stronie internetowej Gminy Baborów.