Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Rynek 3 m.3 w Baborowie

 

 

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o pow. 27,80 m2 na II kondygnacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. Rynek 3 m.3.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się: jeden pokój, przechodnia kuchnia, WC.

Lokal nie posiada balkonu ani loggii.

Cena lokalu wraz udziałem w prawie własności gruntu działki wynosi 50.742,00 zł.

Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 1436/2 o pow. 0,0865 ha zapisanej w KW OP1G/00029509/4.

Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 54/1000.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr XXXVIII/370/23 z dnia 9 lutego 2023 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2023 roku, poz. 677) teren, na którym leży działka oznaczony jest symbolem 6 MWU i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – usługowej.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku od towarów i usług VAT sprzedaż w/w lokalu.

Z dniem 8 sierpnia 2024r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 18 lipca 2024 r., stronach internetowych UM oraz łamach gazety.