Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z podatkami i opłatami na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z podatkami i opłatami

– na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO") informujemy, że;

TOŻSAMOŚĆ I  DANE
KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Baborów,  ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów, nr tel. 77 40 369 20-21, adres e-mail; um@baborow.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Burmistrz Gminy Baborów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Andrzeja Pawłowicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail iod@baborow.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

CELE PRZETWARZANIA

 I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach rejestracji podatnika podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, uzyskania zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrach podatkowych a także przeprowadzenia postępowania podatkowego  w sprawach:

 • poboru i zwrotu podatków, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
 • egzekucji należności,
 • uzyskania ulg podatkowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO - przetwarzanie z tytułu realizacji obowiązku prawnego administratora, w związku z następującymi przepisami prawa:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • Ustawa z dnia 19 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz inne ustawy i przepisy wykonawcze

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa a także podmioty świadczące usługi informatyczne na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach szczegółowych w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu;

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) –  w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie  z prawem

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

INFORMACJA O PROFILOWANIU

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.