Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego Urzędu Miejskiego w Baborowie

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w zakresie monitoringu wizyjnego Urzędu Miejskiego w Baborowie
- na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO") informujemy, że;

TOŻSAMOŚĆ I  DANE
KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Baborów,  ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów, nr tel. 77 40 369 20-21, adres e-mail; um@baborow.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Burmistrz Gminy Baborów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Andrzeja Pawłowicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail iod@baborow.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

CELE PRZETWARZANIA

 I PODSTAWA PRAWNA

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań Administratora w interesie publicznym.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz  art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

ODBIORCY DANYCH

Zakres danych osobowych w przypadku monitoringu wizyjnego obejmuje Pani/Pana wizerunek. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego wynosi 14 dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają usunięciu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu;

  • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem