Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część działki nr 1242/6 w Baborowie przy ul. Raciborskiej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW
    

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Baborów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy:
- nieruchomość gruntową położoną w Baborowie przy ul. Raciborskiej, oznaczoną geodezyjnie jako część działki nr 1242/6 o powierzchni 44 m2, zapisaną w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2, stanowiącą grunt pod ogródek przydomowy.
Według ewidencji gruntów działka nr 1242/6 stanowi częściowo tereny mieszkaniowe (B) oraz częściowo grunty orne (RIIIa). Część nieruchomości przeznaczona do dzierżawy stanowi grunty orne (RIIIa).

Czynsz dzierżawny dla części działki nr 1242/6 wynosi – 20,00 zł brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.

Termin zagospodarowania nieruchomości – na czas oznaczony do 3 lat.
Zasady aktualizacji opłat – opłata z tytułu czynszu dzierżawnego może być podwyższona jeden raz w każdym roku kalendarzowym trwania umowy o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku ubiegłego, ogłaszanego w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Czynsz dzierżawny może ulec zmianie bez obowiązku jego wypowiedzenia w przypadku zmiany minimalnych stawek czynszu dzierżawnego ustalanych Zarządzaniem Burmistrza Gminy Baborów oraz zmiany stawki podatku VAT. Dokonana w ten sposób zmiana wysokości czynszu dzierżawnego nie stanowi zmiany umowy, a do jej skuteczności wystarczy pisemne poinformowanie o tym fakcie.
Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowiązuje nowa stawka czynszu.
Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr XVIII/370/23 z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2023 roku,  poz. 677) teren, na którym leży działka nr 1242/6 oznaczony jest częściowo symbolem 28 MW oraz częściowo symbolem 3 ZD.
Część oznaczona symbolem 28 MW stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa usługowa nieuciążliwa, w tym, jako funkcja, wbudowana w budynek mieszkalny wielorodzinny,
b) zabudowa usługowa z zakresu usług publicznych, w tym, jako funkcja, wbudowana w budynek mieszkalny wielorodzinny,
c) zabudowa towarzysząca,
d) zabudowa sportu i rekreacji.
Część oznaczona symbolem 3 ZD stanowi tereny ogrodów działkowych.
1) przeznaczenie podstawowe – ogród działkowy;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) infrastruktura ogrodowa,
b) altany działkowe.    
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 24 kwietnia 2024 r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na stronie internetowej Gminy Baborów.