Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o podjęciu przez Radę Miejską w Kietrzu, uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 2 obszary położone w granicach administracyjnych Gminy Kietrz

 

Baborów, dnia 20 listopada 2023 roku

 

OBWIESZCZENIE

o podjęciu, w gminie Kietrz przez Radę Miejską w Kietrzu, uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 2 obszary położone w granicach administracyjnych Gminy Kietrz.

 

                Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz.977, z późn.zm.) i art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r.,poz.1094, z późn.zm.) oraz art.6b ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2021 r.poz.724, z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Baborów,
na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach zakresie elektrowni wiatrowych
zawiadamia
:

  1. o podjęciu w gminie Kietrz uchwały Nr LXV/659/2023 przez Radę Miejską w Kietrzu w dniu 24 października 2023 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 2 obszary położone w granicach administracyjnych gminy Kietrz (dla której dane przestrzenne dostępne są pod adresem: http://bip.kietrz.pl/ Gospodarka Przestrzenna/Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego 2 obszary położone w granicach administracyjnych gminy Kietrz), zwanego dalej miejscowym planem.

Ww. uchwała jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa, pokój nr 26, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 485356, wew. 26.

Miejscowym planem zostały objęte 2 obszary położone w granicach administracyjnych gminy Kietrz (stanowiące fragmenty sołectw Rogożany, Nowa Cerekwia, Kozłówki, Nasiedle, Chróścielów, Gniewkowice, Lubotyń, Dzierżysław, Ludmierzyce), w których ma być lokalizowana farma wiatrowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz komunikacją.

W rozumieniu art. pkt 5 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Gmina Baborów stanowi gminę pobliską dla planowanej inwestycji. 

Zainteresowani mogą składać wnioski, uwagi do ww. miejscowego planu, w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz,
  • ustnie do Urzędu Miejskiego w Kietrzu, w godzinach pracy urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@kietrz.pl lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga, wniosek powinien zawierać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb);

  1. zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych konsultacje społeczne w formie:
  • spotkania otwartego w formie spotkania bezpośredniego odbędą się w dniu 23 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, sala nr 25 o godz. 15.30,
  • spotkania otwartego prowadzonego za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego odbędą się, za pomocą platformy komunikacyjnej w dniu 23 listopada 2023 r., w godz. 16.30 – 17.30. Informację o łączu do dyskusji będzie można uzyskać w dniu dyskusji, na stronie BIP, https://bip.kietrz.pl/3613/342/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-obejmujacego-2-obszary-polozone-w-granicach-administracyjnych-gminy-kietrz.html

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy miejscowy plan – Burmistrz Kietrza.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Kietrza danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania miejscowego planu zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Kietrza.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Kietrza, ul. 3 Maja 1, 48 – 130 Kietrz.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kietrz.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem http://bip.kietrz.pl/ochrona-danych-osobowych.html