Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 6 listopada 2023 r.

Protokół nr XLIII/2023
z Sesji Rady Miejskiej w Baborowie
odbytej w dniu 6 listopada 2023 r.

Obrady rozpoczęto 2023-11-06 o godz. 16:06:31, a zakończono o godz. 18:35:11 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Roman Kraszewski
 2. Wojciech Śliwiński
 3. Irena Biegus
 4. Marian Bliźnicki
 5. Dagmara Fryzel-Kalita
 6. Michalina Jakubowska
 7. Jadwiga Kowalczykowska
 8. Kazimierz Morys
 9. Jarosław Ronczka
 10. Wiesław Sobczyk
 11. Ewa Stanulewicz
 12. Krzysztof Tokarz

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad - 16:06:00

2. Przedstawienie porządku obrad. - 16:07:00

Radny W. Śliwiński- zgłosił wniosek o wprowadzenie w pkt.4 porządku obrad punktu „Wolne wnioski i informacje”

Burmistrz Gminy –stwierdził, że 9 listopada jest Komisja Rady i wszystkie sprawy bieżące mogą być na niej poruszone. Zwrócił uwagę, że wnioski i zapytania radni mogą składać na piśmie.

Radny W.Śliwiński – na Komisji Oświaty w porządku nie ma takiego punktu.

Przewodniczący RM – wskazał, że  w sprawach bieżących można to wszystko omówić, jeżeli byłby taka wola to można przegłosować ten wniosek i wstawić taki punkt do porządku posiedzenia komisji.

Radny M.Bliźnicki – zapytał, czy ta Sesja była dzisiaj aż tak potrzebna skoro za trzy dni jest komisja. Nie można było zrobić sesji po komisji.

Burmistrz Gminy – wyjaśnił, że pojawił się temat możliwości wsparcia zakupu samochodu do jednostki OSP w Boguchwałowie oraz zachodzi potrzeba zwiększenia środków na gospodarkę odpadami.

Radna E.Stanulewicz – zapytała, czy radni poznają szczegóły tego samochodu tj. koszt tego pojazdu itd. a będzie podejmowana decyzja w tej sprawie.

Przew. RM – stwierdził, że to w kolejnym punkcie przy omawianiu uchwały, teraz mówimy o porządku obrad

Radny M.Bliźnicki –stwierdził, że Burmistrz mówi o zakupie samochodu, a samochód stoi w garażu w Boguchwałowie.

Radna D.Fryzel-Kalita –zaznaczyła, że przy ostatniej zmianie stawki za odbiór odpadów była świadość tego, że ta stawka nie powinna wynosić 35 zł tylko 38 -39 zł. i tłumaczenie zwoływania sesji nadzwyczajnej argumentem, że musimy dołożyć pieniądze jest ewenementem, bo wiedziano, że trzeba będzie dołożyć i nagle to takie pilne by zrobić to na sesji nadzwyczajnej.

3. Podjęcie uchwał w sprawach: - 16:15:00

3.1. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- projekt druk nr 424/23- zał. nr 2 do  - 16:15:00

Burmistrz Gminy – odniósł się do słów radnej -decyzję o kwocie zabezpieczającej pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami analizowano na  wszelkie możliwości. Są różne wahania strumienia odpadów w skali roku. Rok pokazał, że kwota 35 zł nie jest wystarczająca. Szacowana kwota to 313 tys zł.

Przew. RM – zadał pytanie odnośnie sytuacji, jeżeli chodzi o ZUK i odbiór odpadów i co by było , gdyby dzisiaj Rada nie podjęła tej uchwały zwiększającej środki i jaki będą konsekwencje.

Prezes ZUK Anna Bunczek-Mróz –poinformowała, że uchwała przedłożona radnym nie wynika z żadnych dokumentów, które wyszły ze Spółki i przeliczeń. ZUK dał ofertę w ubiegłym roku przy głosowaniu stawki 35 zł i te dane są nadal aktualne. Stawki za transport i na instalacjach się nie zmieniły. Już wtedy oferta opiewała na ok. 2 mln zł . Nie wie jaka kwota została zabezpieczona w budżecie, natomiast to nie jest przesunięcie środków wynikających z tego, że koszty w ZUK wzrosły. Jeżeli Rada nie podejmie tej uchwały umowa aktualnie obowiązująca będzie trwała do 10 listopada i jak nie będzie środków w budżecie to następna umowa nie będzie podpisana i nie będzie świadczona usługa odbioru i zagospodarowania odpadów. To nie są środki przesuwane w związku ze zmianą kosztów spółki. Po 10 miesiącach 2023 r. ilość odpadów jest taka sama,strumień odpadów ani się nie zmniejszył ani nie zwiększył.

Radna E.Stanulewicz –przypomniała, że na roboczym spotkaniu z radnymi Przewodniczący zadał Burmistrzowi pytanie dot. gospodarki odpadami, że trwają jakieś rozmowy z firmą zewnętrzną nt. wywozu nieczystości. Czy radni mogą poznać szczegóły tych rozmów.

Burmistrz Gminy – stwierdził, że odnośnie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzone były rozmowy z kilkoma firmami zewnętrznymi w zakresie zmiany modelu odbierania odpadów komunalnych, możliwości wykorzystania odpadów do rekultywacji składowiska, ponieważ składowisko uzyskuje wszelkie decyzje dotyczące zamknięcia i rekultywacji. W procesie rekultywacji mają być wykorzystywane różne strumienie odpadów do tworzenia warstw okrywowych na instalacji. Jednocześnie przygotowywana jest formuła postępowania przetargowego na realizację postępowania zmierzającego do zamknięcia składowiska poprzez rekultywację. Proces rekultywacji będzie trwał kilka lat. Jednocześnie chcemy to połączyć z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Dzisiaj uzgadniano z P.Mecenas i Prezes ZUK kilka punktów, które jeszcze wymagają doprecyzowania. W najbliższych dwóch tygodniach powstanie zarys postępowania przetargowego na realizację obszernego procesu zarządzania gospodarką odpadową w zakresie odbioru, zagospodarowania i rekultywacji składowiska. Czynnik rekultywacji może zostać wykorzystany do stabilizacji i utrzymania kwot.

Radna E.Stanulewicz – zapytała, czy były rozmowy prowadzone z firmą zewnętrzną, żeby inna firma odbierała nieczystości z Gminy Baborów.

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że nie rozmawiamy o kilku wariantach modelowych zarządzania. W postępowaniu przetargowym musimy zobaczyć jak najbardziej optymalnym będzie rozwiązanie zabezpieczające stawki odbioru odpadów zebranych z terenu gminy i w jaki sposób można przeznaczyć strumień odpadów do procesu rekultywacji. Chodziło o firmy, które mogą z Gminą współpracować w procesie rekultywacji składowiska w Baborowie, a jednocześnie spowodować, że na spokojnie będzie można zmienić model odbioru odpadów poprzez postawienie dodatkowych pojemników na bio czy formy zbierania bio-odpadów, czy przerzutu odpadów bezpośrednio na punkt zrzutu i transportu dużymi kontenerami na instalacje. Najbliższy czas pokaże już konkretne dokumenty, które będą przygotowywane pod postępowanie przetargowe.

Radna D.Fryzel-Kalita – zapytała, czy to będzie miało związek z zerwaniem umowy z ZUK.

Burmistrz Gminy – wskazał, że ZUK ma umowę do końca roku a mowa jest o zmianie formuły sposobu odbierania odpadów.

Radny W.Śliwiński –zapytał, co stanęło na przeszkodzie, by ten projekt uchwały odbył się
w normalnym trybie czyli najpierw na komisji, a potem Sesji. Z otrzymanych danych nie wiadomo z czego wynika wyliczenie 4,65 zł , która jest kwotą wyższą od zaplanowanej 1 grudnia 2022 r.
Z wyliczeń, które zrobił nic mu nie pasuje. Wyliczone jest, że do systemu brakuje 313 tys zł . Średnia ilość podpisanych deklaracji w Gminie to jest 4560 pomnożone przez 4,65 zł i razy 12 to wyjdzie kwota 254.448 zł. a jest 313 tys zł. Wykonany dochód, przychód do 30 września to 1.429.602 a wykonanie 1.654. 703 zł. Przewidywane dochody – 1.849.602 zł i tu jest rozbieżność, bo jeżeli od 1 stycznia odpady komunalne wynoszą 35 zł od osoby to jak przemnożymy przez te 4560 deklaracji to wychodzi kwota 1.915.200 zł i znowu jest rozbieżność. W jaki sposób to jest obliczane.

Burmistrz Gminy –stwierdził, że odnośnie gospodarki odpadami nie ma zwiększenia stawki za odbiór odpadów komunalnych. Nikt nie podwyższał kwot wynikających z realizacji zadania. Na początku mieliśmy nadzieję, że strumień odpadów się będzie malał a nie wzrastał. Różnice wynikają głównie z płatności przez mieszkańców za usługę. Szczegóły może P. Skarbnik dopowiedzieć.

Radny W.Śliwiński – powtórzył, że dlatego najpierw powinna być Komisja, by wyjaśnić sobie wszystko a tak każdy miał 3 dni by się przygotować do zadania z wieloma niewidomymi, a dalej Burmistrz nie jest w stanie wyjaśnić z czego wynika te 4,65 zł. Prezes ZUK powiedziała, że nic się nie zmieniło. W tej kadencji kolejny raz podejmowana jest uchwała o dofinansowaniach czy w kwestii gospodarowania odpadami dwa razy po 300 tys i dzisiaj 313 tys zł i raz dokapitalizowanie. Do ZUK wydatkowano już prawie 1250 tys zł. W poprzednich latach tego nigdy nie było.

Burmistrz Gminy –skazał, że nie było takich sytuacji, bo nie było jakich warunków zewnętrznych jakie są teraz tj. wzrostu minimalnego wynagrodzenia, wzrostu czynników zewnętrznych pozostałych. Jest to kwota, która jest potrzebna do zabezpieczenia gospodarki odpadami. Można zastanowić się nad stawką odpadów, by wynosiła więcej. Wcześniej nie było takiej sytuacji, by Rada podejmowała uchwałę w kwestii dopłat do systemu gospodarki odpadami. Przepisy umożliwiające przekazanie środków weszły niedawno. Teraz Rada ma dwie możliwości albo podwyższyć stawkę albo dopłacić do systemu gospodarowania odpadami.

Radny W.Śliwiński –  sprawdzał w jaki sposób to się odbywa w innych gminach i wychodzi na to, że Gmina Baborów ma najwyższe koszty odbioru odpadów od mieszkańców. Z czego to wynika.

Burmistrz Gminy –stwierdził, że jeżeli chodzi o porównanie kosztów nie ma przygotowanej takiej informacji, ponieważ nie pracujemy nad wzrostem stawki. Możemy ten temat poruszyć i z końcem roku na pewno będziemy rozmawiać nt. gospodarki odpadami i wtedy przygotuje takie zestawienie

Radny W.Śliwiński – stwierdził, że dlatego właściwym było, aby najpierw była Komisja Budżetu na której wszystkie te wątpliwości byłyby  rozstrzygnięte. Na dzień dzisiejszy trudno się do tego co jest napisane w uzasadnieniu uchwały ustosunkować w żaden sposób.

Radna E.Stanulewicz –wskazała, że Prezes ZUK powiedziała, że umowa jest do 10 listopada
a Burmistrz powiedział, że do końca grudnia.

Burmistrz Gminy – wyjaśnił, że do końca roku stawka się nie zmieniła, a umowa jest do 10 listopada.

Radna E.Stanulewicz – zapytała, co w przypadku, gdy radni nie przegłosują tej uchwały. Jaka jest alternatywa.

Burmistrz Gminy –wskazał, że pokazano oszczędności nad którymi pracowano z P. Skarbnik. Stąd te środki się przekazuje, by pokryć koszty funkcjonowania gospodarki odpadami. Zadaniem Gminy jest zabezpieczenie gospodarki odpadami. Można też porównać do tego system wydatków na tę cześć wydatków z wieloma innymi rzeczami. Można nie dopłacać i stanie się to, że odpady nie będą odbierane, jeżeli Gmina nie zapłaci za wykonaną usługę. Każda usługa wymaga odpłatności. Jak nie zapłacimy nie mamy usługi.

Radna E.Stanulewicz – powiedział, że dziwi ją to, że Burmistrz nie bierze pod uwagę faktu, że radni mogą się nie zgodzić

Burmistrz Gminy – zaznaczył, że w tym przypadku nie zaciągamy kredytu tylko przenosimy środki więc argumenty dlaczego radni mają się nie zgodzić, chociaż zawsze jest taka możliwość.

Radny W.Śliwiński – stwierdził, że wszystkie kalkulacje były dokonywane na podstawie tych cen które ZUK przedstawił i to się nie zmieniło i mają obowiązywać do końca roku. To z jakiego powodu zabrakło aż 313 tys zł. Nie przypomina sobie, by Burmistrz szacował, że tych odpadów
w 2023r. będzie mniej, mówił, żeby nie było więcej, bo będzie dodatkowy koszt. To Burmistrz ma narzędzia, by ściągnąć środki od mieszkańców za niezapłacone odpady nie radni. Wychodzi na to, że musimy ponosić dodatkowe koszty z naszych podatków na dofinansowanie spółki ZUK.

Burmistrz Gminy- sprostował, że w żadnym przypadku to nie jest dofinansowanie spółki ZUK, tylko to jest zapłata za usługę. To nie jest tak, że jeżeli brakuje wpłat z tytułu odbioru odpadów i Gmina nic nie robi. P. Skarbnik nie raz tłumaczyła na jakiej zasadzie to jest egzekwowane. Niestety jest część postępowań, gdzie jest brak ściągalności należności z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych i nic Gmina z tym nie może zrobić.

Radny M.Bliźnicki – zapytał o różnice -dlaczego jest 4500 umów a jest 5600 mieszkańców w Gminie- powtarza to pytanie od lat i część mieszkańców nie płaci za odbiór odpadów. Rada podnosi stawki, a cały czas brakuje.

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że wielokrotnie rozmawiano o tym, że jeżeli ktoś wie, widzi taką sytuację może to zgłosić do Urzędu i wtedy zostanie to sprawdzone. Brak obowiązku meldunkowego spowodował, że są osoby zameldowane na terenie naszej gminy a nie przebywają, bądź zjeżdżają z zagranicy na weekendy, bądź są to osoby częściowo zwolnione z opłaty jako dzieci. Więc trudno mówić, że jest ok. 6 tys osób, bo tego nie ma. System meldunkowy jest mało szczelny powinno być to inaczej zorganizowane.

Radna D.Fryzel-Kalita – podkreśliła, że dobrze, że rozmawia się o nowym modelu gospodarowania, bo do tej pory podnoszono stawę a nie było żadnego programu naprawczego, korygującego powalającego na utrzymanie stawki. Może powinno się rozważyć temat przetargu na odbiór odpadów.

Burmistrz Gminy – stwierdził, że należy przymierzyć się do zmiany sposobu zarządzania i szukania innych rozwiązań.

Radna D.Fryzel –zapytała o jaki procent, w jakim zakresie mogłaby ta stawka zmniejszyć się lub jak długo zostałaby na stabilnym poziomie. Skoro 2 lata trwały prace nad tym modelem  zarządzania, to musimy mówić o jakiś konkretach w tym temacie.

Burmistrz Gminy – powiedział, że dwa lata pracowaliśmy nad zamknięciem składowiska, poddaniem go do rekultywacji. O szczegółach odbioru odpadów można będzie porozmawiać na kolejnej Komisji. Umowa była podpisywana na rok, teraz pracujemy nad umową 3-letnią. Ma nadzieję, że umowa 3-letnia będzie możliwa do podpisania, bo rodzi dużo niepewności.

Przewodniczący RM –stwierdził, że Burmistrz mówił o końcu roku bądź przełomie roku. Jeżeli mamy mówić o konkretach i nowej umowie to my musimy już wiedzieć w tym roku, jakie konkretnie rzeczy będą o tym decydowały. Kto, kiedy i za ile i na jakich warunkach.

Burmistrz Gminy –przekazał, że każdy wariant postępowania przetargowego jest rozważany. ZUK też ma być zabezpieczony i mieszkańcy, którzy korzystają z usług zakładu, który ma duży wachlarz  usług komunalnych.

Przewodniczący RM – wskazał, że Burmistrz użył argumentu, że ZUK świadczy wiele usług dla mieszkańców. Jest to nasza firma, mieszkańcy którzy tam pracują i nie chcielibyśmy  podejmować decyzji, które uderzałyby bezpośrednio, natomiast mieszkańców interesuje stabilizacja na dłużej. Mieszkańcy mają swoje obawy, bo jak słyszą, że jest podwyższenie kapitału spółki i kolejne pieniądze które możemy przekazać po to by spółka funkcjonowała, by realizowała umowę by odpady były odbierane.

Burmistrz Gminy – stwierdził, że umowę, którą chcemy zawrzeć w nowej formule pokaże mieszkańcom jaką kwotę będą musieli płacić. Trudno mówić o oszczędnościach przy takich warunkach zewnętrznych. Rozważamy zakup pojemników do segregacji bio odpadów, by system zbiórki bio był bardziej efektywny. Nie tylko przetarg czy in house czy łączony, ale chcemy wprowadzić by system był bardziej efektywny.

Radna D.Fryzel-Kalita – zadała pytanie, czy w tym roku Rada robiła już przesunięcia w budżecie
w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skarbnik Gminy – odpowiedział, że jest to pierwsze przesunięcie

Radna D.Fryzel-Kalita – poprosiła o wytłumaczenie wyliczeń w uzasadnieniu

Skarbnik Gminy – udzieliła wyjaśnień wskazując, że przedstawiona kalkulacja opiera się na rzeczywistym wykonaniu. W tabelce wskazane są kwoty rzeczywistego wykonania dochodów na określony dzień roku tj. do 30 września 2023r. Jest to rzeczywisty wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy z tego tytułu i kalkulacja szacunkowa do końca roku opiera się na założeniu, że na 30 września mamy takie wykonanie dodajemy średnią miesięczną tych 9 m-cy razy 3 i odejmujemy środki finansowe, które mieszkańcy płacili już do końca września akonto miesięcy październik, listopad, grudzień. Jest to urealnione wykonanie. Ono może się różnić od rzeczywistego o jakąś wartość ale nie sądzi, aby to była wartość znacząco większa. Wyliczenie radnego Śliwińskiego stawka razy osoby tak przy założeniu, że 100% mieszkańców opłaci stawkę. Niestety nie wszyscy wywiązują się z tego obowiązku. Gmina prowadzi postępowania windykacyjne. W jej imieniu te działania prowadzi Urząd Skarbowy w Głubczycach i na te działania Gmina nie ma wpływu. Środki pokazane jako szacunkowe obejmują również wpływy zrealizowanych zaległości z Urzędu Skarbowego. Musimy mieć rzeczywiste dochody, aby pokryć rzeczywiste wydatki. Tak samo zostały skalkulowane wydatki, również w założeniu rzeczywistego wykonania wydatków na 30 września plus założone szacunkowe faktury do końca roku i tak to zostało skalkulowane. Nie opierała się na stawce mieszkańcy razy stawka, bo to jest hipoteza, tak powinno być, ale
w rzeczywistości tak nie jest.

Radna D.Fryzel-Kalita – stwierdziła- czyli P. Skarbnik wie, kto do tej pory płacił, ile z tego było i zakłada Pani, że te osoby zapłacą do końca roku a te co nie płaciły nie zapłacą i oceniła ile trzeba będzie dopłacić.

Skarbnik Gminy –dodała, że prowadzona jest miesięczna ewidencja analityczna. Np. mieszkańcy płacą w styczniu do końca roku i jest to rozpisywane na poszczególne miesiące. Oceniając średnie wpłaty mieszkańców w miesiącu dotyczące danego miesiąca ocenia to przeciętnie na wartość ok. 150 tys zł. Ta kwota razy 12 to nie da kwoty ok. 2.200.000 zł.

Radny R.Kraszewski –stwierdził, że już w czerwcu można byłoby założyć, że system się nie domknie zakładając tę prognozę. Decyzja o rekultywacji została pozyskana, składowisko zostało zamknięte 30.12.2022r. Jakie odpady będą użyte do rekultywacji tego wysypiska.

Prezes ZUK –powiedziała, że nie jest w stanie odpowiedzieć z pamięci, w decyzji są wpisane konkretne frakcje. Może przedłoży ksero decyzji, bo jest ona ogólnodostępna. Na pewno nie są to odpady komunalne.

Radny R.Kraszewski -zapytał,  czy są to popioły i osady z oczyszczalni.

Prezes ZUK – powiedziała, że nie jest w stanie odpowiedzieć

Radny R.Kraszewski – stwierdził, że w tym roku dokapitalizowano spółkę ZUK – podnieśliśmy kapitał spółki poprzez obniżenie udziałów Gminy. Gdzie jest planowane to o czym Burmistrz mówił przeładunek itd.

Burmistrz Gminy – przekazał, że na komisji, na której będziemy o tym rozmawiać wszystkie szczegóły będą omówione.

Radny W.Śliwiński – zapytał na jaka kwotę została podpisana umowa z ZUK na usługi w tym zakresie odbioru odpadów komunalnych i czy był podpisywany aneks

Skarbnik Gminy – wskazała, że nie pamięta aneksów by były podpisywane a kwota pierwotna na ok. 1.600.000 zł ale dokładnie nie pamięta, może podać na najbliższej komisji.

Radny W.Śliwiński – stwierdził, że czyli  przewidziano 1849 tys zł przychodów, aneksów nie było, stawki się nie zmieniły to chyba ta kwota 1600.000 zł jest kwotą wystarczająca. Dlatego nie rozumie skąd te jeszcze 313 tyś zł.

Skarbnik Gminy –wyjaśniła, że to nie jest kwota wystarczająca, ponieważ umowa została podpisana na krótszy okres do listopada. Umowa nie obejmuje jeszcze zobowiązań z poprzedniego roku. Mówiła o tym, że zawsze w danym roku w styczniu płacimy za grudzień a umowa obejmuje zawsze bieżący rok i nie zawsze jest podpisywana na cały rok budżetowy.

P.Elżbieta Kielska –stwierdziła, że nie zrozumiała wypowiedzi Tomasza Krupy, jaka będzie stawka za odbiór odpadów od nowego roku i kiedy to będzie ustalone. Czy ta umowa 3-letnia z ZUK na jakich zasadach będzie podpisana, co w niej będzie. Mówił o przetargu  - czy to ZUK będzie miał zlecone  wykonanie zadania własnego tak jak było do tej pory  czy przetarg, do którego będą mogły  przystąpić różne firmy mi wygrać. Jaki będzie zakres przetargu, umowy z ZUK, czym to się będzie różniło, bo w jednym i drugim przypadku mówił o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów.

Burmistrz Gminy –stwierdził, że to, o że pracujemy nad tym systemem i nie było do końca powiedziane jak to będzie wyglądało. Na najbliższych komisjach system ten będzie omawiany.

Radny R.Kraszewski – stwierdził- żeby nie było tak, że dowiemy się, że podpisano umowę z ZUK na okres 3-letni na takich zasadach, że z tej umowy Gmina nie będzie mogła się wycofać. Z oceny całej tej sytuacji jeżeli stawka proponowana jest 39,65 zł z wyliczeń i trzeba dopłacić skoro nie przewiduje się podniesienia wysokości stawki na przyszły rok, to w przyszłym roku znowu staniemy przed takim dylematem, że trzeba będzie dopłacić do tych śmieci. Czy przed podpisaniem umowy będą przekazane wszystkie informacje, czy będzie pokazany projekt tej umowy na odbiór tych odpadów.

Przewodniczący RM – wskazał, że na pewno trzeba będzie rozmawiać o nowych stawkach w nawiązaniu do wzrostu najniższego wynagrodzenia, które wzrośnie w 2024r. , bo ta stawka 39,65 na pewno jeszcze jej nie obejmuje. Nie wyobraża sobie, by wiązać się 3-letnią umową, bo sytuacja na rynku jest dynamiczna i trudno przewidzieć sytuację gospodarczą Polski, czynników zewnętrznych. Ta kadencja dobiega końca i nie chcielibyśmy zostawić następcom niejasnej sytuacji.

Burmistrz Gminy –stwierdził, że radni podejmują uchwałę budżetową, więc nie ma możliwości takiej, że zostanie podpisana umowa, bo musi ona mieć zabezpieczenie w budżecie, tym bardziej na okres 3-letni. Wszystko będzie omawiane. Przez ten okres dużo się może zmienić, natomiast w tym przypadku muszą być projekty umów o których również z radnymi będą rozmowy. Kwestia rekultywacji, to też nie jest kwestia jednego roku tylko 2-3 lat i chcemy to wykorzystać do regulacji cen na przyszłe lata.

Radna E.Stanulewicz –zapytała w związku z końcem umowy10 listopada, to kiedy musi być podpisana kolejna umowa, by zapewnić odbiór odpadów w Gminie Baborów.

Burmistrz Gminy –wskazał, że do 10 listopada musi być podpisana umowa.

Radna E.Stanulewicz – a mamy dopiero rozmawiać o umowie

Burmistrz Gminy – stwierdził, że to o czym mówi – nowy system gospodarowania odpadami to temat od stycznia. Teraz korzystamy jeszcze z formuły in house dla ZUK i będzie podpisany aneks.

P.A.Kiliś –zapytała,  dlaczego dzisiaj jest podejmowana uchwała skoro P. Prezes ZUK wspomniała, że cena była znana i kalkulacja była przedstawiona dużo wcześniej, to można było zrobić to wcześniej, podjąć prace i na komisji a nie zostawiać to na ostatnią chwilę.

Burmistrz Gminy – odpowiadał już wcześniej- kwestia przeliczenia strumienia odpadów, który był rozważany początkiem roku. Mieliśmy nadzieję, że będzie mniejszy niż w roku 2022. Strumień odpadów się ustabilizował i nie było oszczędności, które by zabezpieczyły realizację umowy do końca roku. Kwestia gospodarowania odpadami jest zadaniem gminy, więc to nie są dodatkowe środki tylko środki z oszczędności, które zostały wygospodarowane w danym roku, i z tych środków jest propozycja pokrycia przez 2 miesiące usług odbioru odpadów.

P.A.Kiliś – dodał, że P.Skarbnik powiedziała, że są to podsumowania na koniec września a mamy 6 listopada.

Burmistrz Gminy – powiedział, że umowa kończy się 10 listopada br. radni otrzymali propozycje przesunięcia środków, nic się nie zmienia, nie zmieniamy stawki, nie zaciągamy kredytu na realizację, są to przesunięcia wewnętrzne.

Radny R. Kraszewski – stwierdził żeby nie stało się tak, że pod koniec grudnia będzie uchwalany budżet, w którym będzie przewidziana jakaś kwota na ten system, który będzie musiał być oparty wcześniej uzgodnieniami zakup pojemników bio, kontenerów będą musiały być podjęte zobowiązania w stosunku do innych firm i znowu staniemy, że wszystko jest zrobione i trzeba przegłosować taką a nie inną stawkę. Burmistrz cały czas mówi o uzgodnieniach, spotkaniach itd. a na koniec lądujemy tak jak z tym dokapitalizowaniem spółki, że obie gminy już zrobiły spotkania, a my możemy, nie musimy.

Burmistrz Gminy – przekazał, że jeżeli chodzi o zwiększenie ilości pojemników, zwiększenie zakresu, nad tym jeszcze pracujemy. Wszystko trzeba uzgodnić. Radni otrzymają informacje jak sytuacja wygląda. Postępowanie przetargowe – uzyskaliśmy wszystkie dokumenty potrzebne do postępowania przetargowego na rekultywację. Jeżeli radny będzie potrzebował informacji, dodatkowych zestawień zawsze można przyjść do UM i dopytać. Jak będzie projekt odbioru odpadów temat będzie poruszony na komisji.

Przew. RM –wskazał, że będą rozmowy nt. tego systemu i spraw finansowych i nikt radnych siłą nie zmusi by ten budżet przyjąć.

Burmistrz Gminy –podkreślił, że ZUK ma szeroki zakres działalności i trzeba nad wszystkimi zmianami tak pracować, by zapewnić stabilizację świadczenia innych usług dla mieszkańców bez znacznych podwyżek.

Radna D.Fryzel-Kalita –stwierdziła- czyli do końca roku po skończeniu się obecnej umowy podpisana zostanie umowa z aneksem a od nowego roku nowa umowa na 3 lata.

Burmistrz Gminy –poinformował, że, do końca roku zostanie podpisany aneks do obecnej umowy . Teraz kończymy umowy nt. formuły jaka będzie zastosowana od stycznia. Czy będzie przetarg łączony, in hause czy in hause w części zobaczymy. Nie ma decyzji, że będzie przetarg na całość , czy in hause na całość.

Głosowanie w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- projekt druk nr 424/23; - 17:18:00

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Krzysztof Tokarz, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Wiesław Sobczyk, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Kazimierz Morys
 • PRZECIW (3):
  Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki,Wojciech Śliwiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita,
 • BRAK GŁOSU (3):
  Kamila Bartman, Magdalena Bradel, Dorota Fitzoń,

 

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XLIII/427/2023, która stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Przewodniczący ogłosił 5 min. przerwę w obradach.

Po przerwie wznowiono obrady.

 

3.2. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2023 r.- projekt druk nr 425/23 – zał. nr 4 do protokołu.; - 17:19:00

Nastąpiła zmiana quorum - 17:31:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 11

Sesję opuścili radni:

 1. Kazimierz Morys

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały. Proponowane zmiany opisane są w uzasadnieniu do projektu uchwały.

 

Dyskusja:

Radna D.Fryzel-Kalita – stwierdziła, że była przekonana że środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na inwestycje Czerwonków - Księże Pole- Wierzbno- Boguchwałów i Sucha Psina wydano na zapłacenie faktury dot. stacji uzdatniania wody w Suchej Psinie czy tak

 

Skarbnik Gminy- wyjaśniła, że tak , bo tamtych środków w panie mieliśmy więcej. Zapłacono fakturę, zadanie było dwuetapowe. I etap to była stacja uzdatniania wody w Suchej Psinie, II część zadania  to wodociąg w Księżym Polu. I etap został wykonany i zapłacony. Pozostała część zostaje przesunięta na przyszły rok. Środki, które Gmina otrzymała pierwotnie na to zadanie wynosił 1.500.000 zł i tych środków w momencie przetargu wiedzieliśmy, że będzie za mało. Rozmawialiśmy o tym w 2022r. Wtedy Rada podjęła decyzję dołożyła środki z zadania Termomodernizacja – najpierw kwotę ok. 400.000 zł , bo zadanie kosztowało ok.1.800.000 a później okazało się, że rezygnujemy z zadania ul. Kolejowa i robimy z tego zadania termomodernizację. Z tej termomodernizacji przenosiliśmy jeszcze pieniądze do inwestycji w Księżym Polu. Łącznie tych środków na inwestycję Sucha Psina-Księże Pole była to kwota 3.100.000 z Rządowego Funduszu plus odsetki wypracowane na dany rok.

 

Radna D.Fryzel-Kalita – czyli środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w kwocie 1.500.000 zł poszły już na stację uzdatniania wody. Środki, które przesunięto z termomodernizacji szkoły na pozostałą część tej inwestycji i te środki powinny zostać przesunięte i zabezpieczone w budżecie na 2024r.

 

Skarbnik Gminy – poinformował,że  te środki finansowo, kasowo zostały wykonane i są na rachunku bankowym. Są na rachunku i nie znikną, nie zostaną przeznaczone na inne wydatki. Natomiast w planie finansowym w dokumentach musi być ślad, że przesuwacie Państwo realizację tego zadania na przyszły rok i jednocześnie wskazujecie źródło jego finansowania czyli w tym przypadku te środki.

 

Radna D.Fryzel- Kalita – zapytła o powód przesunięcia tej inwestycji na przyszły rok. Na wcześniejszych posiedzeniach Burmistrz mówił, że się rozpocznie, wówczas poprosiła o termin na jaki został podpisany aneks i najbliższy termin realizacji tego zadania. Otrzymaliśmy środki
w kwocie 1.500.000 zł z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Instytucja, która udzieliła tego dofinansowania zapewne wyznaczyła jakiś termin w ramach którego Gmina musi dane zadanie zrealizować. Stacja uzdatniania wody została zrobiona, ale dofinansowanie zostało udzielone na całość tej inwestycji. Jaki jest termin wywiązania się z tej umowy z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych

 

Burmistrz Gminy – wskazał, że nie ma takich informacji przy sobie. Obecnie Gmina ma wszystkie terminy zachowane. Na komisje przygotuje taką informację. Odnośnie aneksu – ostatecznie 9 listopada br. odbędzie się spotkanie z firmą w sprawie uzgodnienia, ponieważ wiele uzgodnień
z PKP. Pojawiło się 5 uzgodnień z PKP. W jednym uzgodnieniu z PKP po otrzymaniu wszelkich decyzji firma wykonująca usługę została zobowiązana do uzyskania odstępstwa od warunków technicznych wydawanych przez Ministerstwo do Starostwa, które przesyła do PKP. Firma wniosek wysłała 10 października. Przejazd kolejowy, który jest nieczynny między Czerwonkowem
a Księżym Polem dalej figuruje jako przejazd czynny i natrafiliśmy na problemy z uzgodnieniami. Wcześniej firma nie mogła tego uzgodnienia osiągnąć. Były uzgodnienia z Powiatem i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy na dwie inwestycje.

 

Radna E.Stanulewicz –wskazał, że zanim się podpisze jakąkolwiek umowę na wykonanie jakiejś inwestycji, to czy wszystkie uzgodnienia nie powinny być dopięte. Ciągle mówimy o uzgodnieniach, przejeździe kolejowym a na ostatniej sesji obiecywał Burmistrz i mówił, że na 100 % ta inwestycja ruszy a dzisiaj przekładamy inwestycję na przyszły rok. Czyli dalej tych uzgodnień nie ma.

 

Burmistrz Gminy –poinformował, że chciałby mieć możliwość wydatkowania środków na dokumentację projektową i trzymanie na półce. W bardzo dużym zakresie opracowaliśmy programy funkcjonalno-użytkowe, by nie wchodzić w wydatki i to zadanie było robione w ramach programu funkcjonalno-użytkowego, gdzie nie było uzgodnień a jedynie program. Na podstawie tego programu wykonawca uzyskuje uzgodnienia i pozwolenia. W przypadku tej również inwestycji  przymierzamy się do realizacji zadania, gdzie Powiat wykonywał drogę i nie było wznowionych punktów granicznych. Natomiast na starych podkładach, na których bazowano trzeba było przeprowadzić kolejne prace geodezyjne, żeby wznowić punkty graniczne o czym nie wiedzieliśmy. Skupiono się na programie funkcjonalno-użytkowym, gdyby były środki byłaby najpierw sporządzona dokumentacja projektowa przed zrealizowaniem zadania. To się przedłuża
i tłumaczenie nie należy do przyjemnych.

 

Radna E.Stanulewicz – wskazała, że o przejeździe kolejowym rozmawia się od jakiegoś czasu, więc nie może Burmistrz mówić, że to jest jakieś nowe uzgodnienie, które trzeba zrobić, bo to nie jest nowe uzgodnienie. Od kiedy Burmistrz zajmuje się tym uzgodnieniem odnośnie przejazdu kolejowego. Miesiąc temu nie wiedział Pan obiecując, że ta inwestycja się rozpocznie.

 

Burmistrz Gminy – poinformował, że jest pięć uzgodnień z PKP, które były robione przez firmę. Nie wiedział, jak przekazywał informację, że jednym z uzgodnień jest konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych, które wskazują na odległości od punktów granicznych. Firma też nie była świadoma, że przejazd jest zaasfaltowany a figuruje jako przejazd funkcjonujący. Ma nadzieje, że już nie natrafi się na żadne niespodzianki. Najgorsze sprawy do przejścia są już załatwione. Faktycznie to nie jest powód do zadowolenia, że to się tak przeciąga. Niestety zadanie, które które wydawało się łatwe okazało się bardzo skomplikowane. Na terenie Gminy Baborów pracujemy na trzech zadaniach, gdzie mamy do czynienia  z uzgodnieniami PKP. To są Tłustomosty, Czerwonków-Księże Pole i Baborów.

 

Radna E.Stanulewicz – zapytała o podpisane umowy – wykonawcy podpisują z  umowę, czyli chcieliby na tym zarobić, umowę podpisali 1,5 roku temu i w tym czasie nie zarabiają i zgadzają się na te wszystkie aneksy bez żadnych kar umownych i to jest przesuwane z miesiąca na miesiąc.

 

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że odnośnie tej inwestycji prowadzone są rozmowy odnośnie ewentualnego zwiększenia zakresu finansowego, bo nie od Gminy i nie od firmy to zależało.

Ta inwestycja jest do omówienia z radnymi. Natomiast inne – jest okres na opracowanie dokumentacji technicznej tj. Raków- Tłustomosty

 

Radna D.Fryzel-Kalita –stwierdziła, że niektórzy zarzucają radnym, że ciągle pytają o to samo, bo a nie dostają precyzyjnych odpowiedzi na zadawane pytania. Na ostatnich posiedzeniach zapytała o daty realizacji zadania w kontekście podpisanych aneksów i Burmistrz obiecał, że za dwa tygodnie przygotuje i znowu pyta, bo nie ma tej informacji. Poprosiła, by na przyszłą komisję przygotować datę na którą ostatni aneks został podpisany. Do kiedy musimy się rozliczyć z tych środków kwalifikowalnych i jaki jest obecnie problem i jaki jest termin jego rozwiązania.

 

Burmistrz Gminy – wskazał na problemem, którym jest wniosek o odstępstwo od warunków technicznych realizacji inwestycji w zakresie sieci wodociągowej zbliżenia do granicy czynnej linii kolejowej. Jest po rozmowach z PKP Tarnowskie Góry i Kierownikiem Starostwa i jutro ma być informacja kiedy uzyskamy taką zgodę.

 

Radny W.Śliwiński – zapytał o powody przeniesienia pozostałych inwestycji- świetlica w Langowie, wodociąg Czerwonków, droga Tłustomosty - Pietrowice Wielkie

Burmistrz Gminy – utworzenie świetlicy w Langowie – przeprowadzono postępowanie, będzie podpisanie umowy – realizacja będzie na przełomie rok 2023/2024. W poprzednim przetargu była atrakcyjna oferta cenowa ale z uwagi na jej wadliwość musiała zostać odrzucona i przetarg unieważniono i ogłoszono kolejny co wydłużyło czas na realizację zadania i dlatego proponuje przeniesienie. Tłustomosty - Pietrowice – wstępnie rozważano płatność dwuetapowo i realizacja na przełomie roku, Czerwonków - na drodze wykonywana jest niwelacja terenu, krawężniki, odwodnienie terenu  i zostanie frezowanie i wykonanie nawierzchni asfaltowej. W Czerwonkowie - Osiedlu -  trwa wymiana sieci wodociągowej, odkrywanie przyłączy. Wykonawca chce roboty zakończyć na przełomie roku i płatności będą prawdopodobnie w styczniu.

 

Radny W.Śliwiński – zapytał o termin realizacji, bo pogoda może być różna w tym okresie 

 

Burmistrz Gminy – poinformował, że obecnie mieścimy się w terminach i ma nadzieję, że tak zostanie.

 

Radna D.Fryzel – zapytała o przewidywany termin rozwiązania tej sytuacji odnośnie uzgodnień na inwestycje Czerwonków -Księże Pole, który pozwoli rozpocząć te inwestycję.

 

Burmistrz Gminy – powtórzył, że jutro ma być decyzja

 

Radny M.Bliźnicki – zapytał, czy przesuwając na przyszły rok nie zwiększą się koszty tych inwestycji. Ulica Kolejowa 2.400.000 zł doszły inne roboty i koszty bardzo wzrosły.

 

Burmistrz Gminy – stwierdził, że jedyna inwestycja to wodociąg Czerwonków- Księże. Wszystkie dokumentacje  są gotowe i są pozwolenia na budowę i nie przewidujemy wzrostu ceny.

 

Radna D.Fryzel -Kalita –wskazała, że w ramach inwestycji wodociąg Czerwonków- Księże Pole Burmistrz powiedział, że rozmawia Pan z wykonawcą o dodatkowych kosztach dot. tej inwestycji. Jakie to są dodatkowe koszty.

 

Burmistrz Gminy –stwierdził, że  z uwagi na wydłużający się czas projektowania, uzyskiwania dokumentów, uzgodnień czy pozwoleń. Ze względów niezależnych od firmy i Gminy w kwestii uzgodnień z  PKP.

 

Radna D.Fryzel -Kalita – zapytała o pierwszą część tego zadania- zgodnie z przetargiem  stacja uzdatniania wody miała kosztować 1.796.452 zł. Ta inwestycja jest już zakończona, ale tą kwotą.

 

Skarbnik Gminy – wskazała, że dokładnie nie odpowie na pytanie, dlatego, że również z tą kwotą były wydatkowane kwoty związane z inspektorem nadzoru, mapami, pomiarami. Wydatki na ten moment na to zadanie wyniosły 1.850.345,12 zł co się na nią składa może przygotować na kolejną komisję.

 

Radna E.Stanulewicz – zadała pytanie odnośnie samochodu dla OSP Boguchwałów- w przestrzeni jest informacja, że ten pojazd jest już w Boguchwałowie, czy Burmistrz posiada taka wiedzę.

 

Burmistrz Gminy – stwierdził, że z informacji uzyskanych z przedstawicieli OSP Boguchwałów  - OSP poprosiło sprzedającego o możliwość przetestowania, sprawdzenia samochodu. Nie wie czy samochód jest czy nie ma.

 

Radna E.Stanulewicz – zapytała o koszt zakupu tego pojazdu

 

Burmistrz Gminy – poprosił przedstawiciela OSP Boguchwałów P.A.Bałuszyńską o odpowiedź , bo duży wkład do zakupu z samochodu wniosła OSP Boguchwałów, 10 tys zł  jest wsparciem Powiatu Głubczyckiego 

 

P.Anna Bałuszyńska – przekazała, że kwota zakupu samochodu wynosi 48.500 zł plus certyfikacja

 

Radna E.Stanulewicz – stwierdziła, że 20.500 zł idzie z OSP Boguchwałów, jaki jest koszt certyfikacji

 

P.A.Bałuszyńska – odpowiedziała, że wszystko zależy w jakiej firmie będzie się dostosowywało uzupełnienie sprzętu Jest to od 16 do 18 tys zł

 

Radna E.Stanulewicz – czyli ten pojazd nie posiada tego certyfikatu

 

P.A.Bałuszyńska – wskazała, że każdy zakupiony pojazd z zagranicy rejestrując go ponownie musi uzyskać certyfikat i jest na to jakiś czas by to spełnić.

 

Burmistrz Gminy – samochód wrócił do obiegu przez wymianę. Firma, która dostosowuje do jednostek OSP ten samochód pozyskała od innego OSP i pracowano nad możliwością wspólnego finansowania. Faktura zostaje wystawiona na Gminę a OSP w części finansuje to zadanie w kwocie 20.000 zł, Gmina daje 18 tys zł i Powiat 10 tys zł. Koszty certyfikacji są po stronie OSP.

 

Radny M.Bliźnicki – zapytała, czy samochód ma wyposażenie, jest to duży ciężarowy samochód.

 

P.A.Bałuszyńska – stwierdziła, że w 95% samochód jest doposażony z samochodu posiadanego dotychczas sprzęt przenoszony, pozostaje tylko radiostacja, bo poprzednia OSP wyciągnęła ją. Po stronie OSP jest uzupełnienie.

 

Radna E.Stanulewicz – zapytała, czy zastosowano procedurę zamówień publicznych, jeżeli tak to jaką jeżeli nie to na jakich zasadach zakupiono. Chodzi o to jak to auto znaleziono do zakupu.

 

Burmistrz Gminy – poinformował, że jest to dużą zasługą  OSP Boguchwałów, która analizowała oferty. Jeżeli chodzi o procedurę zamówień publicznych wartość jest poniżej wartości 130 tys zł  netto.

 

Radna E.Stanulewicz – stwierdziła, że powyżej 130 tys zł jest przetarg a poniżej nie musi być zapytania

 

Burmistrz Gminy -  stwierdził, że analiza cen rynkowych dostępnych w internecie i portalach zajmujących się sprzedażą. Z jednostką OSP było analizowane. Jednostka OSP wskazywała na ceny dużo wyższe samochodu, dlatego tez wcześniej nie było możliwości na zakup samochodu.

 

Radna E.Stanulewicz – wróciła się z pytaniem do  radcy prawnego – czy powinna zostać zastosowana procedura zamówień publicznych.

 

Radca Prawny UM – J.Tokarska-Grzesik – odpowiedziała, że ustawa o zamówieniach publicznych ma zastosowanie powyżej 130 tys zł czy to będzie przetarg, czy jakaś inna procedura zamówień publicznych, natomiast tutaj są to wewnętrzne procedury zamawiającego.

 

Radna E.Stanulewicz – zwróciła się z pytanie do P.Bałuszyńskiej – czy ten pojazd jest czy go nie ma

 

P.A.Bałuszyńska – stwierdziła, że OSP ma go na sprawdzeniu.

 

Radna E.Stanulewicz – zapytała,  w jakim garażu aktualnie się znajduje, bo garaż OSP jest za mały i dach się tam wali.

 

P.A.Bałuszyńska – wskazała, że kiedy podjęto decyzję o zbiórce środków na średni wóz bojowy OSP miało na uwadze, gdzie samochód będzie garażowany tz. że będzie umowa nieodpłatna z mieszkańcem i samochód będzie w garażu do tego przystosowanym.

 

Radna E.Stanulewicz – zapytała, czy ten wóz będzie wyjeżdżał do akcji.

 

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że po spełnieniu wszystkich wymagań tak

 

Radna E.Stanulewicz – zapytała, czy to nie jest tak, że w Gminie Baborów są wyszczególnione jednostki, które są do takich akcji kierowane przez Głubczyce i OSP Boguchwałów nie jest w tym.

 

Burmistrz Gminy – wyjaśnił, że jest ileś jednostek na terenie Gminy Baborów, każda jednostka wyjeżdża do różnych akcji. Są różne akcje, jest wiele potrzeb.  Złożył podziękowania jednostce OSP Boguchwałów, że potrafiła się zebrać i potrafiła odbudować swoje struktury. Na pewno będzie jednostką bardzo przydatną do świadczenia usług i bezpieczeństwa na terenie gminy. W Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym są jednostka OSP Baborów i OSP Sucha Psina.

 

Radna E.Stanulewicz – w związku z tym, co Burmistrz powiedział Gmina nie będzie ponosiła kosztów związanych z certyfikatem.

 

Burmistrz Gminy – wskazał, że Gmina dofinansuje zakup samochodu w kwocie 18 tys zł a wszelkie kwoty związane z dostosowaniem i uzyskaniem niezbędnej dokumentacji leza po stronie OSP Boguchwałów.

 

Radna E.Stanulewicz – zapytała na kogo będzie zarejestrowany ten pojazd

 

Burmistrza Gminy – przekazał, że na Gminę Baborów, która staje się właścicielem samochodu.

 

Radna E.Stanulewicz – zapytała, czy skoro do budżetu wprowadzamy środki z Powiatu  to czy nie powinniśmy też na tej samej zasadzie wprowadzić środków z OSP Boguchwałów, żeby zakup był w całości z budżetu skoro Gmina będzie właścicielem.

 

Skarbnik Gminy – stwierdziła, że pod warunkiem, że OSP wpłaciłoby darowiznę na rzecz Gminy z przeznaczeniem na zakup auta. Taka sytuacja nie miała miejsca i w związku z tym nie można przeprowadzić taka procedurą. Jeżeli auto zostanie zakupione, będzie umowa w której pomiędzy Gminą a OSP będą zawarte zapisy zgodnie z którymi samochód przejdzie na stan środków trwałych Gminy Baborów.

Radna E.Stanulewicz – czyli faktura będzie wystawiona na Gminę Baborów, i w dowodzie rejestracyjnym właścicielem Gmina Baborów.

 

Burmistrz Gminy – stwierdziła, że tak, innej możliwości nie było. Żadne Stowarzyszenie OSP nie jest właścicielem samochodu. Koszt bieżącego utrzymania samochodu pokrywa Gmina.

 

Radny R. Kraszewski – zapytał, czy jednostka OSP posiada wymagane szkolenia pozwalające wyjechać do akcji.

 

P.A.Bałuszyńska – poinformowała, OSP Boguchwałów bierze udział we wszystkich możliwych szkoleniach i ma przeszkolone osoby łącznie z kierowcami do wyjazdu.

 

Radna E.Stanulewicz – odniosła się do porozumienia z Powiatem, kiedy ono zostało zawarte i dlaczego Powiat wie szybciej niż radni Gminy Baborów

 

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że Gmina uzależniała dołożenie środków do zakupu środków od środków OSP.

 

Radna E.Stanulewicz – zapytała skąd pojazd został przywieziony z tego co wie to duża odległości i jej zdaniem sprawdzenie samochodu odbywa się na miejscu i nie przejeżdża się kilkaset kilometrów.

 

Burmistrz Gminy – stwierdził, że zależy od chęci  nabywającego.

 

Radna E.Stanulewicz – stwierdziła, że tak formuje i zadaje pytania, ponieważ po raz kolejny radni stawiani są pod ścianą. Nie jest przeciwniczką zakupu samochodu dla OSP Boguchwałów, ale dlaczego radni mają decydować na ostatnią chwilę i stawia się przed faktem dokonanym.

 

Radna D.Fryzel-Kalita – zapytała, czy nie ma przeszkód technicznych w tym, że auto nie będzie w garażu OSP.

 

P.A.Bałuszyńska – opowiedział, że wiele samochodów w ogóle nie stoi w garażu. Garaż nie jest przeszkodą do wyjazdów, akcji.  Nie po to reaktywowali straż by siedzieć i nic nie robić. Pokazali już swoje zaangażowanie w czynie społecznym w Gminie. Zakupili sprzęt z dofinansowania, piszą wnioski, projekty. Prawie cały sprzęt zakupiony został z dofinansowania. Są podtopienia, zerwane dachy, powalone drzewa i pomoc OSP jest potrzebna.

 

Radna D.Fryzel-Kalita – wyraziła szacunek dla OSP Boguchwałów za zebranie środków i zaangażowanie a powodem tej dyskusji i uwag jest kolejność działań., bo stawia się radnych przed faktem dokonanym.

 

Radny M.Bliźnicki – zwrócił się o zakończenie dyskusji o samochodzie, niech zrobią, wyjadą  i zobaczymy o będzie można dyskutować.

 

P.E.Kielska – odniosła się do zdania, że gmina nie ma dokumentacji projektowych na półkach. Pieniądze na wodociąg Czerwonków Gmina otrzymała w 2020r. Przetargi były ogłaszane w 2022r. Na tej sesji proponuje się przesunięcie realizacji na 2024r. W historii  Gminy chyba jeszcze żadna inwestycja nie ciągnęła się tak wiele lat. Gdy w 2020 r.  W przytoczyła przykład Gminy Pawłowiczki, które również w tym czasie otrzymały środki i już dawno zrealizowały inwestycję. Ta inwestycja jest przykładem na to, że Gmina powinna mieć dokumentacje projektowe, że gdy pozyskuje się pieniądze ogłaszać przetarg i wykonywać jak najszybciej.

 

Burmistrz Gminy – stwierdził, że temat był omawiany dużo wcześniej. Swego czasu złożono dwa wnioski do Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na budowę tranzytu i ul. Kolejową. Na tranzyt Gmina otrzymała 1.500,00 zł i rozpoczęła się procedura z pewnymi podatkami i wtedy wskazał, że należy zobaczyć jak sytuacja będzie się rozwijała. Zgadza się z wypowiedzą, co do dokumentacji projektowych, bo wtedy szybciej można realizować inwestycje. Natomiast skupiono się na dużych inwestycjach, gdzie dokumentacji nie było. Przedstawiał na komisji kwestię projektu ul. Kolejowej. W Pawłowiczkach skupiono się na budowaniu wieloletniej inwestycji w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Gmina jest na etapie rozstrzygania postępowania przetargowego na budowę kanalizacji sanitarnej, wodociągowej w Rakowie w ramach obszarów wiejskich. Była to kwota ponad 1.400 tys . Oferta najkorzystniejsza  to jest poniżej 900 tys zł i też są oszczędności.

 

P.E.Kielska – stwierdziła, że mówiła o tym, jak mając dokumentację projektową  można było szybko realizować inwestycję. Mówił, że ważniejszą inwestycją była ul. Kolejowa czy dlatego nie wykonywano inwestycji w Księżym Polu. Wykonywanie programu funkcjonalno-użytkowego nie ma najmniejszego sensu, bo jak ogłosiło się przetarg na zaprojektuj i wybuduj to do teraz nie ma uzgodnień itd. Gdyby projektant wykonał to miałby w obowiązku wykonać je w całości.

 

Burmistrz Gminy – wspomniał, że w tym samym czasie były nabory i złożone wnioski na te dwie inwestycje. Kolejowa była bardzo ważą inwestycją jak również tranzyt. Co do dokumentacji  projektowej byliśmy zgodni, że nie będzie się wydatkować kilkuset tysięcy złotych na dokumentację bo jest niepewna sytuacja, czy Gmina dostanie dofinansowanie, dlatego opracowano za ok.60 tys zł program funkcjonalno-użytkowy na podstawie którego uzyskano dofinansowanie  na budowę mostu, kanalizacji, wodociągu, chodników. Trwa to długo, ale ma nadzieję, że się skończy pozytywnie.

 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2023 r.- projekt druk nr 425/23; - 18:33:00

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Krzysztof Tokarz, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Wiesław Sobczyk, Marian Bliźnicki
 • PRZECIW (3):
  Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Wojciech Śliwiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roman Kraszewski
 • BRAK GŁOSU (4):
  Kamila Bartman, Magdalena Bradel, Dorota Fitzoń, Kazimierz Morys

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XLIII/428/2023, która stanowi zał. nr 5 do protokołu.

3.3. zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 426/23- zał. nr 6 do protokołu; - 18:33:00

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 426/23; - 18:34:00

Wyniki imienne:

 • ZA (6):
  Wiesław Sobczyk, Marian Bliźnicki, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka
 • PRZECIW (3):
  Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Wojciech Śliwiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roman Kraszewski
 • BRAK GŁOSU (5):
  Kamila Bartman, Magdalena Bradel, Dorota Fitzoń, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XLIII/428/2023, która stanowi zał. nr 7 do protokołu.

4. Zakończenie obrad. - 18:34:00