Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 206 w Dziećmarowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:
- nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 206 o pow. 0,0361 ha, obręb Dziećmarów, arkusz mapy 1, KW OP1G/00012232/9. Wg ewidencji gruntów działka nr 206 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr XIX/217/21 z dnia 30 marca 2021 roku, w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów, przedmiotowa działka jest oznaczona symbolem RMM i stanowi obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem (obejmujące zabudowę wsi). Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, produkcja i obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej.
Uzbrojenie techniczne działki (w drodze powiatowej): kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa i energetyczna.

Sprzedaż w drodze przetargu.

Cena nieruchomości: 14.620,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 7 grudnia 2023 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 16 listopada 2023 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.