Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy- cz. dz. nr 1743/3 w Baborowie

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 r.) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy nieruchomość gruntową położoną w Baborowie przy ul. Głubczyckiej oznaczoną geodezyjnie jako część działki nr 1743/3 o powierzchni 35 m 2 zapisaną w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2 stanowiącą grunt pod ogródek przydomowy.

Według ewidencji gruntów działka stanowi tereny mieszkaniowe (B).

Czynsz dzierżawny dla w/w części działki wynosi - 16,00 zł brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.

Czynsz dzierżawny może ulec zmianie bez obowiązku jego wypowiedzenia w przypadku zmiany minimalnych stawek czynszu dzierżawnego oraz stawki VAT, ustalanych Zarządzaniem Burmistrza Gminy Baborów. Dokonana w ten sposób zmiana wysokości czynszu dzierżawnego nie stanowi zmiany umowy, a do jej skuteczności wystarczy pisemne poinformowanie o tym fakcie.

Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 9 października 2023r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na stronie internetowej Gminy Baborów.