Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 21 sierpnia 2023 r.

Protokół nr XLI/2023
z Sesji Rady Miejskiej w Baborowie
odbytej w dniu 21 sierpnia 2023 r.

Obrady rozpoczęto 2023-08-21 o godz. 16:05:06, a zakończono o godz. 17:05:38 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Roman Kraszewski
 2. Wojciech Śliwiński
 3. Irena Biegus
 4. Marian Bliźnicki
 5. Magdalena Bradel
 6. Dorota Fitzoń
 7. Dagmara Fryzel-Kalita
 8. Jadwiga Kowalczykowska
 9. Kazimierz Morys
 10. Jarosław Ronczka
 11. Wiesław Sobczyk
 12. Ewa Stanulewicz
 13. Krzysztof Tokarz

Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (16:05:00)

Przew. RM poinformował, że sesja została zwołana przez Burmistrza na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym i przytoczył proponowany porządek obrad z uwzględnieniem projektów uchwał złożonych do Rady Miejskiej wraz z uzasadnieniem.

2. Przedstawienie porządku obrad. (16:06:00)

3. Podjęcie uchwał w sprawach: (16:08:00)

3.1. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt druk nr 407A/23; (16:08:00)- zał. nr 1 do protokołu

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna.

Głosowanie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt druk nr 407A/23; (16:10:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Krzysztof Tokarz, Dorota Fitzoń, Wojciech Śliwiński, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Jadwiga Kowalczykowska, Ewa Stanulewicz, Marian Bliźnicki, Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita,Kazimierz Morys,
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kamila Bartman, Michalina Jakubowska,

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XLI/410/2023, która stanowi zał. nr 2 do protokołu.

3.2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony - projekt druk nr 409/23 (16:10:00)- zał. nr 3 do protokołu.

Radny Roman Kraszewski – zapytał, bo jest to dzierżawa na cele rolnicze, w jego ocenie powinien być dopisek drogi rolnej

Sekretarz Gminy – odpowiedział, że formalnie jest użytkowana rolniczo nie drogowo.

Radny R. Kraszewski – czyli zaorano drogę i użytkuje się ją jako pole rolne.

Sekretarz Gminy – tak

Radny R.Kraszewski – zapytał na jakiej podstawie

Sekretarz Gminy –  odpowiedział, że nie wie, było to bardzo dawno temu

Przew.RM – wskazał, że wiele gruntów, które były dzierżawione przez dzierżawców, którzy mieli dookoła swoje grunty były wykupowane, ale już później kiedy było już zaorane.

Burmistrz Gminy –dodał, że od wielu lat działka ta była wykorzystywana jako grunt rolny. Droga na mapie jest tylko wydzielona. Droga ta nie prowadzi do innych pól tylko do gruntu używanego przez jednego właściciela gruntów.

Radny R.Kraszewski –zapytał na jakiej podstawie zaorano tę drogę mimo że prowadzi do nikąd, na mapie jest droga, czy dzierżawca miał prawo do tego.

Przew. RM -poinformowal, że w poprzedniej kadencji rozmawiano o zaorywaniu pasa drogowego i co mamy z tym zrobić. Rolnicy nielegalnie użytkują duże obszary, gdyby nie drzewa to orka skończyłaby się przy samym asfalcie i też robią to bezpodstawnie. Podziela opinie radnego i jest to problem . Rozmawiano, co zrobić by to przywrócić i jaki były to koszt i czy działa takie prawo, które nakazałoby rolnikom zapłacenie za wiele lat użytkowania. Natomiast okazało się, że jest to sytuacja dosyć skomplikowana. Pytał w tej sprawie w Starostwie Powiatowym.

Burmistrz Gminy –wskazał, że ta działka od wielu lat była wykorzystywana  typowo rolniczo. Droga typowo rolnicza, bez utwardzenia, wzmocnienia, czysty grunt.  W przypadku gdyby Gmina nie wydzierżawiała tego gruntu on nie służyłby do transportu płodów rolnych tak jak jest przeznaczenie w ewidencji, tylko Gmina  konsekwencje zobligowana byłaby do utrzymywania tej drogi. W przypadku, gdyby wzdłuż tej drogi byli inni właściciele

Radny R.Kraszewski –zapytał, czy ta działka przylega do planowanej obwodnicy, która swego czasu była omawiana.

Burmistrz Gminy – przekazał, że na 99 % nie, ale sprawdzi, może na 4 metrach w szerokości pasa drogowego przylega do działki drogowej, która jest przewidziana pod ewentualną koncepcję planowania obwodnicy. 

Radny R.Kraszewski – zapytał, czy w umowie będzie zawarta klauzula ewentualnego wypowiedzenia dzierżawy.

Burmistrz Gminy – wskazał, że wszystkie działki, które były proponowane do dzierżawy w trybie bezterminowym były omawiane z radnymi. Na wniosek radnego dokonano zmiany na okres 2 -letni. Okres wypowiedzenia 6-miesięczny lub za porozumieniem stron. Okres planowania inwestycyjnego , planistycznego to okres kilkunastu miesięcy. 6-m-cy wypowiedzenia jest okresem wystarczającym.

Radny W.Śliwiński –zapytytał jaka jest opłata roczna tej dzierżawy

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że na chwile obecna nie wiem

Radny W. Śliwiński – a czy prawda jest to, że jest to 54 zł na rok?

Potwierdzono, że tak w tych granicach.

Radny W.Śliwiński – podnoszono wielokrotnie mieszkańcom gminy podatki a okazuje się, że za takie drobne pieniądze wydzierżawiamy taka działkę.

Sekretarz Gminy – przekazał, zepodatki to jest coś innego niż czynsz dzierżawny

Przew.RM – stwierdził, że rozumie, że sugestia P.Radnego jest taka, żeby czynsze dzierżawne były wyższe. Każdy dzierżawca płaci czynsz dzierżawny i podatek od dzierżawy.

Sekretarz Gminy – dodał, że każdy, kto dzierżawi działkę gminną płaci czynsz dzierżawny oraz podatek

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony - projekt druk nr 409/23 (16:18:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Jarosław Ronczka, Wiesław Sobczyk, Ewa Stanulewicz, Dorota Fitzoń, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kamila Bartman, Michalina Jakubowska,

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XLI/411/2023, która stanowi zał. nr 4 do protokołu.

3.3. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Baborów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - projekt druk nr 408/23 (16:18:00)- zał. nr 5 do protokołu.

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Baborów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - projekt druk nr 408/23 (16:19:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wiesław Sobczyk, Dagmara Fryzel-Kalita, Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Wojciech Śliwiński, Magdalena Bradel, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys,
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kamila Bartman, Michalina Jakubowska,

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XLI/412/2023, która stanowi zał. nr 6 do protokołu.

3.4. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt druk nr 410/23; (16:19:00)- zał. nr 7 do protokołu.

Głosowanie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt druk nr 410/23; (16:21:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wiesław Sobczyk, Jarosław Ronczka, Wojciech Śliwiński, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Ewa Stanulewicz, Krzysztof Tokarz, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Marian Bliźnicki, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roman Kraszewski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kamila Bartman, Michalina Jakubowska,

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XLI/413/2023, która stanowi zał. nr 8 do protokołu.

3.5. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2023r. - projekt druk nr 411A /23 (16:21:00)- zał. nr 9 do protokołu.

Skarbnik Gminy Irena Jazłowiecka omówiła projekt uchwały.

Radna Ewa Stanulewicz – zapytała z czego wynika przesunięcie tych inwestycji, na jakim to jest etapie i czy wolne środki są z tzw. rezerwy.

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że odnośnie inwestycji w Czerwonkowie i Osiedlu Czerwonków zmiana terminu wynika z oczekiwania na zmianę promesy inwestycyjnej, która była podyktowana koniecznością zmian w zakresie prac. Opisano bardzo szczegółowy zakres inwestycji a potem opracowano dokumentację techniczną. Nieznaczne zmiany zobowiązują Gminę do zmian promesy. W dniu jutrzejszym będzie podpisanie umowy na modernizację  dróg w Czerwonkowie i Tłustomostach. Wolne środki to środki pochodzące z  tzw.rezerwy. Jak już mówił ewentualne przychody w tym subwencja to pokrycie ewentualne jeżeli będzie taka możliwość finansowa w Gminie i odłożenie całej kwoty, by uzupełnić to co dotychczas zostało przesunięte.

Radna E.Stanulewicz – zapytała, czy jest możliwość, że jeszcze w tym roku rozpoczną się te inwestycji.

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że inwestycje rozpoczną się w Czerwonkowie szybciej potem w Tłustomostach

Radny Marian Bliźnicki – zapytał, co z siecią wodociągową w Księżym Polu, na razie wszystko stoi w punkcie martwym. Materiał leży, firmy nie widać, Burmistrz mówił, że przetarg jest ogłoszony, rozstrzygnięty i dalej wszystko stoi. To już trzeci rok.

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że dwa tygodnie temu odbył spotkanie z PKP
w Tarnowskich Górach, ponieważ był problemz  dokumentacją projektową w zakresie przejścia przez obręb przejścia kolejowego pomiędzy Czerwonkowem a Księżym Polem. Pomimo tego, że jest to linia nieczynna ona dalej figuruje jako linia czynna, tylko zawieszona przez PKP i teraz konieczne są wszystkie uzgodnienia ze spółkami, które zarządzają siecią kolejową. Kolejny problem, który pojawił się na etapie prac projektowych to są podkłady geodezyjne, ponieważ  trzeba było od Czerwonkowa do Księżego Pola wznowić granice by uzyskać mapy do celów projektowych. Dopiero po uzyskaniu mapy do celów projektowych można było rozpocząć proces uzgadniania. To były te przyczyny, które dotyczyły przedłużenia w czasie inwestycji. Wykonawca jest wybrany, umowa podpisana materiał zwożony. 16 sierpnia został złożony wniosek o odtworzenie, wykonanie nowej drogi 
w Księżym Polu. Informował radną o tych pracach.

Radny M.Bliźnicki – to znaczy, że sieć wodociągowa będzie szybciej zrobiona
w Czerwonkowie niż Księżym Polu

Burmistrz Gminy – powiedział, że to jest ten sam etap w Czerwonkowie jeżeli chodzi o sieć wodociągową bo sieć robimy na Osiedlu Czerwonków. Sieć wodociągowa we wsi Czerwonków jest w dobrym stanie więc nie ujmowano zadania związanego z jej wymianą. Przy transformatorze zostanie przyłączona nitka na Księże Pole.

Radny W.Śliwiński – odniósł się do akcji Zakładu Usług Komunalnych  - 18 lipca br. złożył
z radnym Kraszewskim  wnioski z zapytaniami do Prezes Zakładu Usług Komunalnych  dot strat, które były wykonywane w ostatnich trzech latach, źródło ich finansowania. 25 lipca otrzymali informację ale tylko w zakresie statusu Zakładu Usług Komunalnych, na pozostałe pytania w zakresie dostępu do informacji publicznej, że pozyskanie wnioskowanych informacji jest niemożliwe w terminie 14 dni i P.Prezes wyznaczyła nowy termin udostępnienia wnioskowanych informacji na dzień 18 września 2023r. Dlatego składa wniosek o wykreślenie pkt.7 uchwały do momentu udzielenia informacji nt. wnioskowanych przez nich pytań.

Burmistrz Gminy – zaznaczył, że nie jest to pokrycie strat Zakładu Usług Komunalnych tylko podwyższenie kapitału zakładowego spółki. P. Prezes była na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i można było zadawać wszelkie pytania.

Przew. RM – poinformował, że P.Prezes zgłaszała, że nie może być na sesji z powodów zdrowotnych.

Radna E.Stanulewicz – stwierdziła, że wiadomym jest, że jest bardzo ostrożna z wydawaniem pieniędzy z tzw. wolnych środków, ale skoro tak łatwo wydajemy te pieniądze do niedoszacowanych inwestycji to uważa, że te 230 tys zł na ZUK możemy dodać.

Burmistrz Gminy – w uzupełnieniu dodał, że szkody z Gmin Pawłowiczki i Reńska Wieś  stanowią ponad 50 % przychodów całości spółki w roku 2022. Odbędzie spotkanie z wójtami tych gmin na temat dalszego rozwoju tej spółki.
Stwierdził, że nie widzi niedoszacowanych inwestycji, ale zapyta radną na kolejnym posiedzeniu Komisji Budżetu.

Radny W.Śliwiński – stwierdził, że jeżeli mamy finansować straty Zakładu Usług Komunalnych z pieniędzy publicznych to powinno się mieć szczegółowe informacje rozliczeniowe tej spółki.

Burmistrz Gminy – wskazał, że jeżeli chodzi o straty jednorazowe wsparcie -podwyższenie kapitału zakładowego- wiele czynników zewnętrznych  o których mówiono wielokrotnie, nagle się zrobiło, że spółki w Polsce mają problemy nie tylko ZUK. Czynniki zewnętrzne jak wzrost cen usług, dostarczanych materiałów, energii elektrycznej spowodowały duże problemy na rynku. Takiej sytuacji nigdy dotąd nie było.

Przew. RM – stwierdził, że mamy wydatkować środki publiczne i nasuwa się pytanie z czego będziemy finansować straty na śmieciach, które nie wynikają ze złej działalności spółki tylko z cen które są cenami zewnętrznymi czyli inflacja, wojna i inne rzeczy. Produkujemy coraz więcej śmieci kto je zabierze. Dlatego podczas rozmowy z Burmistrzem wskazał, by pomyśleć jak nie narażać mieszkańców na ciągłe podwyżki .

Radny W.Śliwiński – wniosek zgłosił, bo skierowano zapytania do Prezes ZUK i chciałby by najpierw udzielono odpowiedzi z poinformowaniem wszystkich radnych, żeby mieli jasność, że sytuacja jest jaka jest i musimy takie decyzje podejmować, ale w oparciu o konkretne dokumenty źródłowe rozliczeniowe i tylko o to chodzi.

Radny M.Bliźnicki –zapytal jak to się ma, że inne gminy, które mają dojazd do wysypiska 40-30 km mają ceny dużo niższe na śmieci niż Gmina Baborów i wychodzą na tym. Jak to się dzieje. Od Krapkowic po Prudnik, Kędzierzyn wszystko wozi do Dzierżysławia. Nasza Gmina ma najbliżej oprócz Kietrza i Branic.

Przew.RM – wskazał, że firma, która zajmuje się składowiskiem odpadów świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów i oni sobie swoje ceny regulują trochę inaczej. Czy jest to wyjście nie wiadomo. Kiedyś walczyliśmy o to żeby ZUK obsługiwał gminę, ale wtedy były całkiem inne realia.

Burmistrz Gminy –poinformował, że jest instalacja w Opolu, Kędzierzynie pod drodze do Baborowa z Krapkowic jest  zakład w Dzierżysławiu na skraju Opolszczyzny. Spółki korzystają z najbardziej optymalnego rozwiązania. Niestety Gmina Baborów jest na samym końcu i od Dzierżysławia ma najdalej. Kolejna instalacja to jest Nysa do przetwarzania odpadów. Odpady zamykamy w danym województwie w obrębie województwa opolskiego.
Jeszcze trochę należy poczekać aby przeanalizować określony wariant zastępczy w zakresie gospodarki odpadami. Widzimy jak ceny rosną i musimy przeciwdziałać, mamy możliwość inną wynika to m.in. z zamknięcia składowiska w Baborowie, które nie przyjmuje już żadnych odpadów. 

Radna E.Stanulewicz – zapytała skąd taka rozbieżność czasowa -komisja była 7 lipca, miała być zwołana sesja nadzwyczajna w tej sprawie  a dzisiaj jest 21 sierpnia a Burmistrz mówi, ze trochę mało czasu

Burmistrz Gminy – rozmawiał z P.Prezes, nie chciano zwoływać kolejnej sesji z uwagi na koszty. Z uwagi na to, że mieliśmy jeszcze kilka dni do promesy inwestycyjnej i chcieliśmy mieć pewność w zakresie kilku spraw w tym promesy inwestycyjnej. Za chwilę okazałoby się, że zwołujemy sesję nadzwyczajną po tygodniu kolejną.

Radna Dagmara Fryzel-Kalita – zapytała o modernizację infrastruktury w Czerwonkowie to 926 tys zł z Polskiego Ładu przesuwa się rok 2024 i równocześnie z drugiej inwestycji na rok 2024 przesuwa się 463 tys zł. Dodała to i w sumie na rok 2024 powinno być 1. 385 .000 zł  a jest zapisane 1.271.000 zł.
Odnośnie wolnych środków w kwocie 121 tys zł w pierwszej inwestycji i w drugiej w kwocie 48 tys to daje razem ok.170 tys zł środków własnych z których 50 tys zł zostanie wykorzystane w tym roku, bo przesuwamy tylko 118 tys zł na rok 2024

Skarbnik Gminy – poinformowała, że pierwsza część jest uzależniona od tego ile zapłacimy w tym roku.  Mogą być drobne różnice wynikające z wyniku przetargu. Na sesji w czerwcu wprowadzano kwotę na poszczególne zadania. Na ten moment ustalono, że w tym roku  płacimy kwotę 45.551.30 w przypadku Tłustomosty-Pietrowice i z promesy przesuwamy i pokazujemy całość.

Przewodniczący RM – nawiązał do wypowiedzi radnego W.Śliwińskiego, że wydatkujemy publiczne pieniądze wskazując na przykładzie oświaty, że sama subwencja oświatowa, którą dostajemy od Państwa nie wystarcza  nawet na wynagrodzenia nauczycieli nie mówić już o innych zadaniach i też dodajemy nasze środki i musimy je realizować jako zadanie własne Gminy. Oświata jest niedofinansowana z roku na rok coraz bardziej. W tym roku Powiat Głubczycki do niedoszacowanej oświaty musi dołożyć 5 mln zł. Każdy ma prawo do własnego zdania i należy to uszanować.

Radna D.Fryzel-Kalita – stwierdziła, że po części zgadza się z radnym M.Bliźnickim, że
w 2020 r. na tym etapie inwestycji w Księżym Polu powinniśmy przewidzieć pewne fakty. Nie prowadzi inwestycji i tego nie mogła przewidzieć, ale uważa, że dzisiaj w 2023r. mówienie o tym, że był problem z przekopem drogi powiatowej i problem z tym, że uzgadniamy z PKP jest trochę nietaktem. Dzisiaj mówimy o inwestycji Czerwonków, Raków, Tłustomosty w sytuacji, kiedy nie mamy dopiętej jednej inwestycji od początku do końca. Ma nadzieje, że ta inwestycja zostanie poprowadzona w ten sposób, że jak najszybciej zostanie zakończona. Uważa, że były pewne niedopatrzenia w prowadzeniu tej inwestycji, te rzeczy powinny być uzgadniane dużo wcześniej. Teraz okazuje się, że chcemy realizować tę inwestycję a pojawiają się pewne przeszkody, które powinno się przewidzieć dużo wcześniej.

Burmistrz Gminy – stwierdził, że zgadza się z wieloma poruszonymi sprawami, bo dla niego też niektóre są bardzo dziwne. Odnośnie ul. Kolejowej w Baborowie  ponad 4 lata trwały uzgodnienia i jeszcze są uzgodnienia z energetyką kolejową  i uzgodnienie jednego przejścia. Wykonawca uzyskuje już zatwierdzenia organizacji ruchu. Ma nadzieje, że na następnej komisji będzie można już przedstawić od jakiego odcinka zaczynamy. Też nie spodziewałby się, że z ul. Kolejową będą takie duże problemy. Odnośnie inwestycji w Księżym Polu nie wiedział, że przejazd kolejowy jest dalej czynny mimo że przejazdu nie ma , dlatego nie widział tam problemu. Droga jest drogą powiatową i Powiat realizował inwestycję drogową na tym przejeździe. Nie widział też o tym, że droga zakończona a nie ma aktualnych map. Może Powiat nie miał takiego wymogu ale Gmina musi mieć. Trzeba było wznowić granice na całej długości. Szkoda, że to tyle trwa. Nie było dokumentacji projektowej na te zadania. Za projekt, uzyskanie pozwolenia budowlanego odpowiada wykonawca. Podkreślił, że projekt w ramach programu funkcjonalno-użytkowego jest kosztem kwalifikowanym  gdyby robiony był wcześniej stanowiłby koszt Gminy.

Radna D.Fryzel-Kalita – stwierdziła, że przetarg był ogłoszony w 2020r. i do 2023r. wykonawca robi dokumentację projektową- 3 lata to zdecydowanie za długo.

Burmistrz Gminy – stwierdził, że pierwszy przetarg w 2020r. był na stację uzdatniania wody w Suchej Psinie, która zaopatruje  w wodę Suchą Psinę, Wierzbno, Boguchwałów i Czerwonków.i dodatkowo po przebudowie ma dostarczać wodę do Księżego Pola. Następnie był przetarg na tranzyt. Był to okres wzrostu cen spowodowany różnymi czynnikami zewnętrznymi o czym też należy pamiętać.

 

Głosowanie wniosku formalnego o wykreślenie z propozycji zmian do budżetu kwoty 232000 zł - wydatki majątkowe w dziale 900 rozdziale 90095 - zakup i objęcie akcji i udziałów (16:58:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (3):
  Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki,
 • PRZECIW (8):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Magdalena Bradel, Dorota Fitzoń, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Ewa Stanulewicz, Jadwiga Kowalczykowska,
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kamila Bartman,  Michalina Jakubowska,

Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2023r. - projekt druk nr 411A /23 (16:59:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Wiesław Sobczyk, Krzysztof Tokarz, Jadwiga Kowalczykowska, Magdalena Bradel, Jarosław Ronczka, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz,Kazimierz Morys
 • PRZECIW (1):
  Wojciech Śliwiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Roman Kraszewski,Marian Bliźnick
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kamila Bartman, i, Michalina Jakubowska,

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XLI/414/2023, która stanowi zał. nr 10 do protokołu.

 

3.6. zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 412A/23; (16:59:00)- zał. nr 11 do protokołu.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 412A/23; (17:00:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Krzysztof Tokarz, Magdalena Bradel, Wiesław Sobczyk, Jarosław Ronczka, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Irena Biegus, Kazimierz Morys
 • PRZECIW (1):
  Wojciech Śliwiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Roman Kraszewski,  Marian Bliźnicki
 • BRAK GŁOSU(4):
  Kamila Bartman, Michalina Jakubowska,

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XLI/415/2023, która stanowi zał. nr 12 do protokołu.

3.7. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego - projekt druk nr 413/23; (17:00:00)- zał. nr 13 do protokołu.

Skarbnik Gminy –poinformowała, że przedłożony projekt uchwały ma charakter intencyjny. Ta pożyczka została zaplanowana na etapie projektu budżetu, została uchwalona. Rada dokonała korekty wielkości na sesji w lutym. Potrzeba podjęcia przez Radę uchwały wynika z procedur w Banku Gospodarstwa Krajowego do którego Gmina będzie składała wniosek o przyznanie tej pożyczki. Pożyczka w BGK jest udzielana samorządom tylko na ściśle określone zadania  i ma charakter pożyczki jako poprzedzająca finansowanie zadań Gminy. Jest ona udzielana okolizność podpisania umowy o dofinansowanie. Oprocentowanie w BGK  jest bardzo korzystne i nie ma potrzeby przeprowadzania procedury przetargowej. Jednakże załacznikiem do wniosku jest podjeta przez Radę uchwała.

Radny M.Bliźnicki – jaki będzie koszt wszystkich zaciągniętych kredytów w naszej kadencji.jest to następna pożyczka.

Przew. RM – zapytała, czy P.Skarbnik jest w stanie odpowiedzieć, bo omawiając wskazała, że pozyczka była zaplanowana i ujeta w uchwale budżetowej na 2023r.

Skarbnik Gminy – stwierdziła, że teraz nie jest w stanie się odnieść do warości zobowiązań  zaciagniętych wyłącznie w tej kadencji. Może podać tylko kwotę długu na którą się składają również zobowiązania z wcześniejszych okresów. Ta kwota długu planowana na koniec 2023r. a uśredniając wartości proponowanej uchwały na koniec 2024r. To będzie kwota zadłużenia 9.564.935,91 zł.oczywiście jest to wartość planowana. Taka informacja o wartosci kwoty długu jest Radzie przedstawiana przy kazdym przedkładanym projekcie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz – uzupełnił, że w tej wielkości są środki brane pod przebudowe Rynku, ul. Wiejskiej przy cmentarzu oraz kwota na Raków.

Głosowanie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego - projekt druk nr 413/23; (17:04:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Tokarz, Magdalena Bradel, Jarosław Ronczka, Jadwiga Kowalczykowska, Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Roman Kraszewski, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita,Kazimierz Morys
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki,
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kamila Bartman,  Michalina Jakubowska,

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XLI/416/2023, która stanowi zał. nr 14 do protokołu.

4. Zakończenie obrad. (17:05:00)