Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1949/4 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej (pod zabudowę)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:
- nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1949/4 o pow. 0,1083 ha, obręb Baborów, ul. Głubczycka, arkusz mapy 4, KW OP1G/00021222/2. Wg ewidencji gruntów działka nr 1949/4 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr XXXVIII/370/23 z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2023 roku, poz. 677) działka nr 1949/4 w miejscowości Baborów oznaczona jest symbolem 9 MNU i stanowi  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej-usługowej.
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa usługowa nieuciążliwa, z zastrzeżeniem lit. c i d,
c) na terenie oznaczonym symbolem 1 MNU zabudowa usługowa obejmująca myjnie samochodowe,
d) na terenie oznaczonym symbolem 60 MNU zabudowa usługowa sportu obejmująca strzelnicę zamkniętą.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa towarzysząca,
b) terenowe urządzenia sportu i rekreacji.
Obszar obejmujący działkę nr 1949/4 znajduje się w strefie B ochrony konserwatorskiej, oznaczonej symbolem B2, gdzie ustala się:
1) nowe budynki mieszkalne, mieszkalno – usługowe winny mieć co najmniej dwie kondygnacje nadziemne;
2) zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej szeregowej;
3) zakaz umieszczania klimatyzatorów, anten na frontowej elewacji budynku mieszkalnego;
4) zakaz stosowania na elewacji budynku mieszkalnego okładzin i paneli okładzinowych.
Ponadto przez działkę nr 1949/4 przebiega Korytarz Ekologiczny Doliny Psiny o znaczeniu regionalnym, gdzie nakazane jest utrzymanie przyrodniczych elementów krajobrazowo – kompozycyjnych (w szczególności zieleni naturalnej wzdłuż rzeki Psiny), z zastrzeżeniem ustaleń planu dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, położonych w ramach ww. korytarza.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Głubczyckiej.
Uzbrojenie techniczne działki (w ulicy Głubczyckiej): sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Sprzedaż w drodze przetargu.

Cena nieruchomości 102.890,00 zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VAT).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.
 

Termin zagospodarowania nieruchomości wraz z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z jej nabycia:
    1) Nabywca nieruchomości zobowiąże się do jej zabudowy w ramach ustaleń wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Baborów w terminie do 6 (sześciu) lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi w terminie do 3 (trzech) lat od daty podpisanie tejże umowy.
    2) W przypadku wtórnego zbycia nieruchomości, określone w pkt 1 terminy nie ulegają wydłużeniu.
    3) Za rozpoczęcie zabudowy, o której mowa w pkt 1 uważa się wybudowanie fundamentów, a zakończenie, dostarczenie Gminie Baborów zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.
    4) W przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt 1 powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, zwłaszcza przeszkód spowodowanych siłą wyższą (powódź, wichury, pożar, długotrwałe powyżej 10 dni mrozy poniżej 10° C, epidemie, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakiekolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, terminy określone w pkt 1 uważa się za zachowane w przypadku ich przesunięcia o okres wystąpienia przeszkód i ich następstw.
    5) Przesuniecie zobowiązań wynikających z pkt 1 z przyczyn określonych z pkt 4 skutkować będzie ustaleniem dodatkowego terminu zabudowy, pod warunkiem zawiadomienia Gminy Baborów w formie pisemnej w terminie 30 dni od ustania przeszkód.
    6) Niedotrzymanie terminów zabudowy, o których mowa w pkt 1 skutkować będzie naliczeniem kar umownych wnoszących 10% ceny sprzedaży nieruchomości. obowiązek ponoszenia kar powstaje po upływie terminów zabudowy wskazanych w umowie. Kary płatne będą z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki, liczony od daty zawarcia umowy sprzedaży. Za każdy następny rok zwłoki kara umowna ulegnie zwiększeniu o dalsze 10% ceny sprzedaży nieruchomości, przy czym kary za nieterminowe rozpoczęcie i zakończenie budowy nie kumulują się.
    7) Zobowiązania wynikające z pkt 1-6 zawarte zostaną w oświadczeniu złożonym przez nabywcę do protokołu z przeprowadzonego przetargu oraz w notarialnej umowie sprzedaży.

Z dniem 7 lipca 2023 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  16 czerwca 2023 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

Burmistrz Gminy Baborów
Tomasz Krupa