Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1756/2 w Baborowie przy ul. Widokowej (pod zabudowę)

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

 w dniu 23 maja 2023 r.

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 1756/2 o pow. 0,1175 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ul. Widokowa. Wg ewidencji gruntów działka nr 1756/2 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp); ark. mapy 3. Nieruchomość niezabudowana. Działka posiada dostęp do drogi – ul. Widokowej.
Uzbrojenie techniczne działki: sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna.
Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr XXXVIII/370/23 z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2023 roku, poz. 677) działka nr 1756/2 w miejscowości Baborów oznaczona jest symbolem 50 MNU i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – usługowej.
Dla terenów ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa usługowa nieuciążliwa, z zastrzeżeniem lit. c i d,
c) na terenie oznaczonym symbolem 1 MNU zabudowa usługowa obejmująca myjnie samochodowe,
d) na terenie oznaczonym symbolem 60 MNU zabudowa usługowa sportu obejmująca strzelnicę zamkniętą;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa towarzysząca,
b) terenowe urządzenia sportu i rekreacji.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 59.000,00 zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VAT). Wadium wynosi 5.900,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 roku o godz. 9:15 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w terminie do dnia 20 czerwca 2023 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
W dniu 12 października 2022 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym. W dniu 18 kwietna 2023 r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Termin zagospodarowania nieruchomości wraz z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z jej nabycia:
    1) Nabywca nieruchomości zobowiąże się do jej zabudowy w ramach ustaleń wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Baborów w terminie do 6 (sześciu) lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi w terminie do 3 (trzech) lat od daty podpisanie tejże umowy.
    2) W przypadku wtórnego zbycia nieruchomości, określone w pkt 1, terminy nie ulegają wydłużeniu.
    3) Za rozpoczęcie zabudowy, o której mowa w pkt 1 uważa się wybudowanie fundamentów, a zakończenie, dostarczenie Gminie Baborów zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.
    4) W przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt 1 powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, zwłaszcza przeszkód spowodowanych siłą wyższą (powódź, wichury, pożar, długotrwałe powyżej 10 dni mrozy poniżej 10° C, epidemie, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakiekolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, terminy określone w pkt 1 uważa się za zachowane w przypadku ich przesunięcia o okres wystąpienia przeszkód i ich następstw.
    5) Przesuniecie zobowiązań wynikających z pkt 1 z przyczyn określonych w pkt 4 skutkować będzie ustaleniem dodatkowego terminu zabudowy, pod warunkiem zawiadomienia Gminy Baborów w formie pisemnej w terminie 30 dni od ustania przeszkód.
    6) Niedotrzymanie terminów zabudowy, o których mowa w pkt 1 skutkować będzie naliczeniem kar umownych wnoszących 10% ceny sprzedaży nieruchomości. Obowiązek ponoszenia kar powstaje po upływie terminów zabudowy wskazanych w umowie. Kary płatne będą z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki, liczony od daty zawarcia umowy sprzedaży. Za każdy następny rok zwłoki kara umowna ulegnie zwiększeniu o dalsze 10% ceny sprzedaży nieruchomości, przy czym kary za nieterminowe rozpoczęcie i zakończenie budowy nie kumulują się.
    7) Zobowiązania wynikające z pkt 1-6 zawarte zostaną w oświadczeniu złożonym przez nabywcę do protokołu z przeprowadzonego przetargu oraz w notarialnej umowie sprzedaży.

 

Burmistrz Gminy Baborów
Tomasz Krupa