Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz. dz. 47/14 i 47/23 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z z 2023r. poz. 344r.) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy nieruchomości gruntowe  wykorzystywane do działalności innej niż rolnicza położone w Baborowie przy ul. Głubczyckiej  oznaczone geodezyjnie jako: 
-część działki  nr 47/14 o powierzchni 2164 m 2 zapisaną w Księdze Wieczystej 
nr OP1G/00024881/0; 
- część działki nr 47/23 o powierzchni 124 m 2 zapisaną w Księdze Wieczystej nr OP1G/00024882/7.
Czynsz dzierżawny dla części działki nr 47/14 działki  wynosi  - 953,00 zł, dla części działki nr 47/23 wynosi – 55,00 zł brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia danego miesiąca.
Według ewidencji gruntów działki stanową nieużytki (N).
Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr XVIII/370/23 z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2023 roku,  poz. 677) teren, na którym leżą działki oznaczony jest symbolem 1 US i stanowi tereny usług sportu i rekreacji. 
1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi tereny usług sportu i rekreacji i oznacza symbolami:      od 1 US do 4 US.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe, z zastrzeżeniem pkt 3:
a) zabudowa sportu i rekreacji na terenach oznaczonych symbolami 1 US, 2 US, 3 US w tym: 
- zabudowa służąca poprawie kondycji fizycznej: boiska, korty, baseny, terenowe silownie, centra fitnes itp.
- zabudowa służąca zaspokajaniu potrzeb sportowych i rekreacyjnych: wiaty, altany rekreacyjne, terenowe urządzenia do ćwiczeń, place gier terenowych, tory motocrossowe, tory do jazdy quadem i samochodem terenowym, obiekty służące imprezom plenerowym, festynom czy jarmarkom itp.  
b) terenowe urządzenia sportu i rekreacji na terenie oznaczonym symbolem 4 US, 
c) zabudowa usług hotelarskich na terenie oznaczonym symbolem 1 US;
2) przeznaczenie uzupełniające, z zastrzeżeniem pkt 3:
a) zabudowa towarzysząca, tj. zabudowa stanowiąca budynki gospodarcze, garaże, wiaty. 
b) zabudowa usługowa z zakresu usług publicznych, z wyłączenie terenu oznaczonego symbolem 4 US,
c) zabudowa usługowa z zakresu handlu i gastronomii, usług hotelarskich, z wyłączenie terenu oznaczonego symbolem 4 US;
3) zakaz realizacji budynków w granicy złoża „Baborów 2” (IB 3113) na terenie oznaczonym symbolem 1 US;
4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) intensywność zabudowy – nie mniej niż 0,01 i nie więcej niż 1,8,
b) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie więcej niż 40%, 
c) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie mniej niż 40%,
d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych       w kartę parkingową, zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi w § 50,
e) sposób realizacji miejsc do parkowania – naziemne, podziemne (kondygnacja podziemna), garaże, 
f) wysokość budynków – nie więcej niż 20,00 m, z zastrzeżeniem lit. g i h, 
g) wysokość budynków w zabudowie wyłącznie usługowej z zakresu handlu i gastronomii – nie więcej niż 15,00 m,
h) wysokość budynków gospodarczych, garaży, wiat, budynków realizowanych w ramach sieci infrastruktury technicznej – nie więcej niż 7,00 m, 
i) geometria dachów: dachy spadziste, z dopuszczeniem dachów płaskich oraz dachów wygiętych.
3. Dopuszczalny poziom hałasu dla terenów sportu i rekreacji oznaczonych symbolem US- jak terenów faktycznie zagospodarowanych „na cele rekreacyjno – wypoczynkowe”.
4. Dla obszaru ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy (dla nowej zabudowy) (od lini rozgraniczających tereny dróg):
– w odległości 6,00 m liczonej od linii rozgraniczających tereny dróg publicznych zbiorczych oznaczonych symbolami: od 1 KDZ,  do 8 KDZ,
– w odległości 6,00 m liczonej od linii rozgraniczającej tereny dróg publicznych lokalnych oznaczonych symbolami:    od 1 KDL, do 20 KDL,
– w odległości 5,00 m liczonej od linii rozgraniczających tereny dróg publicznych dojazdowych oznaczonych symbolami : od 1 KDD do 23 KDD,
– w odległości 4,00 m, liczonej od linii rozgraniczających tereny dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami:             od 1 KDW do 16 KDW.
5.  Linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne, o których mowa, nie obejmują, z zastrzeżeniem § 48 ust. 7:
– elementów zagospodarowania znajdujących się pod powierzchnią terenu lub których części wystają ponad poziom terenu nie więcej niż 0,50 m,
– wykuszy, zadaszeń wejść, wykraczających na odległość nie większą niż 1,50 m,
– gzymsów, okapów, wystroju elewacji, elementów odwodnienia dachu, wykraczających na odległość nie większą niż 0,50 m,
– balkonów, galerii, loggi oraz schodów zewnętrznych wykraczających na odległość nie większą niż 1,80 m,
– podjazdów dla niepełnosprawnych,
– termoizolacji
6. Dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą pełną w odległości 1,50 m od granicy lub w granicy tej działki budowlanej.
7. Dla terenów objętych planem w zakresie kolorystyki obiektów budowlanych ustala się:
1) stosowanie bieli oraz barw o niskich stopniach nasycenia – w szczególności beży, żółci, z wyłączeniem stosowania barwy niebieskiej, fioletowej, czerwonej, zielonej;
2) stosowanie dla elewacji klinkierowych i licowych – cegły czerwonej lub brązowej lub brązowo – czerwonej;
3) stosowanie dla pokryć dachowych barw o wysokich stopniach nasycenia – czerwonej, brązowej, grafitowej, z dopuszczeniem szarej, z zastrzeżeniem, iż ustalone barwy nie dotyczą dachów płaskich oraz pełniących funkcję użytkową (w szczególności ogrodu, parkingu);
4) dopuszcza się, dla systemów elewacyjnych w nowych technologiach, stosowanie odcieni metalizowanych w barwach srebra i miedzi.
8. W obszarze objętym planem nie ustala się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości. W sytuacji przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości, ustala się, z zastrzeżeniem:
- powierzchnię działki dla zabudowy usługowej i pozostałej zabudowy nie mniejszą niż 500 m2, szerokość frontu działki nie mniejszą niż 14,00 m oraz kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego w przedziale            45 ÷ 135.
Ponadto przedmiotowy obszar znajduje się w granicach terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Działki  nr 47/14 i nr 47/23 nie są położone na obszarze rewitalizacji oraz nie są położone na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Teren nie jest przeznaczony do zalesienia. 
    Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 16 maja 2023r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na stronie internetowej Gminy Baborów.