Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- dz. nr 212, 211 w Dziećmarowie; 1949/3, cz. dz. nr 1949 /7 w Baborowie

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2023 poz. 344r.) 
Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy:
1. Nieruchomości gruntowe położone w Dziećmarowie oznaczone geodezyjnie jako  działki: nr 211 o powierzchni 0,0300 ha i 212 o powierzchni 0,0300 ha zapisane w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021226/0 stanowiące grunt na cele składowe.
Wg ewidencji gruntów działki stanowią zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp).
Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi   360,00 zł  brutto płatny do 30 dnia  danego miesiąca.
Przedmiotowe działki są oznaczone symbolem RMM i stanowią obszary zabudowy wsi preferencją zabudowy związanej z rolnictwem (obejmujące zabudowę wsi). Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, produkcja i obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
2. Nieruchomości gruntowe położone w Baborowie przy ul. Głubczyckiej oznaczone geodezyjnie jako działki 1949/3 o powierzchni 0,0590 ha i część działki 1949/7 o pow. 0,1100 ha. 
Według ewidencji gruntów działki stanowią zurbanizowane tereny niezabudowane  (Bp).
Czynsz dzierżawny dla w/w działek wynosi   120,00 zł  brutto płatny do 30 września danego  roku 
I. Działka nr 1949/3 oznaczona jest symbolem 5 ZI i stanowi tereny zieleni izolacyjnej.
1. Dla terenów, o których mowa, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń izolacyjna;
2) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów:
a) zakaz realizacji budynków i wiat, 
b) powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni terenu – nie mniej niż 60%. 
II. Działka nr 1949/7 oznaczona jest częściowo symbolem 5 U, 6 U, 9 MNU, 9 KDD oraz 6 ZI.
1. Część oznaczona symbolem 5 U oraz 6 U stanowi tereny zabudowy usługowej.
1.1. Dla terenów, o których mowa ustala się, z zastrzeżeniem § 48 ust. 7 i 8:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowa, w tym usług publicznych (w szczególności mieszkania pod wynajem dla seniorów na terenie oznaczonym symbolem 4 U), z zastrzeżeniem lit. b oraz służąca działalności usługowej w zakresie administracji, bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
2 ochrony zdrowia i lecznictwa, kultury, oświaty, handlu detalicznego, hurtowego (w tym handlu detalicznego paliwami do pojazdów silnikowych na stacjach paliw), gastronomii, 
usług hotelarskich, usług profesjonalnych, w tym wykonywania wolnych zawodów, usług finansowych, usług obsługi firm     i klienta (finansowej, ubezpieczeniowej, doradczej, biurowej, logistycznej), działalności rzemieślniczej o charakterze usługowym, w tym obejmującej warsztaty samochodowe, ponadto działalności usługowej związanej z wynajmem samochodów, konserwacją samochodów (w tym obejmującą myjnie), działalności rzemieślniczej o charakterze drobnej produkcji, z wyłączeniem tartaków;
b) zabudowa usługowa nieuciążliwa na terenie oznaczonym symbolem 16 U, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. c, 
c) zabudowa sportu i rekreacji;

Czynsz dzierżawny może ulec zmianie bez obowiązku jego wypowiedzenia w przypadku zmiany minimalnych stawek czynszu dzierżawnego, ustalanych Zarządzeniem Burmistrza Gminy Baborów oraz stawki VAT. Dokonana w ten sposób zmiana wysokości czynszu dzierżawnego nie stanowi zmiany umowy, a do jej skuteczności wystarczy pisemne poinformowanie Dzierżawcy o tym fakcie.
Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 17 kwietnia 2023r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na stronie internetowej Gminy Baborów.