Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- dz. nr 632/46 w Baborowie

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 poz. 1899r.) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy nieruchomość gruntową położoną w Baborowie przy ul. Kolejowej oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 632/46 o powierzchni 38 m 2 zapisaną w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2. Działkę przeznacza się do dzierżawy pod garaż.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi - 38,00 zł brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia danego miesiąca.

Według ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)
Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr XXXVIII/370/23 z dnia 9 lutego 2023 roku sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2023 roku, poz. 677) teren, na którym leży działka nr 632/46 oznaczony jest symbolem 30-MW i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i oznacza symbolami: 1 MW, 2 MW, 3 MW, 4 MW, 5 MW, 6 MW, 7 MW, 8 MW, 9 MW, 10 MW, 11 MW, 12 MW, 13 MW, 14 MW, 15 MW, 16 MW, 17 MW, 18 MW, 19 MW, 20 MW, 21 MW, 22 MW, 23 MW, 24 MW, 25 MW, 26 MW, 27 MW, 28 MW, 29 MW, 30 MW, 31 MW, 32 MW, 33 MW, 34 MW.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się, z zastrzeżeniem § 48 ust. 7 i 8:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zabudowa usługowa nieuciążliwa, w tym, jako funkcja, wbudowana w budynek mieszkalny wielorodzinny,

b) zabudowa usługowa z zakresu usług publicznych, w tym, jako funkcja, wbudowana w budynek mieszkalny wielorodzinny,

c) zabudowa towarzysząca (w tym budynki gospodarcze i garaże)

d) zabudowa sportu i rekreacji;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) intensywność zabudowy nie mniej niż 0,05 i nie więcej niż 3,5,

b) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie więcej niż 70%,

c) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie mniej niż 10%

d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi w § 50,

e) sposób realizacji miejsc do parkowania – naziemne, podziemne (w tym kondygnacja podziemna z miejscami do parkowania), garaże,

Czynsz dzierżawny może ulec zmianie bez obowiązku jego wypowiedzenia w przypadku zmiany minimalnych stawek czynszu dzierżawnego, ustalanych Zarządzeniem Burmistrza Gminy Baborów oraz stawki VAT. Dokonana w ten sposób zmiana wysokości czynszu dzierżawnego nie stanowi zmiany umowy, a do jej skuteczności wystarczy pisemne poinformowanie Dzierżawcy o tym fakcie.

Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 13 kwietnia 2023r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na stronie internetowej Gminy Baborów.