Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 119 w Boguchwałowie, dz. nr 1330/4 w Baborowie

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2021 poz. 1899r.) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy:

1. Nieruchomość gruntową położoną w Baborowie przy ul. Głubczyckiej oznaczoną geodezyjnie jako  działka nr 1330/4 o powierzchni 483 m 2 zapisaną w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2 stanowiącą grunt pod ogródek przydomowy.
Czynsz dzierżawny dla w/w  działki  wynosi  - 218,00 zł. brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.
Według ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)
Teren, na którym leży działka nr 1330/4 oznaczony jest symbolem 3-MNUII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.
Przeznaczenie podstawowe dla terenu – 3-MNUII: 
Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Funkcja usługowa, o której mowa powyżej obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, rekreacji, biura, gabinety.


2. Nieruchomość gruntową położoną w Boguchałowie oznaczoną geodezyjnie jako działka o nr 119 o powierzchni 0,4300 ha zapisaną w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00026916/9 stanowiącą grunt na cele rolnicze.
Wg ewidencji gruntów działka stanowi łąki trwałe ( Ł III) i rowy (W).

Przedmiotowa działka jest oznaczona symbolem WP i stanowi obszary cieków wodnych, stawów i zbiorników. 
1. Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: − cieki powierzchniowe wraz z brzegami.
2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów:
− urządzenia wodne (służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów). 
− sport rekreacja, w tym przystanie wodne, 
− rolnictwo. 
3. Wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: do indywidualnego określenia, w zależności od potrzeb w miejscowych planach.
4. Wytyczne określania wymagań ładu przestrzennego w tym urbanistyki i architektury oraz zrównoważonego rozwoju w miejscowych planach: do indywidualnego określenia, w zależności od potrzeb w miejscowych planach.

Czynsz dzierżawny dla w/w  działki  wynosi  - 130,00 zł brutto rocznie, płatny do 
30 września danego roku.

Czynsz dzierżawny może ulec zmianie bez obowiązku jego wypowiedzenia w przypadku zmiany minimalnych stawek czynszu dzierżawnego, ustalanych Zarządzeniem Burmistrza Gminy Baborów oraz stawki VAT. Dokonana w ten sposób zmiana wysokości czynszu dzierżawnego nie stanowi zmiany umowy, a do jej skuteczności wystarczy pisemne poinformowanie Dzierżawcy o tym fakcie.
Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 7 kwietnia 2023r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na stronie internetowej Gminy Baborów.