Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie


I. Nazwa i adres instytucji kultury:
Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie, ul. Ratuszowa 2, 48-120 Baborów


II. Wymagania niezbędne (formalne):
1) wykształcenie wyższe,
2) co najmniej 3 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy w samorządowej jednostce organizacyjnej,
3) obywatelstwo polskie,
4) pełna zdolność do czynności prawnych,
5) korzystanie z pełni praw publicznych,
6) stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków,
7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


III. Wymagania dodatkowe:
1) mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
2) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną,
3) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
4) znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym unijnych,
5) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym,
6) biegła obsługa komputera, w tym MS Office,
7) prawo jazdy kat. B,
8) umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja własnej pracy,
9) samodzielność, odpowiedzialność, dokładność oraz dyspozycyjność.


IV. Zakres wykonywanych zadań:
1) Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.
2) Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakres czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.
3) Dyrektor sporządza plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie
z przepisami ustawy o finansach publicznych, który stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury.
4) Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.


V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko Dyrektora GOK,
2) życiorys – CV,
3) oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata,
4) kserokopie świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
6) autorska koncepcja programowa dotycząca prowadzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie,
7) kserokopie o ukończonych kursach, szkoleniach, opinie, referencje,
8) oświadczenie kandydata o znajomości problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym,
9) oświadczenie kandydata:
a) o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (lub kserokopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” KRK),
c) o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,
d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza Gminy Baborów na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz.UE.L119/1)”.


VI. Składanie dokumentów:
1) miejsce składania dokumentów: sekretariat Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów, pokój nr 13.
2) ostateczny termin składania dokumentów: 31 marca 2023 r. do godz. 12:00; oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Baborowie po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
3) wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń jest dostępny w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz na stronie internetowej http://bip.baborow.pl/.
4) dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podpisem; „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie".


VII. Etapy naboru:
1) I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie.
2) II etap naboru: rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne w dniu 4 kwietnia 2023 r. od godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów, w sali nr 18.


VIII. Informacja o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji kultury:
Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie, ul. Ratuszowa 2 w Baborowie, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00.


IX. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 6 kwietnia 2023 r.

BURMISTRZ

Tomasz Krupa

Baborów, dnia 27 lutego 2023 r.


Protokół komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR OW/388/23 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie

DOCkwestionariusz_osobowy.doc (46,50KB)
DOCOswiadczenie_o_korzystaniu_z_pelni_praw_publicznych.doc (24,00KB)
DOCOswiadczenie_o_niekaralności.doc (23,50KB)
DOCXoswiadczenie_o_stanie-zdrowia Dyrektor GOK.docx (12,51KB)
DOCOświadczenie_w_związku_z_przetwarzaniem_danych_osobowych.doc (23,50KB)