Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu w okresie od marca do lipca 2023 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY BABORÓW
W SPRAWIE NABORU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI
ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKÓW
SPRZYJAJĄCYCH UPOWSZECHNIANIU I ROZWIJANIU SPORTU
NA TERENIE GMINY BABORÓW W OKRESIE OD MARCA DO LIPCA 2023 r.


I. Rodzaj zadania: tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu poprzez realizację następującego celu publicznego:
1) zwiększenie mieszkańcom gminy Baborów dostępności do różnorodnych form aktywności sportowej,
2) osiąganie wysokich wyników sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportu,
3) poprawa kondycji fizycznej mieszkańców gminy,
4) promocja sportu i aktywnego trybu życia.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 50 000,00 zł
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotację celową mogą otrzymać kluby sportowe:
1) działające na terenie Gminy Baborów;
2) szkolące zawodników w grach indywidualnych i zespołowych;
3) biorące udział w rozgrywkach w ramach współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie sportu;
4) niedziałające w celu osiągnięcia zysku i zrzeszające zawodników uprawiających określona dyscyplinę sportową.
2. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków z tytułu:
1) udziału w rozgrywkach sportowych prowadzonych przez uprawniony związek sportowy;
2) zakupu sprzętu sportowego, wody mineralnej oraz artykułów medycznych;
3) udziału lub organizowania zawodów i turniejów sportowych;
4) korzystania i bieżącego utrzymania obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej, obsługi księgowej i kosztów badań lekarskich.
3. Z dotacji nie mogą być finansowanie ani dofinansowane wydatki z tytułu:
1) transferu zawodnika z lub do innego klubu sportowego;
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
3) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
4) kosztów, które klub sportowy poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,
5) budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu.
IV.      Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 lipca 2023 r. oraz na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy gminą a klubem, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX-99/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań sprzyjających upowszechnianiu i rozwijaniu sportu na terenie gminy Baborów.
2. Szczegółowy sposób kontroli i oceny realizacji zadania przez kluby określa umowa.
3. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie kluby przedkładają Burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Wzór sprawozdania stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX-99/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań sprzyjających upowszechnianiu i rozwijaniu sportu na terenie gminy Baborów. Sprawozdania zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.
V. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie,  ul. Ratuszowa 2a, pokój nr 13 (I piętro) na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX-99/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań sprzyjających upowszechnianiu i rozwijaniu sportu na terenie gminy Baborów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2023 r do godz. 12:00.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. Oferty złożone w trybie ogłoszonego naboru ofert opiniuje Komisja powołana w tym celu przez Burmistrza Gminy Baborów.
2. Przy opiniowaniu ofert w zakresie realizacji zadania Komisja uwzględnia w szczególności:
1) możliwości personalne, techniczne i organizacyjne realizacji zadania przez kluby,
2) zrzeszanie w klubie sportowym posiadającym licencję lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym zawodników, uprawiających określoną dyscyplinę sportową,
3) poziom sportowy, określony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek ligowych,
4) kalkulację finansową,
5) wiarygodność klubu – na podstawie przedłożonych referencji i zaświadczeń, pochodzących od osób i podmiotów, z którymi klub współpracował przy realizacji zadań publicznych w zakresie sportu,
6) dotychczasowe doświadczenie we współpracy z gminą,
7) przedstawione przez klub możliwości promocji gminy Baborów poprzez sport, w wyniku realizacji proponowanego zadania.
3. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządza protokół, który przedkłada Burmistrzowi. Protokół zawiera w szczególności propozycje co do wyboru ofert i wysokości dotacji. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków zaplanowanych w budżecie gminy na wspieranie sportu dokonuje Burmistrz w drodze zarządzenia.
4. Wyniki naboru ofert zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie.
5. Z klubem, któremu przyznano dotację, zawiera się na czas realizacji zadania umowę w formie pisemnej.

 

Burmistrz Gminy Baborów

Tomasz Krupa


ZARZĄDZENIE NR OW-386/23 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w okresie od marca do lipca 2023 r. oraz powołania Komisji do rozpatrzenia ofert