Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - XIV nabór 2023 r.

 

W związku z zakończeniem zadania pn. ”Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów w 2023 roku.

” Informuje się, że Gmina uzyskała dofinansowanie:

35% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

w wysokości 3663,39 zł

35% kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3663,38 zł

15% pochodzi ze środków własnych Gminy w wysokości 1569,99 zł

15% pochodzi ze środków poniesionych przez beneficjentów końcowych w wysokości 1570,06 zł

Całkowita wartość zadania wyniosła 10 466,82 zł

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu udało się osiągnąć efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 15,6900 Mg wyrobów zawierających azbest.

 


 

Baborów, dnia 15.02.2023 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych

netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.2019, poz.2019 ze zm.)
 

Burmistrz Gminy Baborów zaprasza do składania ofert na wykonanie następującego zamówienia:

,,Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów” nabór – 2023 r.


Zadanie będzie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Nazwa i adres zleceniodawcy:

Gmina Baborów, ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących budynki mieszkalne i gospodarcze na terenie Gminy Baborów. Szacunkowa wielkość powierzchni dachów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo – cementowych do demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania na składowisko odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około 1 123,00 m2 (tysiąc sto dwadzieścia trzy metry kwadratowe) wymaga transportu i utylizacji;

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, na których znajdują się pokrycia dachowe wykonane z płyt azbestowo – cementowych przeznaczone do odbioru, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

3. Po każdym dokonanym odbiorze wraz z unieszkodliwianiem, wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów, potwierdzające ilość odebranych odpadów (w metrach oraz wagowo) oraz wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny zebrania i transportu wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace objęte przedmiotem umowy. Termin zebrania i transportu wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2023 r. O ustalonych terminach i o przeprowadzonych pracach Wykonawca powinien na bieżąco informować Urząd Miejski w Baborowie.

Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia harmonogramu prac na poszczególnych nieruchomościach i dostarczenia go Zamawiającemu w terminie do 15 dni od dnia podpisania umowy.

5. Przed złożeniem oferty, celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia, konieczne jest dokonanie wizji lokalnej w terenie na nieruchomościach obejmujących przedmiot zamówienia.

Sposób obliczenia ceny:

Cena dla celów porównania oferty zostanie obliczona wg złożonego Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Termin - od podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2023 r., wraz z dostarczeniem dokumentów rozliczeniowych do dnia 12.09.2023 r. Miejsce wykonania zamówienia – Gmina Baborów

Osoba do kontaktu: Wiesław Cembaluk – tel.: 77 403 69 19. Adres e-mail: wieslaw.c@baborow.pl

Kryteria oceny ofert:

 1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie  pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

 2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku.

 4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.

Termin i miejsce składania ofert:

Do dnia 1 marca 2023 r. do godziny 15:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, pod adresem: 48-120 Baborów, ul. Ratuszowa 2a, lub faxem na nr 77 403 69 28 lub na email: ,

Warunki udziału Wykonawcy:

 1. Oferta powinna zawierać:

  1. wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;

  2. parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

  3. wypełniony załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego

  4. zestawienie kart przekazania odpadu załącznik nr 4

  5. oświadczenie wykonawcy załącznik nr 5

  6. załączoną kopię dokumentów – stosowne zezwolenia Wykonawcy na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, tj.:

- decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydane przez właściwy organ (w tym zawierającymi azbest);

- zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.);

- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych lub zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.).

7. kopię umowy z zakładem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów       niebezpiecznych zawierających azbest;

8. kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj     działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji.

9. protokół odbioru

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim a każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, nie dopuszcza się stosowania korektora.

 3. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

 4. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

UWAGA!

Podana wielkość powierzchni dachu zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określona została na podstawie szacunkowych danych przekazanych przez właścicieli nieruchomości składających deklaracje oraz firmę wykonującą inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

Dlatego ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ustalenia cen jednostkowych, skali trudności oraz warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy. W celu weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów zawierających azbest zaleca się dokonanie wizji w miejscach określonych w załączniku Nr 3.

Uwagi końcowe:

Gmina Baborów przystąpi do realizacji zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

Aktualnie po złożeniu wniosku do WFOŚiGW w Opolu Gmina Baborów została zakwalifikowana do realizacji zadania, Zamawiający zatem zastrzega, że unieważni postępowanie, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane przez w/w fundusz.

 

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

Tomasz Krupa

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

  1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Gminy Baborów,    ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów, nr tel. 77 40 369 20-21, adres e-mail; um@baborow.pl

  2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Andrzej Pawłowicz, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@baborow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  3. Zamawiający informuje, iż dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym;

  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.);

  5. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

  6. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  8. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

  9. Wykonawca posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych¹);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.

                      10.    Wykonawcy nie przysługuje:

                                a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

                                b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

                                c) na podstawie art. 21 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

                                      prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

¹)Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

²)Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

DOCZałącznik -nr 1 Protokol_odbioru.doc (29,50KB)

DOCzalacznik-nr-2-projekt-umowy.doc (91,00KB)

XLSZałącznik -nr- 3 rok. wykaz nieruchomości azbest.xls (45,50KB)

XLSzalacznik-nr-4-zestawienie-kart-przeklazania.xls (29,50KB)

DOCzalacznik-nr-5-oswiadczenie-wykonawcy.doc (40,50KB)

DOCXzalacznik-nr-6-formularz-oferty.docx (13,54KB)