Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 9 lutego 2023 r.

Protokół nr XXXVIII/2023

Obrady rozpoczęto 2023-02-09 o godz. 15:06:29, a zakończono o godz. 19:44:31 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Roman Kraszewski
 2. Wojciech Śliwiński
 3. Kamila Bartman
 4. Irena Biegus
 5. Marian Bliźnicki
 6. Magdalena Bradel
 7. Dorota Fitzoń
 8. Dagmara Fryzel-Kalita
 9. Michalina Jakubowska
 10. Jadwiga Kowalczykowska
 11. Jarosław Ronczka
 12. Wiesław Sobczyk
 13. Ewa Stanulewicz
 14. Krzysztof Tokarz

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad; (15:06:00)

2. Przedstawienie porządku obrad; (15:07:00)

3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji; (15:08:00)

głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej dnia 14.12.2022 r. (15:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ronczka, Kamila Bartman, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Jadwiga Kowalczykowska, Wojciech Śliwiński, Wiesław Sobczyk, Krzysztof Tokarz, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Marian Bliźnicki, Magdalena Bradel,
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roman Kraszewski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kazimierz Morys

głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej dnia 29.12.2022 r. (15:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ronczka, Wiesław Sobczyk, Krzysztof Tokarz, Wojciech Śliwiński, Jadwiga Kowalczykowska, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Kamila Bartman, Magdalena Bradel, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz, Marian Bliźnicki, Dagmara Fryzel-Kalita
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roman Kraszewski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Kazimierz Morys

4. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:09:00)

4.1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów- projekt druk nr 373/23; (15:09:00)

Opinia Komisji- pozytywna

Projekt uchwały został omówiony szczegółowo na posiedzeniu Komisji, na której Pani Bożena Orzeł – AGO-PROJEKT S.C. Pracownia Urbanistyczna w Raciborzu omówiła opracowany plan zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów.

Odbyła się dyskusja podczas której pytania zadawał Radny Roman Kraszewski, odpowiedzi udzielała Pani Bożena Orzeł i Burmistrz Gminy

Nastąpiła zmiana quorum (15:25:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Kazimierz Morys

Po wyczerpaniu dyskusji przystąpiono do głosowania poszczególnych uwag, które bardzo dokładnie zostały omówione na posiedzeniu Komisji.

uwaga zgłoszona przed wyłożeniem do publicznego wglądu dotycząca wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiębiorstwa przy ul. Kolejowej (15:35:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (13):
  Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Jadwiga Kowalczykowska, Kamila Bartman, Kazimierz Morys, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Irena Biegus, Wiesław Sobczyk, Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Jarosław Ronczka, Dorota Fitzoń
 • uwzględnić uwagę (2):
  Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki

uwaga nr 1 dotycząca wykreślenia domów przy ul Kolejowej 5,7,9 z Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu opieki nad zabytkami Gminy Baborów (15:36:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (13):
  Magdalena Bradel, Wiesław Sobczyk, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys, Kamila Bartman, Krzysztof Tokarz, Ewa Stanulewicz, Dorota Fitzoń, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Jarosław Ronczka, Marian Bliźnicki, Dagmara Fryzel-Kalita
 • uwzględnić uwagę (2):
  Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński

uwaga nr 2 (wniosek) dotycząca wykreślenia domów przy ul Kolejowej 5,7,9 z Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu opieki nad zabytkami Gminy Baborów (15:36:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (13):
  Magdalena Bradel, Kamila Bartman, Kazimierz Morys, Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Jadwiga Kowalczykowska, Michalina Jakubowska, Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Marian Bliźnicki
 • uwzględnić uwagę (2):
  Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński

uwaga nr 3 dotycząca terenów usług produkcyjnych oraz drogi dojazdowej do tych terenów (ul. Kolejowej) (15:37:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (13):
  Wiesław Sobczyk, Magdalena Bradel, Kamila Bartman, Krzysztof Tokarz, Jadwiga Kowalczykowska, Dagmara Fryzel-Kalita, Roman Kraszewski, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys, Jarosław Ronczka
 • uwzględnić uwagę (2):
  Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki

uwaga nr 4 dotycząca wprowadzenie zamian w zapisach planu dla terenów usług produkcyjnych oraz drogi dojazdowej do tych terenów (ul. Kolejowej) gwarantujących mieszkańcom miasta Baborów właściwy poziom życia, zapewniających odpowiedni poziom hałasu, emisji spalin, oraz brak drgań i tym samym pękań domów (15:38:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (12):
  Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel, Kazimierz Morys, Jadwiga Kowalczykowska, Kamila Bartman, Wiesław Sobczyk, Irena Biegus, Krzysztof Tokarz, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz
 • uwzględnić uwagę (3):
  Wojciech Śliwiński, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki

uwaga nr 5 pkt 1 dotycząca wyłączenia domów mieszkalnych ul. Kolejowa 5,7,9 z Zespołu Stacji Kolejowej (15:38:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (13):
  Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel, Wiesław Sobczyk, Kazimierz Morys, Krzysztof Tokarz, Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska, Jarosław Ronczka, Dorota Fitzoń, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Irena Biegus, Marian Bliźnicki
 • uwzględnić uwagę (2):
  Wojciech Śliwiński, Roman Kraszewski

uwaga nr 5 pkt 2 dotycząca wyłączenia domów mieszkalnych ul. Kolejowa 5,7,9 jako budynki mieszkalne nie zabytkowe (15:39:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (13):
  Kamila Bartman, Magdalena Bradel, Jadwiga Kowalczykowska, Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Kazimierz Morys, Michalina Jakubowska, Dagmara Fryzel-Kalita, Krzysztof Tokarz, Ewa Stanulewicz, Irena Biegus, Marian Bliźnicki, Jarosław Ronczka
 • uwzględnić uwagę (2):
  Wojciech Śliwiński, Roman Kraszewski

uwaga nr 6 pkt 1 dotycząca przesunięcia nieprzekraczalnych linii zabudowy wg załącznika graficznego nr 1, umożliwiając planowaną lokalizację 3 silosów zbożowych. (15:40:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (15):
  Kamila Bartman, Wiesław Sobczyk, Jadwiga Kowalczykowska, Magdalena Bradel, Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Dorota Fitzoń, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Kazimierz Morys, Ewa Stanulewicz, Irena Biegus, Dagmara Fryzel-Kalita, Marian Bliźnicki
 • uwzględnić uwagę (0):

uwaga nr 6 pkt 2 dotycząca usunięcia nieprzekraczalnych linii zabudowy wg załącznika graficznego nr 2, uwzględniając realizację bocznicy kolejowej (15:40:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (15):
  Kamila Bartman, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Wiesław Sobczyk, Jadwiga Kowalczykowska, Dorota Fitzoń, Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Jarosław Ronczka, Ewa Stanulewicz, Magdalena Bradel, Kazimierz Morys, Marian Bliźnicki, Dagmara Fryzel-Kalita, Irena Biegus
 • uwzględnic uwagę (0):

uwaga nr 6 pkt 3 dotycząca uwzględnienia głównego dojazdu do przedmiotowego terenu wg załącznika graficznego nr 3. (15:41:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (14):
  Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Wojciech Śliwiński, Irena Biegus, Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Dorota Fitzoń, Kazimierz Morys, Ewa Stanulewicz, Marian Bliźnicki, Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita
 • uwzględnić uwagę (1):
  Roman Kraszewski

uwaga nr 7 pkt 1 dotycząca przesunięcia nieprzekraczalnych linii zabudowy wg załącznika graficznego nr 1, umożliwiając planowaną lokalizację 3 silosów zbożowych. (15:42:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (14):
  Kamila Bartman, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Dorota Fitzoń, Roman Kraszewski, Jadwiga Kowalczykowska, Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Wiesław Sobczyk, Irena Biegus, Marian Bliźnicki, Kazimierz Morys
 • uwzględnić uwagę (0):

uwaga nr 7 pkt 2 dotycząca usunięcia nieprzekraczalnych linii zabudowy wg załącznika graficznego nr 2, uwzględniając realizację bocznicy kolejowej (15:42:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (14):
  Kamila Bartman, Magdalena Bradel, Dorota Fitzoń, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Jadwiga Kowalczykowska, Krzysztof Tokarz, Ewa Stanulewicz, Wiesław Sobczyk, Kazimierz Morys, Marian Bliźnicki, Irena Biegus, Dagmara Fryzel-Kalita
 • uwzględnić uwagę (1):
  Roman Kraszewski

uwaga nr 7 pkt 3 dotycząca uwzględnienia głównego dojazdu do przedmiotowego terenu wg załącznika graficznego nr 3. (15:43:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (15):
  Magdalena Bradel, Jadwiga Kowalczykowska, Kamila Bartman, Wiesław Sobczyk, Kazimierz Morys, Krzysztof Tokarz, Dorota Fitzoń, Michalina Jakubowska, Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Irena Biegus, Jarosław Ronczka, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Marian Bliźnicki
 • uwzględnić uwagę (0):

uwaga nr 8 dotycząca wytyczenia w miejscowym planie trasy obwodnicy (15:43:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (15):
  Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska, Magdalena Bradel, Wojciech Śliwiński, Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Roman Kraszewski, Kazimierz Morys, Ewa Stanulewicz, Irena Biegus, Wiesław Sobczyk, Marian Bliźnicki, Dorota Fitzoń, Dagmara Fryzel-Kalita, Michalina Jakubowska
 • uwzględnić uwagę (0):

uwaga nr 9 dotycząca zmiany terenu 3PU na teren pod zabudowę usługową nieuciążliwą oraz na cele rekreacyjno-sportowe (15:44:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (15):
  Michalina Jakubowska, Kamila Bartman, Wiesław Sobczyk, Jadwiga Kowalczykowska, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita, Krzysztof Tokarz, Wojciech Śliwiński, Magdalena Bradel, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys, Dorota Fitzoń, Marian Bliźnicki, Irena Biegus, Roman Kraszewski
 • uwzględnić uwagę (0):

uwaga nr 10 dotycząca przeznaczenia działki nr 599/5 z 2ZI (zieleń izolacyjna i 33MW (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna) na PU (obiekty produkcyjne magazyny i składy) z dołączeniem tego terenu do terenu 8PU (15:44:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (15):
  Michalina Jakubowska, Kamila Bartman, Magdalena Bradel, Wiesław Sobczyk, Jadwiga Kowalczykowska, Roman Kraszewski, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Wojciech Śliwiński, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Kazimierz Morys
 • uwzględnić uwagę (0):

uwaga nr 11 dotycząca zmiany przeznaczenia ternu obejmującego działkę 1566/1 z 14 KDW (drogi wewnętrzne) na PU (obiekty produkcyjne magazyny i składy) z dołączeniem tego terenu do terenu 8PU (15:45:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (15):
  Kamila Bartman, Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel, Roman Kraszewski, Jadwiga Kowalczykowska, Wiesław Sobczyk, Kazimierz Morys, Irena Biegus, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita, Wojciech Śliwiński, Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz
 • uwzględnić uwagę (0):

uwaga nr 12 dotycząca terenu zabudowy usługowej 6PU na tereny usługowe nieuciążliwe lub tereny zabudowy jednorodzinnej (15:45:00)

Wyniki imienne:

 • nie uwzględnić uwagi (15):
  Kamila Bartman, Jarosław Ronczka, Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Jadwiga Kowalczykowska, Krzysztof Tokarz, Irena Biegus, Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki, Dagmara Fryzel-Kalita, Roman Kraszewski, Kazimierz Morys, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz, Wiesław Sobczyk
 • uwzględnić uwagę (0):

Głosowanie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów - projekt uchwały druk nr 273/23; (15:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki, Jadwiga Kowalczykowska, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Jarosław Ronczka, Kazimierz Morys, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XXXVIII/370/2023, która stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Przewodniczący RM ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie wznowił obrady Sesji.

4.2. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”- projekt druk nr 372/23; (16:00:00)- zał. nr 2 do protokołu.

Opinia Komisji – pozytywna.

Nie podjęto dyskusji nt. projektu uchwaly.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”- projekt druk nr 372/23; (16:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Wiesław Sobczyk, Kamila Bartman, Dorota Fitzoń, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Dagmara Fryzel-Kalita, Magdalena Bradel, Ewa Stanulewicz, Jadwiga Kowalczykowska, Roman Kraszewski, Kazimierz Morys

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XXXVIII/371/2023, która stanowi zał. nr 3 do protokołu.

4.3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023" - projekt uchwały druk nr 365/23; (16:01:00)- zał. nr 4 do protokołu.

Opinia Komisji – pozytywna

Nie podjęto dyskusji nt. projektu uchwały.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023" - projekt uchwały druk nr 365/23; (16:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marian Bliźnicki, Roman Kraszewski, Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Magdalena Bradel, Irena Biegus, Krzysztof Tokarz, Michalina Jakubowska, Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska, Wojciech Śliwiński, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys, Jarosław Ronczka, Ewa Stanulewicz

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XXXVIII/372/2023, która stanowi zał. nr 5 do protokołu.

4.4. realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - projekt uchwały druk nr 370/23 (16:02:00)- zał. nr 6 do protokołu.

Opinia Komisji- pozytywna.

Nie podjęto dyskusji nt. projektu uchwały.

Głosowanie w sprawie realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - projekt uchwały druk nr 370/23 (16:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Roman Kraszewski, Irena Biegus, Kamila Bartman, Dorota Fitzoń, Magdalena Bradel, Wojciech Śliwiński, Jadwiga Kowalczykowska, Jarosław Ronczka, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XXXVIII/373/2023, która stanowi zał. nr 7 do protokołu.

4.5. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025- projekt druk nr 371/23; (16:03:00)- zał. nr 8 do protokołu.

Opinia Komisji- pozytywna.

Nie podjęto dyskusji nt. projektu uchwały.

Głosowanie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025- projekt druk nr 371/23; (16:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Wiesław Sobczyk, Jarosław Ronczka, Marian Bliźnicki, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Magdalena Bradel, Wojciech Śliwiński, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys, Dagmara Fryzel-Kalita, Kamila Bartman

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XXXVIII/374/2023, która stanowi zał. nr 9 do protokołu.

4.6. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży , uczniów oraz rodziców- projekt uchwały druk nr 366/23; (16:04:00)- zał. nr 10 do protokołu.

Opinia Komisji – pozytywna

Nie podjęto dyskusji nt. projektu uchwały.

Głosowanie w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży , uczniów oraz rodziców- projekt uchwały druk nr 366/23; (16:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ronczka, Wiesław Sobczyk, Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Dagmara Fryzel-Kalita, Irena Biegus, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys, Magdalena Bradel, Ewa Stanulewicz, Dorota Fitzoń, Marian Bliźnicki

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XXXVIII/375/2023, która stanowi zał. nr 11 do protokołu.

4.7. określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego własnością Gminy w podróży służbowej radnego - projekt uchwały druk nr 367/23; (16:05:00)- zał. nr 12 do protokołu.

Opinia Komisji – pozytywna

Nie podjęto dyskusji nt. projektu uchwały.

głosowanie w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego własnością Gminy w podróży służbowej radnego - projekt uchwały druk nr 367/23; (16:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Wiesław Sobczyk, Krzysztof Tokarz, Wojciech Śliwiński, Dorota Fitzoń, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki, Kamila Bartman, Magdalena Bradel, Ewa Stanulewicz, Jarosław Ronczka, Michalina Jakubowska, Dagmara Fryzel-Kalita, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys, Irena Biegus

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XXXVIII/376/2023, która stanowi zał. nr 13 do protokołu.

4.8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty - projekt druk nr 375/23; (16:05:00)- zał. nr 14 do protokołu.

Opinia Komisji – pozytywna

Nie podjęto dyskusji nt. projektu uchwały.

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty - projekt druk nr 375/23; (16:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Tokarz, Ewa Stanulewicz, Jarosław Ronczka, Wojciech Śliwiński, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Dorota Fitzoń, Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Jadwiga Kowalczykowska, Marian Bliźnicki, Kamila Bartman, Kazimierz Morys, Michalina Jakubowska

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XXXVIII/377/2023, która stanowi zał. nr 15 do protokołu.

4.9. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt druk nr 378/23; (16:06:00)- zał. nr 16 do protokołu.

Opinia Komisji – pozytywna

Nie podjęto to dyskusji nt. projektu uchwały.

Głosowanie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt druk nr 378/23; (16:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Dorota Fitzoń, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Jadwiga Kowalczykowska, Kamila Bartman, Kazimierz Morys, Wojciech Śliwiński

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XXXVIII/378/2023, która stanowi zał. nr 17 do protokołu.

4.10. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt uchwały druk nr 379/23 (16:07:00)- zał. nr 18 do protokołu.

Opinia Komisji – pozytywna

Nie podjęto to dyskusji nt. projektu uchwały.

Głosowanie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt uchwały druk nr 379/23 (16:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki, Magdalena Bradel, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Jadwiga Kowalczykowska, Wiesław Sobczyk, Wojciech Śliwiński, Kazimierz Morys, Kamila Bartman, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XXXVIII/379/2023, która stanowi zał. nr 19 do protokołu.

4.11. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony pomieszczenia magazynowo-gospodarczego w Księżym Polu- projekt druk nr 380/23; (16:08:00)- zał. nr 20 do protokołu.

Opinia Komisji – pozytywna

Nie podjęto to dyskusji nt. projektu uchwały.

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony pomieszczenia magazynowo-gospodarczego w Księżym Polu- projekt druk nr 380/23; (16:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Wiesław Sobczyk, Wojciech Śliwiński, Dorota Fitzoń, Roman Kraszewski, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki, Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys, Michalina Jakubowska

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XXXVIII/380/2023, która stanowi zał. nr 21 do protokołu.

4.12. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baborów - projekt druk nr 376/23; (16:09:00)- zał. nr 22 do protokołu.

Opinia Komisji – pozytywna

Radny R.Kraszewski – Gmina ustawą czy rozporządzeniem została zobligowana do przeprowadzenia oceny na posesjach przydomowych oczyszczalni ścieków, czy to będzie prowadzone  w tym roku i na wszystkich posesjach na terenie Gminy

Sekretarz Gminy – poinformował, że chodzi o weryfikację i  przepis wynika ze zmiany ustawy o zmianie ustawy o czystości i porządku w gminach wynika obowiązek przeprowadzenia w każdej z nieruchomości kontroli, czyli posiadanie umowy, zgodności wywożenia tych nieczystości ciekłych, zgodności z regulaminem i płatności za te usługi. Gmina zobowiązana jest składać z tego co roku sprawozdanie.

Radny W.Śliwiński – może należy powiedzieć jeszcze o konsekwencjach dla mieszkańców w przypadku niedostosowania do tych obowiązków.

Sekretarz Gminy – wskazał, że teraz procedowana jest uchwała o dotacjach.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baborów - projekt druk nr 376/23; (16:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ronczka, Wiesław Sobczyk, Wojciech Śliwiński, Dorota Fitzoń, Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys
 • PRZECIW (1):
  Krzysztof Tokarz

Na prośbę radnego R. Kraszewskiego Sekretarz Gminy Wiesław Kozyra przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XXXVIII/381/2023, która stanowi zał. nr 23 do protokołu.

4.13. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów- projekt druk nr 377/23; (16:13:00)- zał. nr 24 do protokołu.

Opinia Komisji – pozytywna.

Głosowanie w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów- projekt druk nr 377/23; (16:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ronczka, Krzysztof Tokarz, Dorota Fitzoń, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki, Roman Kraszewski, Ewa Stanulewicz, Irena Biegus, Dagmara Fryzel-Kalita, Wiesław Sobczyk, Magdalena Bradel, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys, Michalina Jakubowska
 • PRZECIW (1):
  Wojciech Śliwiński

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XXXVIII/382/2023, która stanowi zał. nr 25 do protokołu.

4.14. zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2023 rok - projekt uchwały druk nr 381B/23; (16:16:00)- zał. nr 26 do protokołu.

Opinia Komisji – pozytywna do projektu 381A

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że projekt 381B wynika ze skorygowania omyłki pisarskiej w części uchwały w paragrafie 1.

Radny W.Śliwiński – zapytał, o wprowadzone wolne środki za 2022r. do budżetu odnośnie preferencyjnej sprzedaży węgla.

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że ta kwota to są to środki, które mieszkańcy wpłacili na rachunek z tytułu zakupu węgla po cenach preferencyjnych. Tę wartość Gmina jest zobowiązana zapłacić za zakupiony węgiel. Z uwagi na to, że na koniec roku mieszkańcy zakupili węgiel, zapłacili za niego a Gmina nie otrzymała faktury za zakup tego węgla nie można było dokonać płatności. Te środki przechodzą na ten rok i w tym roku zostanie dokonana zapłata.

Radna E.Stanulewicz – zapytała o zmiany w funduszu sołeckim w Czerwonkowie i Tłustomostach- na co dokładnie będą wydatkowane te środki, czy chodzi o drogi na które Gmina otrzymała dofinansowanie.

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że chodzi o trzy drogi na które Gmina otrzymała dofinansowanie. Środki będą wydatkowane na dokumentację projektową.

Radna E.Stanulewicz – zapytała czy znane są wstępne koszty

Burmistrz Gminy – stwierdził, że wstępnie pozyskane kwoty tj. ok. 2 mln 700 tys zł.
z Funduszu Inwestycji Strategicznych. Zakładany wkład własny od 2 do 5 %.

Radna E.Stanulewicz – zapytała czy są przybliżone koszty remontu tych dróg. Czy dofinansowanie wystarczy, czy te wykonane projekty nie będą przez to niewykorzystane.

Burmistrz Gminy – stwierdził, że dokładnie analizuje się wykonywane projekty,  wg szacowanych obecnie na rynku cen Gmina musi dopłacić do tego  od 2 do 5 %. Gmina mieści się  zaplanowanych kwotach.

Radna E.Stanulewicz – nie zgodziła się do końca, że Gmina nie ma projektów oczekujących na realizację  bo np. projekt na remizę OSP, projekt na odwodnienie Ratusza, projekt na odwodnienie na ul. Powstańców i one raczej nie doczekają się realizacji.

Burmistrz Gminy – w Ratuszu jest jeszcze trwałość projektu i na  pewno Gmina wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego o ingerencję w tę trwałość. Są ważniejsze sprawy, które są jeszcze przed tymi projektami do realizacji. Czekamy na perspektywę kolejnych środków unijnych w pierwszym kwartale 2024r. Nasza kadencja to nie koniec planowania. Planuje się na lata znacznie dalsze niż 2024 r. Projekt dot. OSP czeka na  jeden nabór. Dokumentacje zostały przygotowane do  określonego naboru a nie na półkę. One są przemyślane i w tym kierunku będą składane. Dokumentacja dot. odwodnienia jest dokumentacją skomplikowaną i wszystko było uzgadniane. Pierwszy punkt w sprawach bieżących to ogłoszenie przetargu na przebudowę ul. Kolejowej, Polnej i przebudowę dużego kolektora kanalizacji deszczowej.
W następnym punkcie jest kolektor przy ul. Powstańców. Będą rozmowy ze Starostwem, ponieważ on w dużej części odwadnia drogę powiatową. Ten projekt wymaga jeszcze pozwolenia budowlanego, wodnego-prawnego. Jedyny projekt z którego zrezygnowano to droga transportu rolnego w Rakowie z uwagi na bezpieczeństwo finansowe Gminy i odstąpiono od uzyskanej dotacji.

Radna E.Stanulewicz – czyli projekt odwodnienia ul. Powstańców będzie włączony do tej dużej inwestycji i jaki jest koszt tego projektu tj. dokumentacji projektowej.

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że  nie pamięta  o wszystkich kosztach, ale ten koszt na pewno nie będzie włączony do tego zadania, chyba że  Gmina uzyska bardzo dobrą ofertę cenową na to zadanie i w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących inwestycji strategicznych będzie można rozszerzyć promesę inwestycyjną o odwodnienie terenów, które przylegają do ul. Opawskiej i ul. Kolejowej. Przypomniał, że te tereny wymagały odwodnienia od kilkudziesięciu lat.

Radna E.Stanulewicz – w nawiązaniu do pytania o koszty związane z inwestycją w Tłustomostach i Czerwonkowie zwróciła się o przygotowanie wstępnej informacji jaki to będzie przybliżony koszt.

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że szacowany koszt to 2 mln 700 tys zł.- 2 mln 750 ty zł. Obecnie na podstawie oceny zakresu robót i szacunkowych wartości w innych gminach przeprowadzonych przetargów kwota zamyka się w powyższej wartości. Na pewno nic nie będzie planowane powyżej tej kwoty plus 2-5 % , które Gmina musi włożyć do tej inwestycji.

Radna E.Stanulewicz – zapytała czy kwoty zaplanowane do budżetu na te inwestycje są wystarczające.

Burmistrz Gminy – wskazał, że są wystarczające.

Radna E.Stanulewicz – w nawiązaniu do pytania na jednym z posiedzeń o kwotę 19 tys zł z f. sołeckiego na plac zabaw w  Rakowie i nie ma tej zmiany a zapewniano, że ona będzie.

Burmistrz Gminy – wskazał, że jest zwołane zebranie sołeckie i tam będą środki przeznaczone.

Radna E.Stanulewicz – czyli przy inwestycji Port Rowerowy w Rakowie będzie też plac zabaw dla dzieci.

Burmistrz Gminy – stwierdził, że o tym mówimy od kilku miesięcy. Wyjaśniane było Państwu, że port rowerowy to także jest plac zabaw.

Radna E.Stanulewicz – stwierdziła, że gdyby wiedziała to by o to nie pytała, informacje, które uzyskuje nie do końca są ją satysfakcjonują.

Burmistrz Gminy – stwierdził, że jeżeli coś jest niejasne zawsze można dopytać. Kilkakrotnie rozmawiano na  temat zakresu portu rowerowego w Rakowie. Nazwa zadania zawiera w sobie realizację budowy placu zabaw.

Radna E.Stanulewicz – zadała to pytanie ponieważ  chciała się upewnić i podziękowała za odpowiedź.

Przew. RM – wskazał, że po to się spotykamy na komisjach żeby w przypadku niepełnych informacji radni  zapytali o wszystko, bo potem podejmują uchwały.

Radny M.Bliźnicki – nawiązał do funduszu sołeckiego, który został podzielony na zebraniach wiejskich na koszenie traw, utrzymanie zieleni. Nie wie kto to zaproponował, ale w Gminie przyjęło się 7 tys zł od sołectwa. Sprawdzał, że działki do koszenia po sołectwach są różne a we wszystkich jest kwota ta sama. W sąsiedniej gminie jest 100% więcej do koszenia a kwota jest mniejsza. Nie wie kto podsunął sołtysom taki pomysł i na zebraniu, które trwa 15 minut rozstrzyga się taką sprawę. To są ukradzione pieniądze dla sołectwa. Np. Boguchwałów do Suchej Psiny  to 1/10. Szczyty mają mniej bo 3,5 tys zł. Dzielów też ma bardzo mało. Księże Pole też ma mało. Hektar koszenia kosiarką ciągnikową kosztuje 400 zł. Coś by można było za te pieniądze w sołectwie zrobić np. usunąć uschnięte drzewa, trawnik poprawić, zatoczkę.

Przew. RM – stwierdził, że sołectwo powinno mieć wpływ, ale to Zebranie Wiejskie podjęło taką decyzję.

Burmistrz Gminy – poinformował, że on zaproponował sołectwom takie rozwiązanie. Została zrobiona kalkulacja wszystkich terenów. Działki zostały wyznaczone. Kwota 7 tys zł została zaproponowana i zabezpieczona na każdym sołectwie. Natomiast zróżnicowanie  zejścia z tej kwoty jest wszędzie zupełnie inne. Dla przykładu sołectwo Boguchwałów w tamtym roku miało oszczędności z niewykorzystania całej kwoty. Z P.Sołtys i Radą Sołecką były uzgodnienia i rada miała wskazać co chce jeszcze dokupić w ramach tych oszczędności. Na 7 tys zł wykorzystane było 5 tys zł. i zakupiono sprzęt do utrzymania terenów zielonych.
W Babicach Rada Sołecka wraz z sołtysem zdecydowali o zakupie drzewek. W Księżym Polu też zakupiono drzewka. To jest zróżnicowane i żadne sołectwo na tym nie traci. Ponadto, jeżeli ktoś kosi kosiarką gminną ma stawkę wynagrodzenia inną niż ten kto używa własnego sprzętu. Wliczona jest amortyzacja sprzętu własnego. Stawka jest nieco wyższa, przy czym m2  liczone są od wyjściowej stawki za pracę za roboczo-godzinę.

Radny M.Bliźnicki – stwierdził, że w Boguchwałowie jest dodatkowo 2 tys zł na zakup kosy więc nie można mówić, że jest 7 tys zł w tym zakup kosy bo jest 9 tys zł – to jest przesada.

Burmistrz Gminy – wskazał, że rozmawiamy o rozliczeniu tamtego roku. Na ostatnim spotkaniu, które w Boguchwałowie nie trwa 15 minut a 2h 15 min., bo są burzliwe spotkania i w tym sołectwie  są największe emocje.  Planowany zakup kosy prawdopodobnie jest na boisko. Natomiast sprzęt został kupiony w 2022r. z tego co zostało. Gdy w tym roku coś zostanie, to rada sołecka będzie decydowała w październiku o przeznaczeniu tych środków.

Radna D.Fryzel – w nawiązaniu do f. sołeckiego czy w zeszłym sezonie kwota na utrzymanie zieleni wynosiła 5 tys zł i jak nie wykorzystano tej kwoty to i tak została przeznaczona w ramach tego funduszu na  jakiś cel, ale w zamian za to sołectwa mogły skorzystać z budżetu Gminy w kwocie 10 tys zł na inwestycje. Natomiast w tym roku przeznacza się 7 tys zł na  utrzymanie  zieleni a w zamian za to na inwestycje 14 tys zł czy nadal 10 tys zł.?

Burmistrz Gminy – wskazał, że w tym roku chciałby, by było podobnie ale na każdym spotkaniu mówił, że nie na 100% będzie taka niepisana umowa ale będzie starał się utrzymać  to samo, bo w każdym sołectwie prowadzone są inwestycje, które muszą być zrobione.  Wszystko zależy od tego jaki będzie rok, jakie wydatki, planowane inwestycje. Ponadto złożono  4 wnioski do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Radny J.Ronczka – stwierdził, że mieszkańcom podobał się pomysł, o którym Burmistrz mówił i przeznaczono 7 tys zł na utrzymanie zieleni w zamian za obiecane 7 tys zł na inwestycje.

Burmistrz Gminy – wskazał, że w ostatnich latach często mówiło się o zrównoważonym systemie  rozwoju. Dotyczy to nie tylko miasta ale również sołectw. Dodał, że nastąpiło zwiększenie do 7 tys zł, bo wynika to z wydłużonego okresu koszenia. W ub.r. rozpoczęto koszenie dopiero w czerwcu. Należy pamiętać, że fundusz sołecki to jest budżet gminy. Jak nie będzie środków na wykaszanie większych terenów to Gmina nie będzie wykaszać.
W przypadku inwestycji musimy z czegoś rezygnować to podobnie trzeba patrzeć na wydatki bieżące.

Radna D.Fryzel – zapytała, że należy rozumieć, że w pkt 2 uchwały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uchwały 3 mln 978 to dotyczy środków które nie wykorzystano w zeszłym roku i zostaną przeznaczone w tym roku na te same inwestycje.

Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że na te kwotę  składają się wolne środki pochodzące ze środków, które są na rachunku bankowym, ale one dotyczą m.in. subwencji rozwojowej, środków z preferencyjnego zakupu węgla i odsetek na rachunku bankowym z dodatków węglowych. Natomiast inwestycje tj. pkt 1.- są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z ochrony przyrody.

Radna D.Fryzel – 10 mln 600 zadłużenia w wpf  to jet 5 mln 900 kredytu  razem z odsetkami przeznaczonego na ten rok plus różnica to jest kredyt już wcześniej zaciągnięty w poprzednich latach.  Jak to się ma z deficytem 13 mln zł . Czy te 10 mln 600 tys zł zawiera się w tych 13 mln deficytu.

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że nie można łączyć  tych dwóch kwot.

Radna D.Fryzel – czyli oprócz deficytu 13 ml 600 tys zł Gmina ma zadłużenie 10 mln 600 tys zł.

Skarbnik Gminy – dodała, że nie można tego postrzegać w kategorii deficyt równa się zadłużenie. Jest to powiązane, ale tylko w części, ponieważ na deficyt w wysokości 13 mln zł tylko zadłużenie z tego deficytu się powiększy  o 5 mln 917 tys zł. Ponieważ ten deficyt w części jest sfinansowany wolnymi środkami. Gdyby deficyt był na poziomie 13 mln zł i nie byłoby pkt 1,2 i 3 tylko byłby pkt 4 to automatycznie ten deficyt powiększył by Gminie w całości zadłużenie. Natomiast w przypadku, gdy deficyt jest finansowany również innymi źródłami przychodów, to nie przedkłada się na zadłużenie na zasadzie 1:1.

Radny W.Śliwiński – zapytał, jaki kredyt na koniec 2022r.

Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że na koniec 2022 r. po rzeczywistym wykonaniu budżetu dług wynosi 5 mln 166 tys zł i planujemy 5 mln 900 tys zł to nie wychodzi 10 mln 600 tylko wyższa.

Skarbnik Gminy – dodała, że zaplanowana jest spłata części zadłużenia w tym roku. WPF pokazuje stan planowanego zadłużenia na 31 grudnia 2023r. czyli trzeba wziąć zadłużenie na 31 grudnia 2022r. plus planowany kredyt minus planowana wysokość spłat i wtedy wychodzimy na 5 mln 100 tys zł.

Radna D.Fryzel – stwierdziła, że życzy tego i bardzo by chciała by te wszystkie inwestycje  wymienione w budżecie były zrealizowane i za nimi Rada głosowała, ale przeraża ją kwestia finansowa. 

Przewodniczący RM – stwierdził, że dlatego są głosowania i każdy radny głosuje z własnym sumieniem. Z jednej strony zadłużenie jest duże a z drugiej jeżeli to się przełoży na inwestycje, z których będą korzystali mieszkańcy całej Gminy to w porządku, bo Gmina Baborów nie ma możliwości pozyskiwania nowych inwestorów itp.

Radny W.Śliwiński – stwierdził, że Gmina otrzymała zwrot za inwestycje realizowane w poprzedniej kadencji i tj. 3 mln 500 zł i realne zadłużenie to 4 mln 600 tys zł a nie ponad 10 mln. zł.

Burmistrz Gminy – stwierdził, że na początku kadencji mieliśmy wiedzę, że należy zrealizować duży zakres inwestycji tj. ul. Kolejowej z ul. Opawską i innych projektów. Radny zapomniał  o awariach dużych kotłowni. Od samego początku wiedział, że konieczne są wydatki na wielu płaszczyznach. Podobnie wodociąg Sucha Psina, stacja uzdatniania wody, która jest niezbędna, a jej nie widać a kosztuje ok. 1 mln 700 tys zł a zaopatruje kilka miejscowości w wodę. Każdy chce realizować potrzeby mieszkańców . Wszyscy się zgadzają co do potrzeby obwodnicy, a czy ona zrobi się za grosze. Sama się zrobi. 4 lata pracy, intensywnych działań przy dokumentacji projektowej  i teraz trzeba się skupić na realizacji i jednocześnie na płynności finansowej. Można też dużo mówić, wstrzymywać się od glosowania i nie wychylać się w żadną stronę i jakoś dokończyć kadencję, a co będzie w następnej niech ktoś inny się martwi.

Radny M.Bliźnicki – stwierdził, że remont ul. Kolejowej miał kosztować 2 mln 400 tys zł i wtedy trzeba było robić, dzisiaj będzie kosztować 8 mln zł, a Burmistrz cały czas spotykał się z mieszkańcami ul. Kolejowej itd. i to doprowadziło, że będzie trzy razy drożej.

Przewodniczący RM – sprostował, że Gmina miała dostać 2 mln 600 tys zł dofinansowania a cała inwestycja miała kosztować ponad 4,5 mln zł wstępnie nie zakładając odwodnienia, ul. Polnej i Rynku.

Burmistrz Gminy – stwierdził, że wartość dofinansowania to była kwota 2 mln zł. Wartość inwestycji wynosiła 4,5 mln zł. Wtedy Gmina nie miała 2,5 mln zł i nie było warunków technicznych z PKP dot. wykonania głównego kolektora w jezdni.  Po ostatnim spotkaniu z projektantem,  wartość inwestycji to ok. 9 mln 50 tys zł. W zależności od rozstrzygnięcia  przetargu będzie wiadomo, czy zakres inwestycyjny można zwiększyć czy zmniejszyć. Nie było właściwie wykonanej dokumentacji, by tę inwestycję przeprowadzić, bo posiadała wiele wad. Gdyby była podobna sytuacja do dalej próbowałby rozmawiać z mieszkańcami, bo zawsze jest sens rozmowy. Ci mieszkańcy nas wybierali i też jesteśmy by na ich rzecz pracować.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2023 rok - projekt uchwały druk nr 381B/23; (17:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Jarosław Ronczka, Kamila Bartman, Michalina Jakubowska, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Kazimierz Morys, Magdalena Bradel, Dorota Fitzoń
 • PRZECIW (5):
  Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki, Wojciech Śliwiński, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XXXVIII/383/2023, która stanowi zał. nr 27 do protokołu.

4.15. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały druk nr 382/23; (17:11:00)- zał. nr 28 do protokołu.

Opinia Komisji - pozytywna

Głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały druk nr 382/23; (17:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Kamila Bartman, Jarosław Ronczka, Krzysztof Tokarz, Michalina Jakubowska, Wiesław Sobczyk, Irena Biegus, Jadwiga Kowalczykowska, Dorota Fitzoń, Magdalena Bradel, Kazimierz Morys
 • PRZECIW (5):
  Roman Kraszewski, Dagmara Fryzel-Kalita, Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki, Ewa Stanulewicz

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XXXVIII/384/2023, która stanowi zał. nr 29 do protokołu.

4.16. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baborów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- projekt druk nr 383/23 (17:13:00)-zał.  nr 30 do protokołu.

Opinia Komisji – pozytywna

Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Mieszkańcy nie podłączeni do oczyszczalni ścieków powinni posiadać zbiornik bezodpływowy, bądź przydomową oczyszczalnię ścieków jak również opróżnianie tych zbiorników. Nowością jest to, że zobowiązano gminy do kontroli przestrzegania przepisów czyli posiadania umowy z firmą, która będzie opróżniała te zbiorniki bezodpływowe jak również przestrzegania zapisów w regulaminach oraz przepisach ministra i uiszczania opłat za te usługi. Kontrolę taką raz na dwa lata ma przeprowadzać Burmistrz. Pierwsze sprawozdanie z takiej kontroli powinno być zrobione po 2023 r.
W przypadku, gdy postanowienia umowy nie spełniają wymagań Burmistrz wzywa strony umowy do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu. Po bezskutecznym upływie tego terminu umowa taka wygasa jeżeli była zawarta jeżeli umowy nie było, to wzywa do tego żeby zawrzeć. Wtedy Gmina jest zobowiązana zorganizować odbiór takich odpadów, wydaje decyzje na rok, w której zawiera konieczność ponoszenia opłat za opróżniane zbiorników bezodpływowych lub osadników według kwot, które ustali. Pod koniec tego okresu jeżeli umowa nie zostanie zawarta zostanie przedłużona na kolejny rok. W tym przypadku kara niejako, że osoba będzie musiała płacić podwyższoną kwotę. Inną rzeczą jest, że zbiornik nie będzie taki jaki powinien być czyli słynne u nas szamba samospalające. W tym przypadku mamy do czynienia z niezgodnością, bo należy pozbywać się wszystkich nieczystości ciekłych i też to grozi decyzją, bo powstaje rozbieżność między wodą zużytą   a wodą, która znajdzie się w zbiorniku bezodpływowym.

Radny R.Kraszewski – zapytał, że w przypadku stwierdzenia niezgodności w trakcie kontroli jaki jest zakładany czas na usunięcie tych niezgodności przez mieszkańca.

Sekretarz Gminy – wydaje się decyzje indywidualne i w niej określa termin dostosowania do przepisów.

Radny R.Kraszewski – czyli może być kilka tygodni lub kilka miesięcy. Jaka jest przewidywana kara  dla mieszkańca.

Pytanie do P.Prezes ZUK – było 10 zł za 1 m3 ścieków plus VAT a przy 150 zł koszt transportu to jest z VAT -em czy  jeszcze plus VAT.

Przewodniczący RM – stwierdził, że w uchwale nie ma kar tylko górne stawki, które będą obowiązywały przez rok jeżeli nie będą mieszkańcy dostosowani do przepisów.

Prezes ZUK- wskazała, że wszystkie kwoty są kwotami netto. Podatek VAT w tych przypadkach to 8%.

Głosowanie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baborów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- projekt druk nr 383/23 (17:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Kamila Bartman, Irena Biegus, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Jadwiga Kowalczykowska, Ewa Stanulewicz, Krzysztof Tokarz, Kazimierz Morys, Magdalena Bradel, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XXXVIII/385/2023, która stanowi zał. nr 31 do protokołu.

Przewodniczący RM ogłosił 10 min. przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

4.17. rozpatrzenia wniosku mieszkańców Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 369/23 (17:21:00)- zał. nr 32 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Kamila Bartman przytoczyła treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący RM – uzupełnił, że dalsze procedury będą uzgadniane na komisjach i będą decydować wszyscy radni.

Radny R.Kraszewski – w uzasadnieniu jest mowa o ograniczeniu tonażowym i czasowym.
W jakiej perspektywie może zostać to wprowadzone.

Przew. RM – dodał, że Rada ma zagłosować nad zasadnością wniosku, a Burmistrz odniesie się do pytania w swoim sprawozdaniu i będzie można odnieść się do technicznych spraw.

Radny M.Bliźnicki – nawiązał do obciążeń mieszkańców np. Boguchwałowa, bo
w Baborowie to chociaż są jakieś plany związane z obwodnicą itd. Cała Gmina jest w podobnej sytuacji.

Wiceprzewodniczący RM – zapytał co zmieni czasowe ograniczenie jazdy samochodów.

Przewodnicząca Komisji – wskazała, że chodzi o to, że np. od 22:00 do 5:00 samochody nie będą mogły jeździć. W okresie żniw  będą odstępstwa.

Przewodniczący  RM – stwierdził, czy to będzie możliwe będzie rozstrzygane pod kątem prawnym.

Burmistrz Gminy – odnośnie punktu dot. ograniczeń czasowych mamy duży problem. Przepisy, które weszły nie dawno zmieniły możliwości. Poprzednio nie było przepisu dotyczącego ograniczeń tonażowych i wtedy kilka miast wprowadziło zarządzeniem ograniczenia dotyczące stref i godzin, w których pojazdy mogą przejeżdżać przez miasta. W tą samą stronę poszliśmy, jednak po dogłębnej analizie prawnej okazało się, że tamtych przepisów nie można już stosować, ponieważ wyszło inne rozporządzenie określające obciążenia tonażowe na poszczególne osie. Zaproponuje Radzie podjęcie uchwały. Na najbliższej komisji będzie ten temat omawiany. Nie można wprowadzić zarządzeniem Burmistrza ograniczeń na mieście z wyłączeniem stref tylko musi być uchwała Rady Miejskiej. Wyłączenie  z ruchu poszczególnych ulic poprzez wprowadzenie  ograniczeń tonażowych. Tylko jest mały problem tam jest napisane wprowadzenie tonażowe, a nie czasowe. Nie wiadomo jakie stanowisko zajmie Nadzór Wojewody. Czy przyjmie, że są ograniczenia tonażowe i Rada miejska ma możliwość wprowadzenia czasookresu, co było by idealnym rozwiązaniem do wykonania obwodnicy.

Radca Prawny – dodała, że wprowadzając na sztywno godziny należy mieć świadomość, że może to spowodować, że  jeżeli jakieś podmioty nie będą miały możliwości dojazdu do swojej firmy może to wygenerować po stronie Gminy odpowiedzialność odszkodowawczą. Nie możemy tego na trwale zamknąć. Będziemy starali się ująć w takie ramy prawne ażeby faktycznie zminimalizować te obciążenia, ale nie w sposób trwały i 0:1 zamknąć te ulice dla ruchu ciężarowego, bo w tym wypadku byłoby niewykonalne. Tutaj jest inicjatywa Burmistrza żeby przygotować taką uchwałę, która nie będzie zakwestionowana nowa regulacja, które też nie są w sposób 0:1 jasne i klarowne. Będziemy starali się zastosować takie rozwiązanie, aby zabezpieczyć los mieszkańców i podmiotów, by mogli w jakikolwiek sposób prowadzić te działalność, ale w sposób nieuciążliwy dla pozostałych mieszkańców.

Burmistrz Gminy – zamysł wskazuje na to, że wyłączamy strefę Rynku jako część zabytkową, Moniuszki i Powstańców  i tym samym paraliżujemy całe miasto i całą Gminę. Było to ukierunkowane w taki sposób, by od godz. np. 18:00 czy 20:00 do 4:00 czy 5:00 rano ta strefa miasta była wyłączona z ruchu. Podmioty mające zarejestrowane samochody na terenie Baborowa muszą mieć możliwość wjazdu. Mamy trudności w realizacji tego, by wprowadzić te obostrzenia.

Przewodniczący RM – stwierdził, że musimy spróbować czegokolwiek żeby trochę to zmienić. Główną uciążliwością jest intensywność i liczba przejazdów tego ciężkiego transportu.

Radny W.Śliwiński – stwierdził, że największym problemem obciążenia jest zamknięcie mostu na ul. Opawskiej. Jest tam błędne oznakowanie. Należy zwrócić się do Powiatu co z tym Gmina ma robić, bo dla miasta jest to duże obciążenie-Powstańców, Moniuszki i Rynku.

Burmistrz Gminy – dodał, że kilka miesięcy temu Gmina zrobiła koncepcję odciążenia drogi Opawskiej co zostało ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego. Most nie nadaje się do obciążenia większego niż jest. Po podjętej uchwale w sprawie planu zostaną rozpoczęte rozmowy nt. wspólnego projektu  dot. budowy nowego mostu i drogi.

Głosowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 369/23 (18:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Dorota Fitzoń, Magdalena Bradel, Irena Biegus, Wiesław Sobczyk, Dagmara Fryzel-Kalita, Jadwiga Kowalczykowska, Ewa Stanulewicz, Michalina Jakubowska, Kamila Bartman, Jarosław Ronczka, Kazimierz Morys, Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XXXVIII/386/2023, która stanowi zał. nr 33 do protokołu.

4.18. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej- projekt druk nr 385/23 (18:07:00)- zał. nr 34 do protokołu.

Radna K.Bartman – zapytała, czy udało się zrealizować wszystkie punkty z poprzedniego planu

Przewodnicząca Komisji M.Jakubowska – odpowiedziała, że nie i zostały przeniesione do planu na 2023r.

Radny M.Bliźnicki – zapytał o rozliczenie środków gminnych klubu sportowego Cukrownik, było to w 2019 r. i do dzisiaj nie zostało przedstawione Radzie.

Przew. Komisji – odpowiedziała, że przedstawi to na najbliższej Komisji.

Radna K.Bartman – zwróciła się z pytaniem do radnego W.Śliwińskiego, który zobowiązał się do napisania protokołu z kontroli przeprowadzonej w sierpniu, czy on już jest i kontrola się zakończyła.

Radny W.Śliwiński – wskazał, że Komisja przeprowadzała kontrolę inwestycji Wodny Świat i Skatepark. Do dzisiaj czeka na protokół związany z dofinansowaniem, które zostało zmniejszone, w jakiej skali i co jest powodem zmniejszenia. Odnośnie Skateparku zwrócili się z pismem z radnym R.Kraszewskim do Gminy, chodzi o kwestie zwiększenia o 15 tys zł kosztów tej inwestycji dla wykonawcy. 9 grudnia 2021 r. na sesji była uchwalana zmiana w kwocie do budżetu 70 tys zł . Zapytał wówczas Burmistrza czy te 70 tys zł za które miał być wykonany  parking koło skateparku, czy to jest aneks do umowy czy osobna inwestycja. Burmistrz poinformował, że to nie jest aneks, potem 13 grudnia był podpisany aneks z wykonawca na te 15 tys zł.

Radna K.Bartman – zapytała, kiedy zaczęła się kontrola inwestycji Wodny Świat.

Przew. Komisji – odpowiedziała, że w sierpniu i kontrola jest zakończona. Pracownik UM wszystko  szczegółowo wyjaśnił i zakończono komisję a P.Śliwiński został zobligowany do napisania protokołu z przeprowadzonej kontroli.

Radna K.Bartman – stwierdziła, że celowo zadaje te pytania, kiedyś Komisji Skarg zarzucano, że rozpatruje skargę dwa miesiące a w tym przypadku kontrola jest prowadzona od sierpnia 2022r. Będąc członkiem Komisji Rewizyjnej radny W.Śliwiński zarzucał jej nieudolność  a teraz jest Zastępcą Przewodniczej Komisji Rewizyjnej i ma wpływ na działania tej  Komisji.

Radny W.Śliwiński – stwierdził, że gdyby miał dokumenty, to miałby wpływ. Na pewno protokół byłby napisany i odczytany Radzie.

Radny R.Kraszewski – w odniesieniu do pytań stwierdził, że  posiedzeniu w sierpniu pozyskali informację, że dofinansowanie zostało pomniejszone ze względu na niewykonanie pewnych rzeczy. Do dnia dzisiejszego tych informacji nie posiadają, wbrew temu, że oficjalnie się twierdzi, że wszystkie informacje zostały przekazane. Odnośnie skateparku – odniósł się do sesji 9 grudnia 2021 r. i braku informacji, dlatego ta kontrola tak trwa. Nie można zakończyć czegoś jak nie ma dostępu do określonych dokumentów.

Radna Magdalena Bradel – wskazała, że na tej komisji było powiedziane jednogłośnie, że Komisja jest zamknięta i kontrola zastała zakończona i Pan W.Śliwiński zobligował się do  przygotowania protokołu a teraz wyszło, że są jakieś wątpliwości. Komisja pobrała diety za posiedzenie i w tym momencie powinien zostać protokół przygotowany, a dopiero po czasie znaleziono różnice.

Przewodniczący RM – stwierdził, że dobrze, że dyskusja jest na ten temat i plan pracy nie jest rozbudowany, bo widzimy, że prace Komisji nie idą w takim czasie jakim powinny się odbywać. Dodał, że pobranie diet, zakończenie prac Komisji powinno zakończyć się protokołem, a ich nie mamy z żadnej kontroli. Zaapelował do całej komisji i przewodniczących Komisji, aby  wspierać się na argumenty, ale jeżeli czegoś brakuje od razu wystąpić z pismem przez biuro Rady do Burmistrza. Ma wątpliwości czy podczas pisania protokołu coś jest nie tak i po kilu miesiącach wychodzi, że czegoś brakuje. Te pisma od radnych W.Śliwińskiego i  R.Kraszewskiego które złożone zostały do biura rady i przekazane Burmistrzowi. Jego zdaniem odbyło się to za późno. Są pytania jak Przewodniczący kontroluje i nadzoruje prace Komisji. Komisja Rewizyjna jest najważniejszą z Komisji. Wystąpił do Przewodniczącej KR z pismem upominającym o przyśpieszenie pracy Komisji i jak wygląda stan pracy nad kontrolą. Będzie to częściej robił, żeby ktoś nie zarzucił, że Przewodniczący nie sprawdza. Zwrócił się o usprawnienie tych prac w ostatnim roku kadencji.

Radna D.Fryzel- Kalita – zapytała odnośnie usprawnienia pracy i zakończenia kontroli czy jest jakiś problem w tym, by dostarczyć Komisji  te niezbędne informacje.

Radny W.Śliwiński – stwierdził, że na ostatniej Komisji Rewizyjnej była rozmowa, że nie będzie dodatkowego posiedzenia, tylko przy okazji następnego posiedzenia KR dot. kontroli od razu te dwa tematy chciałby zakończyć, jeżeli spłyną dokumenty i protokoły będą z tych dwóch kontroli.

Radny R.Kraszewski – na ostatnim posiedzeniu stwierdziliśmy, że jeszcze oczekujemy na informacje i wystosowaliśmy stosowne pismo z wyszczególnieniem odpowiednich dokumentów i wspólnie doszliśmy do wniosku, że na najbliższym posiedzeniu jeżeli będą te informacje sporządzimy protokół.

Burmistrz Gminy – stwierdził, że na komisjach wszystkie dokumenty zostały przedstawione i odpowiedzi na pytania udzielone i komisje się zakończyły, więcej pytań nie było. Następnie podczas kolejnej komisji Pracownik prowadzący inwestycje wyjaśniał wszystkie tematy, była P.Skarbnik i później pytań nie było. Na ostatniej komisji czy sesji pojawił się temat dodatkowych środków  w kwocie 15 tys zł. Dotyczyła ta kwota instalacji przy jednej inwestycji, która była jednocześnie realizowana z przebudową ul. Strażaków podjęto decyzję, że warto zrobić za mniejszą kwotę uzbrojenie tego terenu i Panowie wszystkie te informacje mieli podobnie wszyscy radni. Dodał, że o to co występował P. R.Śliwiński i R.Kraszewski to sprawozdanie z  z realizacji budżetu wskazywało, że były kwoty podzielone i głosowali za tym o co teraz pytają. Zgadza się z tym, że kończy się komisja, nie ma pytań, jest wypłata diet a do dzisiaj nie ma protokołu. Kiedyś ktoś powiedział, że wszystko można zrzucić na  brak doświadczenia – P.W.Śliwiński i R.Kraszewski - cztery lata tej kadencji. Komisja działa jako całość i teraz pytanie, bo podczas komisji Radny W.Śliwiński i R.Kraszewski wskazują, ze jest wszystko w porządku,  po przemyśleniu poza posiedzeniem stwierdzają, że nie jest w porządku i nie konsultując tego z komisją , która czeka na protokół składają dokumenty jako Radni o udostępnienie informacji w tym zakresie, który wyjaśniał Burmistrz, Skarbnik Gminy i pracownik merytoryczny. Stwierdził, że się całkowicie pogubił. Jednak 4 lata kontroli gospodarki odpadami i dalsze pisma dot. gospodarki odpadami wskazują na coś niepokojącego.

Radny R.Kraszewski – zapytał, czy obniżono dofinansowanie do inwestycji Wodny Świat i o ile i w jakiej kwocie.

Burmistrz Gminy – odpowiedziałby, gdyby pytanie było zadane na komisji mógłby wtedy przygotować  dokumenty, bo nie zna wszystkich inwestycji co do grosza. Nie przypomina sobie, żeby było jakiekolwiek obniżenie z tytułu niewykonania jakiegoś zadania. P. Skarbnik również wyjaśniała,  bo dofinansowania liczone są w kotach euro.

Wiceprzewodniczący RM – stwierdził, że ta dyskusja nie powinna mieć miejsca. Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że kontrola została zakończona, co potwierdzili członkowie komisji protokół powinien być sporządzony. Jeżeli radny W.Śliwiński ma pytania to jako radny może zwracać się o wyjaśnienie swoich wątpliwości, ale nie powinien stawiać całej komisji w takim świetle, że pracują tak długo. Widać, że w komisji Rewizyjnej powstała podkomisja.

Przewodnicząca Komisji – dodała, że radny W. Śliwiński po kilku miesiącach od kontroli zwrócił się by napisała pismo, w którym wyraża zgodę  na to by w UM mógł ponownie pozyskać wgląd do dokumentów.

Radna D.Fryzel-Kalita – zapytała, czy niedokończone kontrole nie powinny znaleźć się w planie pracy Komisji na 2023 r.

Przewodniczący RM – stwierdził, że kontrole się rozpoczęły i są kontynuowane i muszą zakończyć się protokołem, a to jest plan pracy na ten rok

Radca Prawny Joanna Tokarska-Grzesik – stwierdziła, że punktem wyjścia jest definicja tego, co znaczy zakończona kontrola. Nie ma protokołu, więc nie ma efektu tej kontroli,  natomiast na ile ta kontrola dalej trwa, bo pisma, które w ostatnim czasie były kierowane przez Panów radnych, to nie były pisma komisji. Stąd pytanie na ile są kierowane w ramach toczącej się kontroli na ile jest to inicjatywa  Panów radnych, którzy mają prawo składać zapytania. Skoro Panowie wskazali siebie jako autorów tego pisma należy traktować jako inicjatywę radnych, natomiast czynności kontrolne jako takie zostały zakończone i powinny być zwieńczone protokołem. Podsumowując nie powielałaby w planie pracy tych kontroli na ten rok, bo członkowie komisji wskazali, że została zakończona. Głownie chodzi o formalne rozliczenie się z tego.

Radny R.Kraszewski – stwierdził, że na pewno Komisja nie głosowała nad wnioskami. Jak odnieść się do tego, że na ostatniej Komisji Rewizyjnej wszyscy stwierdzili, że czekamy na odpowiedź na zadane pytania i zakończymy protokół.

Radna M.Bradel – stwierdziła, że odniosła się do pierwszej komisji i w całym składzie Komisja przeglądała dokumenty i jednomyślnie stwierdzono, że na tym zakończono  kontrolę, a po czasie doszli do tego, że brakuje protokołu o zmniejszeniu dofinansowania.

Radca Prawny – dodała, że to już Komisja sama powinna stwierdzić, czy kontrole zakończono lub nie, bo jak nie, to powinna być przeniesiona na ten rok.

Przewodniczący RM – zapytał, że prawnie jest taki zapis, że na pierwszej sesji Rada zatwierdza przedłożony plan pracy Komisji Rewizyjnej.

Radca Prawny – stwierdziła, że na tej sesji można przyjąć plan pracy przedłożony przez komisję a w ciągu roku zawsze można go uzupełnić. I to nie jest czas i miejsce by komisja między sobą dyskutowała czy kontrola jest zakończona czy nie. Przyjmijmy, że została zakończona, bo Komisja  pobrała diety.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej- projekt druk nr 385/23 (18:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Jadwiga Kowalczykowska, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Kazimierz Morys, Ewa Stanulewicz, Kamila Bartman, Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dagmara Fryzel-Kalita

Rada Miejska w Baborowie  przyjęła przedmiotową uchwałę nr XXXVIII/386/2023, która stanowi zał. nr 33 do protokołu.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym; (18:39:00)

Przewodniczący RM poinformował o pełnionych dyżurach, pismach Wojewody Opolskiego odnośnie wniosku mieszkańców o wyprowadzeniu samochodów ciężarowych poza granice Gminy Baborów i niedopatrzeniu czynności, gdzie winno być pismo do mieszkańców o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku.  W związku z tym poszła skarga do Wojewody na działania Rady za pośrednictwem Gminy do P. Wojewody- pisma odczytano.

6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym; (18:46:00)

Burmistrz Gminy w ramach sprawozdania poinformował i przedstawił następujące sprawy:
- Zaawansowanie prac projektowych dot. remontu ul. Kolejowej Polnej i Opawskiej, wykonanie postępowania przetargowego planowane jest w marcu. Wskazał na problemy logistyczne, komunikacyjne, które będą podczas remontu. Czas wykonania  inwestycji to 12-15 miesięcy.

- Składane są projekty do SUBREGIONU-POŁUDNIE oraz przygotowywane dokumenty dot. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

- W ostatnich tygodniach pojawiły się pozytywne informacje odnośnie służby zdrowia w Baborowie.

- Nowy okres projektowy to w dużej mierze to środki na działania społeczne

- Termomodernizacja obiektu szkolnego bez łącznika i sali gimnastycznej- 2 mln 800 zł

- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe

- Nabór w ramach inwestycji strategicznych na zabytki – będą składane dwa wnioski:
o dofinansowanie remontu zegara na Ratuszu i na  remont budynku wielorodzinnego  przy ul. Ratuszowej 25 w Baborowie.

Radna K.Bartman – stwierdził, że koszt modernizacji to 2 mln 800 tys  zł,  w zmianach do budżetu wprowadzono 800 tys zł skąd  weźmiemy 2 mln zł .

Burmistrz gminy – wskazał, że każda dokumentacja  robiona jest w taki sposób, by można było etapować prace. Dokumentacje kosztorysowe też są sporządzane w taki sposób, że każda ściana jest oddzielnie robiona.  Jeżeli jest 800 tys zł to w ramach tej kwoty realizujemy zamówienie publiczne, natomiast później będziemy szukać dodatkowych środków.

Radna K. Bartman – zapytała czy jest planowany remont  sali gimnastycznej na ul. Opawskiej. Kiedy będzie wiadomo  czy spółka zewnętrzna wejdzie do naszego ośrodka.

Burmistrz Gminy – stwierdził, że  miał nadzieję, że w sali gimnastycznej będzie wymieniona tylko część podłogi ale po odkryciu okazało się, że trzeba zdjąć cały parkiet, wykonanie nowych legarów to koszt brutto ok. 150 tys zł. Szukamy możliwości dofinansowania tego zdania. Prócz tego dojdą koszty związane z odświeżeniem tej sali.

Odnośnie ośrodka zdrowia  ma nadzieję, że  na sesji w marcu będzie można powiedzieć coś więcej.

Radna D.Fryzel-Kalita – czy wnioski o dofinansowanie remontu  tych dwóch zabytków będzą  składane w tym roku z realizacją na przyszły rok czy konkretne lata. Czy dofinansowanie  98 % będzie realizowane w ramach rekompensaty czy zaliczki. Jeżeli będą to miały być środki najpierw wyłożone z gminy to czy Gminę na to stać.

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że szacowana wartość remontu zegara na Ratuszu to ok.100 tys zł.  Jest to modernizacja całego układu, mechanizmu. Według nowego regulaminu Gmina wpłaca 2% reszta jest z promesy bankowej. Odnośnie budynku wielorodzinnego- szacowana wartość  to ok. 500 tys zł  i sposób jest taki sam. Problemem będzie dokumentacja projektowa szacowana na 30 tys zł czyli więcej niż wartość wkładu do inwestycji. 500 tys zł to nie jest pełna modernizacja, przebudowa kamienicy. Potrzeb jest dużo więcej, ale głównie trzeba zrobić spięcie konstrukcyjne, działania przeciwwilgociowe, zabezpieczenie budynku przed dalszą degradacją. Nawet jak otrzymamy środki to umowa nie będzie podpisana i dopiero zobaczymy jak będzie wyglądał budżet.

Jest jeszcze temat oddziału przedszkolnego – zostanie radnym przesłana, tylko jeszcze zostanie uzupełniona o opinie nauczycieli. Budynek przedszkola na ul. Powstańców jest zabytkiem w ewidencji i na to też można otrzymać dofinansowanie. Można złożyć wniosek na modernizację tego budynku. Nie każdą dotację, którą Gmina dostanie musi wykorzystać i może odstąpić od realizacji.

Radna D.Fryzel -Kalita – zapytała o czas realizacji tych zadań bo we wniosku będzie się to określało

Burmistrz Gminy – będzie to ustalane bardzo ogólnikowo we wniosku, żeby nie komplikować sytuacji Gminy a may świadomość że można skorzystać z rozporządzenia dającego możliwość zmiany zakresu robót.

Radna K.Bartman – zapytała, jeśli w marcu ogłoszony byłby przetarg na przebudowę ul. Kolejowej, to kiedy fizycznie byłoby rozpoczęcie robót.

Burmistrz Gminy – nie chciałby się wypowiadać na ten temat, na wiele rzeczy w tym przypadku mają czynniki zewnętrzne. Na dzień dzisiejszy nie jest w stanie powiedzieć.

Radny W.Śliwiński -  wskazał, że w budżecie na 2023r. przyjęto ponad 4 mln zł na ul. Kolejową czyli Burmistrz przewidywał, że coś będzie robione w tej inwestycji, bo prawie połowa tej kwoty jest zapisana w budżecie na ten rok.

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że tak dokonanie płatności częściowej na podstawie udzielonej promesy.

Radny M.Bliźnicki – stwierdził, że dwa lata temu został zrobiony projekt na drogę na Wierzbnie i trzy lata na oświetlenie boiska w Boguchwałowie, co ze zbiornikiem.  Był P. Hojna oglądał i miało być coś robione.

Burmistrz Gminy – odnośnie oświetlenia jest dokumentacja projektowa ważna jeszcze dwa lata. Podczas prac okazało się, że przepust na drodze bocznej za zatoką autobusową wymaga wykonania prac w tym roku. Była o tym rozmowa na zebraniu sołeckim. Chcemy tam przeprowadzić inwestycje związaną z remontem tego przepustu.  Druga inwestycja to remiza OSP w Boguchwałowie, w której trzeba wymienić dach.

Radny M.Bliźnicki – stwierdził, że domyśla się kto może projektować przepust i remizę – nie ma tańszych projektantów na terenie powiatu głubczyckiego.

Burmistrz Gminy – stwierdził, że Gmina współpracuje z wieloma projektantami.  Często dokumenty przygotowywane są w UM i nie wymagają uprawnień budowlanych. Do tematu zbiornika w Boguchwałowie trzeba wrócić.

Radny R.Kraszewski – zapytał o osiedle przy ul. Klonowej – jaki tam jest układ własnościowy  tego terenu. Z tego co się orientuje to Gmina i właściciele prywatni. Ile na terenie gminnym wytyczymy działek. Jak długa będzie droga wewnętrzna. Czy przy budowie tej drogi wewnętrznej będą partycypować ci właściciele tego terenu.

Burmistrz Gminy – Pan R.Kraszewski pyta o to co jest już zrobione. Tam już stoją domy.

Radny R.Kraszewski – za blokiem na ul. Klonowej w kierunku Dobrosławic tam jest postawione trzy domy, tam według planu ma być wytyczona ta droga wewnętrzna ona jest już zrobiona.

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że jest wytyczona

Radny R.Kraszewski – nie jest zrobiona

Burmistrz Gminy – poprosił, aby radny Kraszewski sformułował i zadał pytania to odpowie, bo na razie  radny błądzi.

Radny R.Kraszewski – pierwsze pytanie na tym terenie ilu było właścicieli pod to osiedle, tu przy tej drodze na Dobrosławice. Ilu ich tam jest i ile na działce gminnej wytyczyliśmy działek do sprzedaży.

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że ilość właścicieli, których działki były w obrębie nowo utworzonego osiedla to jest chyba 5 właścicieli którzy mieli swoje działki plus Gmina Baborów. W tym obrębie Gmina na swojej działce wyznaczyła 4 działki w tym jedna drogowa, 3 pod zabudowę mieszkaniową. W trakcie poczynionych uzgodnień właściciele działek  przekazali nieodpłatnie grunt pod budowę drogi wewnętrznej.

Radny R.Kraszewski – czyli przekazanie tego gruntu pod drogę wewnętrzną to wkład w tą inwestycję. Mamy wykonać tę drogę wewnętrzną właściciel zrzekli się części gruntów i już więcej nie będą ponosić kosztów przy wykonaniu tej drogi wewnętrznej.

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że docelowo Gmina ma wykonać drogę w nieokreślonym bliżej  czasie. Co do sposobu wykonania  drogi z właścicielami będzie uzgodnione, że budujemy taka drogę, na takie możliwości by nie jeździć po błocie.

Radny R.Kraszewski – zapytał, czy jest przewidywany koszt wykonania tej drogi wewnętrznej czy jeszcze nie. Czy jest to na tyle odległa rzecz, że nie będziemy tego realizować.

Burmistrz Gminy – w chwili obecnej wykonywane są inne czynności inwestycyjne na tych drogach.

Radny R.Kraszewski – czyli nie jest w stanie Burmistrz na dzień dzisiejszy podać  ceny tych inwestycji

Burmistrz Gminy – zależy jaką chce Pan przyjąć technologię.

Radny R.Kraszewski- zapytał o  remont ul. Wiejskiej, tam ma być wykonany odcinek drogi

Burmistrz Gminy – tak głosował radny za tym

Radny Kraszewski – wie o tym pyta dla mieszkańców. Do jakiego momentu ta droga będzie wybudowana.

Burmistrz Gminy – P. radny głosował Pan za tym projektem, wcześniej mówił, o tym zakresie ok. 10 metrów za bramą licząc od skrzyżowania z ul. Kościuszki

Radny R.Kraszewski – zadał pytanie nt. osiedla nr 3, ul. Głubczycka, tam rozebrano stary młyn  co dalej z tym terenem. Czy coś Pan przewiduje, czy się zarzuca

Burmistrz Gminy – pyta Pan o rozbiórkę młyna czy osiedle nr 3, bo osiedle nr 3 jest zupełnie gdzie indziej.

Radny R.Kraszewski – to gdzie jest osiedle nr 3

Burmistrz Gminy – stwierdził, że na Komisji dwa dni temu rozmawialiśmy i radny był na tej komisji . Szanujmy swój czas nawzajem tzw. osiedle nr 3 jest za cmentarzem w kierunku Dziećmarowa

Radny R.Kraszewski – uściślając zanim pojawiło się tzw. osiedle nr 3 było osiedle na ul. Wiejskiej przy wylocie na Racibórz i był projekt postawienia następnego osiedla przy ul. Głubczyckiej, gdzie był posadowiony młyn. Był projekt, żeby podzielić działki i przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową. Nic nie było w tamtym momencie mówione o osiedlu na wylocie na Dziećmarów. Według mojej nomenklatury to jest osiedle nr 3 przy ul. Głubczyckiej. Czy będzie coś robione przy ul. Głubczyckiej.

Burmistrz Gminy – w tym momencie dochodzi do jakiegoś absurdu, bo jak ktoś się wstrzymuje lub głosuje negatywnie  czy przeciw przyjęciu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie dwa lata pracujemy nad planem i jest pokazane, że to nie są tereny pod zabudowę mieszkaniową. Przestaje być to śmieszne,  radny był na tej sali i widział, że to nie są tereny pod zabudowę mieszkaniową  tylko tereny usługowe. To jak po kilku godzinach można mówić i drążyć to, bo P.Roman albo był przeciwny albo się wstrzymał. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego widać było, że nie jest to teren pod zabudowę mieszkaniową  tylko usługowa.

Przewodniczący RM – żeby zamknąć  temat czy na ul. Głubczyckiej będzie jakaś inwestycja

Burmistrz Gminy – dwa lata ciężko pracowaliśmy nad planem, każdy radny mógł wnieść swoje uwagi, odbyła się komisja w tym temacie. Nie wie jak radny głosował. Jeżeli radny Kraszewski świadomie o to pyta, to wtedy to oznacza  że nie za bardzo się orientuje co się robi na tej sesji. Osiedle w planie miejscowym zniknęło z uwagi na nieatrakcyjne sąsiedztwo, zostały tylko trzy działki postanowione bezpośrednio przy ulicy Głubczyckiej.

Przew. RM – wskazał, że są określone punkty jak sprawozdanie Burmistrza i informacje i wolne wnioski i poprosił o ich przestrzeganie. Nie ma zapytań są wolne wnioski i informacje. Zapytania i interpelacje powinny być kierowane na piśmie. Oczywiście, że mieszkańcy mają pełne prawo wiedzieć co robimy. Nie ma pandemii sesje są otwarte i mieszkańcy mogą uczestniczyć w posiedzeniach a radni są łącznikami i powinni przekazywać wszystkie ważne informacje i sprawy mieszkańcom.

Burmistrz Gminy – zgadza się z radnym Kraszewskim, że mieszkańcy powinni wiedzieć, ale szkoda, że po 4 latach radny nie zna ulic w Baborowie i dwa lata miał możliwość pracy przy miejscowym planie. Dodał, że zawsze jest do dyspozycji i może przekazać informacje.

Przewodniczący RM – zaapelował zachowanie powagi obrad, konstruktywna dyskusję, bo ma prawo przerwać.

Radny R.Kraszewski – Przewodniczący się wyraził, że czas na interpelacje i zapytania jest na piśmie  zarzucono im, że blokujemy i paraliżujemy tym  pracę UM, także nie wie czy coś jeszcze pisać, czy nie.

Przewodniczący  RM – stwierdził, że powiedział, to w odniesieniu do sesji. Są komisje i na nich powinno się zadawać pytania  z prośbą o przygotowanie na sesję odpowiedzi i Burmistrz w swoim sprawozdaniu odpowiedziałby na pytania.

Radny M. Bliźnicki – stwierdził, że w przeszłości każdy Burmistrz robił co najmniej dwa razy do roku dwa zebrania sołeckie a za Burmistrza Krupy nie było chyba żadnego, może jedno.  Zebrania dotyczące podziału f. sołeckiego według wielu mieszkańców nie są takie jak powinny być. Burmistrz powinien porozmawiać z ludźmi co by chcieli itd.

Burmistrz Gminy – wskazał, że często jest na spotkaniach z mieszkańcami, w Boguchwałowie jest bardzo często. Mogą to potwierdzić radni z Rakowa, Tłustomostów. Zawsze na spotkania można przyjść. Dodał, że 27 stycznia br. skierowano pismo do Zarządu Województwa Opolskiego, w którym określono, że Gmina Baborów nie ma zamiaru partycypować w kosztach KOLEI +. Odstępuje z uwagi na duże obciążenia  Gminy Baborów.

Nastąpiła zmiana quorum (19:12:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Magdalena Bradel

 

Nastąpiła zmiana quorum (19:24:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Wiesław Sobczyk

 

7. Wolne wnioski i informacje; (19:40:00)

Radny W.Śliwiński – stwierdził,że chodzi o pytanie zadane na komisji dot. dzierżawy w Księżym Polu, czy ona równoważy się z kwotą z kosztami ponoszonymi przez Gminę.

Burmistrz Gminy – nie jest niższa niż stawka przyjęta we Wspólnocie

Burmistrz Gminy – odpowiadając na pytanie radnej Stanulewicz dot. poligonu przy ul. Głubczyckiej poinformował, że łączna kwota to jest do pikniku militarnego 95 tys zł i w całości to jest razem kwota 95 tys plus 40 tys zł . Razem to jest 135 tys zł. brutto wraz z dokumentacją. Takie kwoty poniesiono na wykonanie wszelkich prac łącznie z koncepcją wykonania całej przestrzeni, która posłużyła Gminie jako wniosek do KOWR o przejęcie terenu ok. 5 ha  nowych działek. Cały teren o powierzchni ok. 13 ha został przygotowany pod wszelkie imprezy. 21 marca jest duże wydarzenie szkolno-edukacyjne Wojska Obrony Terytorialnej z Gliwic i wspólny projekt z ZSP w Baborowie i będzie realizowany na poligonie w Baborowie. W porównaniu parking na ul. Wiejskiej – ok.700 m2  kosztuje 200 tys zł.

8. Zakończenie obrad. (19:44:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XXXVIII sesji RM.