Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości wyznaczonych do użyczenia - cz. dz.356/1 i 355/4 przy ul. Kozielskiej w Baborowie

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz.1899) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do użyczenia działki oznaczone w ewidencji gruntów: nr 356/1 o pow. 0,0424 ha 
oraz 355/4 o pow. 0,0190 ha położone w Baborowie przy ul. Kozielskiej, zapisane w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021222/2 stanowiące tereny mieszkaniowe (B) do używania jako teren zieleni przydomowej bez trwałego inwestowania.
Obszar obejmujący działkę nr 356/1, oznaczony symbolem 23-MWII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
Dopuszcza się:
a) usług, handlu, rzemiosła, biura, gabinety w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place dla ruchu pojazdów,
d) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,
e) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, 
f)  garaże z uwzględnieniem wymogów pkt 2,
g) budynki gospodarcze,
h) rozbudowę istniejących usług związanych z obsługą pojazdów mechanicznych.
Obszar obejmujący działkę nr 355/4, oznaczony symbolem 9-MNUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz funkcję usługową.
Funkcja usługowa, o której mowa powyżej obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, rekreacji, biura, gabinety.
Dopuszcza się:
a) usługi gastronomii,
b) nowe obiekty związane z działalnością ogrodniczą,
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
d) ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place dla ruchu pojazdów,
e) zieleń urządzoną,
f) budynki gospodarcze, garaże,
f)obiekty małej architektury.
Nieruchomość przeznacza się w użyczenie na czas nieoznaczony (przedłużenie umowy na rzecz dotychczasowego biorącego w użyczenie).

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres do dnia 30 stycznia 2023r. w prasie, w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.oraz stronach internetowych UM .