Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - cz. dz. nr 485/11, cz. dz. 443 w Baborowie, dz. nr 200/5 w Czerwonkowie

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2022 r. poz.559 r.) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców:

1. Nieruchomość gruntową położoną w Baborowie przy ul. Rynek oznaczoną geodezyjnie jako część działki nr 485/11 o powierzchni 46 m 2 zapisaną w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2 stanowiącą grunt pod ogródek przydomowy.
Według ewidencji gruntów działka stanowi drogę (Dr).
Czynsz dzierżawny dla w/w części działki  wynosi  - 21,00 zł. brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.
2. Nieruchomość gruntową położoną w Baborowie przy ul. Rynek oznaczoną geodezyjnie jako część działki nr 485/11 o powierzchni 9 m 2  zapisaną w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2 stanowiącą grunt pod budynek gospodarczy.
Według ewidencji gruntów działka stanowi drogę (Dr).
Czynsz dzierżawny dla w/w części działki  wynosi  - 9,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do 
30 dnia danego miesiąca.
Teren obejmujący działkę  nr 485/11 w Baborowie, oznaczony jest symbolem 5-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych.
W ramach przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

3. Nieruchomość gruntową położoną w Baborowie  przy ul. Powstańców, oznaczoną geodezyjnie jako część działka nr 443 o powierzchni 0,3604 ha  zapisaną w KW Nr OP1G/00021222/2 stanowiącą grunt oddany w dzierżawę na cele rolnicze.
Według ewidencji gruntów działka stanowi łąki – Ł II. 
Czynsz dzierżawny dla w/w części działki  wynosi  - 217,00 zł brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.
Działka zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. oznaczone  są symbolem:
- 13 BA-RI  stanowi tereny rolnicze- przeznaczenie podstawowe dla terenu –  13 BA -RI: RI- grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

4. Nieruchomość gruntową położoną w Czerwonkowie, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 200/5 o powierzchni 0,3298 ha  zapisaną w KW nr OP1G/00021231/8 stanowiącą grunt oddany w dzierżawę na cele rolnicze.
Według ewidencji gruntów działka stanowi grunty orne – R-IIIa, R-IV a.
Czynsz dzierżawny dla w/w części działki  wynosi  - 200,00 zł brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku. 
Działka  oznaczona jest symbolem 2CZ-MNUII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej – istniejące i nowo projektowe

Czynsz dzierżawny może ulec zmianie bez obowiązku jego wypowiedzenia w przypadku zmiany  minimalnych stawek czynszu dzierżawnego oraz stawki  VAT, ustalanych Zarządzaniem Burmistrza Gminy Baborów. Dokonana w ten sposób zmiana wysokości czynszu dzierżawnego nie stanowi zmiany umowy, a do jej skuteczności wystarczy pisemne poinformowanie o tym fakcie.
Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 24 stycznia 2023r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na stronie internetowej Gminy Baborów.