Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 811/9 w Baborowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:
- nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 811/9 o powierzchni 0,0055 ha, obręb Baborów, ul. Wiejska, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. Wg ewidencji gruntów działka nr 811/9 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Na działce posadowiony jest słup energetyczny. Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 811/9 w miejscowości Baborów oznaczony jest symbolem 15-MNII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się: biura, gabinety, usługi sportu i rekreacji, usługi handlu, gastronomii, rzemiosła służące obsłudze funkcji mieszkaniowej, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, garaże, budynki gospodarcze.

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na zagospodarowanie nieruchomości przyległej, na rzecz właściciela  sąsiedniej nieruchomości.  

Cena nieruchomości 7.710,00 zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VAT).
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.
Z dniem 23 stycznia 2023 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 2 stycznia 2023 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

Burmistrz Gminy Baborów
Tomasz Krupa