Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Baborowie - cz. dz. 485-11 przy ul. Rynek

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz.1899) Burmistrz Gminy Baborów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy część działki nr 485/11 o pow. 10 m2 z działki o pow. 0,1480 ha położonej w Baborowie przy ul. Rynek z przeznaczeniem pod garaż zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2. Wg ewidencji działka stanowi dr-drogę.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi - 10,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia danego miesiąca.

Teren obejmujący działkę nr 485/11 w Baborowie, oznaczony jest symbolem 5-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych.

W ramach przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

1. Dopuszcza się:

  1. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

  2. ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

  3. zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

  4. garaże,

  5. budynki gospodarcze,

  6. rozbudowę istniejących obiektów związanych z obsługą pojazdów mechanicznych
    o maksymalną wielkość nie przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego obiektu.

Zmiana wysokości podatku VAT i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów powoduje zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni tj. do dnia 22 grudnia 2022r. oraz na stronach internetowych UM.