Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - części działek w Baborowie przy ul. Głubczyckiej

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 r. oraz
z 2022r. poz.1846)

Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy :

Części działki nr 1382/3 o pow. 350 m2 i działki nr 1382/2 o pow.150 m 2 położone w Baborowie przy ul. Głubczyckiej zapisane w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2 stanowiące grunt oddany pod ogródek przydomowy.

Według ewidencji gruntów działka 1382/3 stanowi BP – zurbanizowane tereny niezabudowane, działka nr 1382/2 stanowi Ł IV- łaki trwałe.

Czynsz dzierżawny dla w/w części działek wynosi - 225,00 zł brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.

W/w część działki nr 1382/3 stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, część działki nr 1382/2 stanowią tereny usług publicznych i komercyjnych

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu oraz podatku VAT. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 28 listopada 2022r.w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na stronie internetowej Gminy Baborów.